Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Claudio Monteverdi i jego twórczość operowa

Zapoznanie uczniów z postacią Claudia Monteverdiego, kompozytora Baroku. Przedstawienie najważniejszych faktów z życia kompozytora oraz omówienie jego dzieł będących przykładem muzyki operowej okresu Baroku. Przedstawienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości Monteverdiego. Omówienie wpływu kompozytora na muzykę późniejszych epok. Wysłuchanie wybranych utworów. Dokonanie muzycznej analizy dzieł.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 1. Omówić twórczość Claudia Monteverdiego.

 2. Przedstawić znane dzieła Claudia Monteverdiego.

 3. Wskazać najważniejsze opery w twórczości kompozytora i je omówić.

 4. Rozpoznać fragmenty wysłuchanych oper i je nazwać*.*

 5. Wskazać stylistyczne cechy charakterystyczne dla twórczości Claudia Monteverdiego.

Metoda pracy

Metoda opisu z elementami pogadanki. Percepcja muzyczna. Analiza muzyczna – praca w grupach. Forma ćwiczeniowa.

  1. Podręcznik – Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

  2. Stanowisko do odtwarzania płyt.

  3. Nagranie oper Claudia Monteverdiego*:*

 • Koronacja Poppei

 • Ariadna - Lasciate mi morire

 1. Karta pracy ucznia

 2. Partytury wyżej wymienionych utworów.

4. Przebieg lekcji

  1. Sprawdzenie obecności.

  2. Powtórzenie wiadomości poprzez odpytanie jednej osoby, z trzech ostatnich lekcji.

  3. Podanie tematu do zeszytu.

(10 min)

  1. Metodą opisu, przedstawienie postaci Claudia Monteverdiego. Omówienie najważniejszych faktów z życia kompozytora.

 • Notatka:

Claudio Monteverdi - nieznana jest jego data urodzenia, wiadomo jednak, że został ochrzczony 15.05.1567 roku, w Cremonie. Tam też studiował teorię muzyki i kompozycję, grał na skrzypcach i śpiewał w chórze. Swoją pierwszą muzyczną publikację (trzygłosowe motety) wydał w wieku 15 lat (Sacrae Cantiunculae, 1582 rok). Jako dwudziestoletni młodzieniec opublikował, obowiązujący wówczas młodych kompozytorów, zbiór pięciogłosowych madrygałów, potem wydał jeszcze osiem innych. W 1590 roku wstąpił w służbę do księcia Vincenza Gonzagi w Mantui, gdzie początkowo grał na wioli, a później został nadwornym kompozytorem. Dwa razy towarzyszył księciu w dłuższych podróżach (do Austrii, Włoch i do Flandrii). W Mantui poślubił śpiewaczkę Claudię Cattaneo. Zwolniony ze służby przez księcia Francesca (następcę Vincenza), Monteverdi uzyskał posadę po zmarłym Giovannim Gabrielim, w weneckiej bazylice świętego Marka. Pozostał tam do śmierci jako ceniony mistrz. Świeżość i oryginalność swojej twórczej weny zachował do późnej starości. Zmarł 29.11.1643 roku, w Wenecji.

 1. Metodą opisu, przedstawienie najważniejszych dzieł Claudia Monteverdiego. Omówienie stylistycznych cech charakterystycznych dla twórczości kompozytora. Wskazanie przede wszystkim dzieł operowych.

 • Notatka:

Twórczość Monteverdiego:

Opery: „Orfeusz” (1607), „Ariadna”, „Il ritorno d’Ulisse in patria”, „L’incoronationo di Poppea”. W muzyce tych oper można znaleźć pewne odkrywcze nowości, które później naśladowali inni kompozytorzy. Monteverdi wzbogacał orkiestrę o nowe efekty brzmieniowe (używa w orkiestrze tremolo smyczków), poza tym powierzał orkiestrze rolę charakterystyki sytuacyjnej. Operę poprzedzał orkiestrową toccatą. Sceny przeplatane były przygrywkami orkiestry (tzw. ritornellami lub inaczej sinfoniami). Oprócz oper Monteverdi pisał również inne fragmenty dramatyczne.

Monteverdi jest autorem 9 ksiąg madrygałów, które skomponował w różnych stylach. Zaczął od późnoniderlandzkiego stylu a capella, a w V księdze zaprezentował już styl monodii akompaniacyjnej. W VIII księdze używał wczesnobarokowego stylu koncertującego. Pisał też muzykę do różnych widowisk baletowych.

Monteverdi napisał dość dużo utworów religijnych: Selva morale e spirituale, Vespere (Nieszpory), msze, motety i inne. Jego styl stanowi największe osiągnięciem w muzyce europejskiej XVII wieku. Przez następne lata inni kompozytorzy naśladowali niektóre osiągnięcia Monteverdiego: emocjonalność w melodyce, dysonansowe traktowanie akordu w harmonii oraz nowy sposób traktowania orkiestry, zastosowanie nowych środków brzmieniowych i wyrazowych, a także zaakcentowanie nowej roli orkiestry jako czynnika obrazującego sytuację i malującego nastroje.

3. Wysłuchanie lamentu Lasciate mi morire z opery Ariadna. Dokonanie muzycznej analizy utworu.

(25 min)

  1. Wysłuchanie wybranych części z opery Koronacja Poppei.

  2. Zapisanie notatki do zeszytu.

(10 min)

Bibliografia

a. Wójcik D., ABC form muzycznych, wyd. Musica Iagellonica, Kraków 1999

b. Gwizdalska D., Historia muzyki cz.1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2006

Najważniejsze zagadnienia związane z tematem lekcji pt. Claudio Monteverdi i jego twórczość operowa.

Zadanie domowe

RWGOaScINDe8N

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 41.00 KB w języku polskim