Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Co by było, gdyby…? – poznajemy mit o Prometeuszu

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna treść przeczytanego mitu,

 • wie, kim był Prometeusz i co zrobił dla dobra ludzkości.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • rozwiązywać sytuacje problemowe,

 • zaprezentować własny punkt widzenia,

 • pracować w grupie,

 • wyciągać logiczne wnioski z przedstawionych sytuacji,

 • korzystać z różnych źródeł informacji.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: problemowa, gra dydaktyczna („pajęczyna”)

Forma: praca indywidualna i w grupach

3. Środki dydaktyczne

Kłębek nici, karty pracy dla każdej grupy, tekst mitu o Prometeuszu (w podręczniku dla kl. V)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Uczniowie mieli za zadanie przeczytać w domu mit o Prometeuszu. Nauczyciel zapoznaje uczniów z celem lekcji, jakim jest dyskusja na temat mitologicznego bohatera.

b) Faza realizacyjna

 1. Uczniowie siadają w kręgu. Nauczyciel rozpoczyna zabawę zwaną „pajęczyną”. Trzymając kłębek nici i nawijając nić na palec, zaczyna opowiadać treść mitu. W pewnym momencie przerywa i przekazuje kłębek jednemu z uczniów z poleceniem kontynuowania opowiadania. W ten sposób uczniowie opowiedzą cały mit, a nić stworzy pomiędzy nimi „pajęczynę”. W celu rozplątania „pajęczyny” uczniowie odrzucają do siebie kłębek, odwijając nić i wymieniając imiona znanych postaci mitologicznych.

 2. Zapisanie tematu na tablicy i w zeszytach.

 3. Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4–5‑osobowe. Każdy z zespołów otrzymuje kartę pracy z pytaniami (załącznik 1) i zapisuje odpowiedzi. Następnie grupy, które miały takie same zestawy pytań, łączą się i podsumowują wyniki swoich przemyśleń. W końcowej fazie ćwiczenia, sprawozdawcy prezentują wyniki pracy połączonych grup na forum klasy.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

 1. Dobrowolska, H., Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia literackiego i językowego dla klasy piątej szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 1999.

 2. Parandowski J., Mitologia, Czytelnik, Warszawa 1982.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

Pytania dla grupy pierwszej i trzeciej:

Czy Zeus mógłby podjąć inną decyzję i nie ukarać Prometeusza?

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Jaki skutek miałaby jego decyzja dla Prometeusza ?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Jaki skutek miałaby jego decyzja dla ludzi?

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Jak mogliby zareagować na darowanie kary inni bogowie i herosi?

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

Dlaczego Zeus tak surowo ukarał Prometeusza?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Pytania dla grupy drugiej i czwartej:

Czy Prometeusz mógł postąpić inaczej – nie ukraść ognia?

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Gdyby Prometeusz nie ukradł ognia, jaki skutek miałoby to dla ludzkości? Czy ludzie mieli szanse przeżycia bez ognia?

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Jakimi cechami charakteru wykazałby się Prometeusz, gdyby nie pomógł ludziom?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Dlaczego Prometeusz pomógł ludziom?

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

b) Zadanie domowe

Korzystając z różnych źródeł, znajdź informacje na temat następujących osób: Ludwik Pasteur, Tomasz Alva Edison, Matka Teresa z Kalkuty, Nelson Mandela (z zachowaniem pierwotnego podziału na cztery grupy – każda grupa ma przydzieloną jedną postać).

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R16ebWmgAIaFv

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 118.04 KB w języku polskim
R1W9j33kmXLwa

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 21.00 KB w języku polskim