Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Anna Ochmanek

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – humanistyczna

3. Temat zajęć

Co krąży: Ziemia czy Słońce?

4. Czas trwania zajęć

60 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Tematyka zajęć zgodna z rozkładem materiału.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń zna na i stosuje zasady pisowni nazw gwiazd i planet wielką literą.

 2. Uczeń wie, na czym polega ruch obiegowy i obrotowy Ziemi oraz jakie są jego następstwa.

 3. Uczeń wie, kim był i czego dokonał Mikołaj Kopernik

 4. Uczeń wymienia planety będące częścią Układu Słonecznego, przedstawia położenie Ziemi w Układzie Słonecznym.

 5. Uczeń pisze opis ilustracji przedstawiającej Układ Słoneczny.

9. Metody i formy pracy

Metody: praktyczne działanie, słowna, oglądowa, pokaz, pogadanka, burza mózgów

Formy: indywidualna, grupowa

10. Środki dydaktyczne

Laptop z dostępem do internetu,

kanał youtube https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4 ,

platforma learning apps https://learningapps.org/9477379,

platforma e‑podręczniki https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/335870,

platforma wordwall https://wordwall.net/pl/resource/499407/fizyka/uk%c5%82ad-s%c5%82oneczny

aplikacja nearpod https://share.nearpod.com/6t7GOmdsWeb

11. Wymagania w zakresie technologii

Laptop z dostępem do internetu.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Doświadczenie

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie w ramach odwórocnej lekcji udzielają odpowiedzi na pytania związane z postacią Mikołaja Kopernika, na podstawie zebranych przez siebie informacji.

   Prowadząca zapisuje pytania na tablicy w aplikacji nearpod:

   Kim był Mikołaj Kopernik?

   Co odkrył Mikołaj Kopernik?

   Jakie jest znane powiedzenie o Mikołaju Koperniku?

 • Aktywność 2

  • Temat: Refleksja

  • Czas trwania: 7 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie na podstawie informacji zebranych przez siebie oraz filmu na kanale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4 odpowiadają na pytania postawione w krótkim quizie w aplikacji nearpod. Quiz dotyczy Mikołaja Kopernika.

   Uczniowie wspólnie z nauczycielem podsumowywują co ważnego do historii świata wniósł Mikołaj Kopernik.

 • Aktywność 3

  • Temat: Teoria

  • Czas trwania: 20

  • Opis aktywności:

   Uczniowie zapoznają się z informacjami przygotowanymi przez nauczyciela w aplikacji nearpod oraz korzystają z platformy e‑podręczniki.

   Co to jest ruch obiegowy, ruch obrotowy Ziemi? Jakie są ich następstwa.

   Co to jest Układ Słoneczny. Przedstawiamy położenie ziemi w Układzie Słonecznym.

   Jaką literą zapisujemy nazwy gwiazd, planet.

   https://moje.epodreczniki.pl/dolacz/335870

   Uczniowie samodzielnie odpowiadają na pytanie postawione w temacie lekcji.

 • Aktywność 4

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie w ramach ewaluacji zajęć zapisują w aplikacji nearpod co wynoszą z dzisiejszej lekcji. Podają również informację co sprawiło im największą trudność podczas lekcji.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

zdalna