Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

 1. Cele lekcji

  1. Wiadomości
   Uczeń:

   1. zna czasowniki modalne w formie czasu przeszłego: must have, could have, can’t have, couldn’t have, may have, might have;

   2. wie, że czasowniki te służą do spekulowania na temat przeszłych wydarzeń;

   3. wie, że po tych czasownikach modalnych stosuje się imiesłów przeszły (past participle).

  2. Umiejętności

   1. potrafi zbudować poprawne zdanie twierdzące, przeczące i pytające z użyciem czasowników modalnych;

   2. potrafi wybrać odpowiedni czasownik modalny do konkretnej sytuacji, o odpowiednim stopniu prawdopodobieństwa;

   3. potrafi skonstruować poprawną wypowiedź ustną i pisemną z zastosowaniem czasowników modalnych w przeszłości;

   4. potrafi spekulować na temat przeszłych zdarzeń i sytuacji stosując czasowniki modalne.

 2. Metoda pracy Rozmowa dydaktyczna, prezentacja czasowników, rozwiązywanie ćwiczeń, wypowiedź ustna, komentowanie sytuacji, dyskusja.

 3. Forma pracy Praca z całą klasą, praca indywidualna, praca w parach z wykorzystaniem karty pracy ucznia.

 4. Środki dydaktyczne Karta pracy ucznia

 5. Przebieg lekcji

  1. Faza przygotowawcza

   1. Sprawy organizacyjno - porządkowe:

    • sprawdzenie obecności.

   2. Przypomnienie wiadomości i umiejętności z poprzednich lekcji:

    • przypomnienie czym są czasowniki modalne.

   3. Określenie celu i formy pracy na lekcji.

   4. Podanie i zapisanie tematu lekcji.

  2. Faza realizacyjna

   1. Nauczyciel pisze na tablicy zdanie:
    Jane was late for work today.
    oraz zadaje pytanie:
    What happened?
    Zapisuje sugestie uczniów na tablicy, np. She overslept. (zachęcając uczniów aby podawali również przykłady zdań przeczących, np. She didn’t hear the alarm ring.)

   2. Po zapisaniu sugestii, nauczyciel jedną z nich zapisuje z zastosowaniem czasownika modalnego, np. She might have overslept.
    Wyjaśnia użycie konstrukcji:
    czasownik modalny + have + past participle i jej użycie w spekulacji na temat przeszłych zdarzeń.

   3. Nauczyciel zapisuje na tablicy różne rodzaje czasowników modalnych używanych do spekulowania na temat przeszłości i zachęca uczniów do dopasowania ich do stopnia prawdopodobieństwa przy użyciu innych zwrotów, które również zapisuje na tablicy:
    must have.................it’s almost certain/I’m sure…
    could have ................it’s possible, it’s probable, maybe, perhaps…
    may have..................it’s possible, it’s probable, maybe, perhaps…
    might have...............it’s possible, it’s probable, maybe, perhaps…
    can’t have................it’s impossible, I’m sure not…
    couldn’t have...........it’s impossible, I’m sure not…

   4. Uczniowie w parach rozwiązują ćwiczenie w karcie pracy ucznia nr 1a, które polega na wyrażeniu zdań z czasownikami modalnymi w inny sposób.
    Klucz (możliwe odpowiedzi – różne wersje są dopuszczalne):

    She can’t have been at home in the evening. I’m sure she wasn’t at home in the evening.
    She might not have heard the telephone. Maybe she didn’t hear the telephone.
    You must have seen this film! I can’t believe you didn’t see this film.
    He could have forgotten about your anniversary. Perhaps he forgot about your anniversary.
    You couldn’t have seen her there. It’s impossible you saw her there.

   5. Uczniowie przedstawiają i komentują swoje pomysły na forum klasy.

   6. Praca w parach. Uczniowie otrzymują karty pracy ucznia nr 1b, z krótkimi opisami sytuacji.
    Ich zadaniem jest skomentowanie każdej z nich, spekulując na temat tego, co mogło się wydarzyć, i formułując jak najwięcej zdań z użyciem omówionych czasowników modalnych (różne odpowiedzi możliwe).

  3. Faza podsumowująca

   1. Uczniowie przedstawiają swoje spekulacje na temat podanych sytuacji na forum klasy i dyskutują nad ich prawdopodobieństwem. Wybierają najbardziej i najmniej prawdopodobne wersje wydarzeń, posługując się czasownikami modalnymi.

   2. Omówienie zadania domowego – uczniowie mają napisać krótkie zagadki detektywistyczne, którymi na następnych zajęciach wymienią się w parach. Zadanie będzie polegało na „wcieleniu się” w detektywa i spekulowaniu na temat możliwych rozwiązań zagadki za pomocą zdań z czasownikami modalnymi.

 6. Bibliografia brak

 7. Załączniki

  1. Karta pracy ucznia

   1. Express the ideas in the sentences in a different way, so that their meaning stays the same. Do not use modal verbs.

    She can’t have been at home in the evening.
    She might not have heard the telephone.
    You must have seen this film!
    He could have forgotten about your anniversary.
    You couldn’t have seen her there.

   2. What might have happened? Speculate about the situations. Make as many suggestions as possible using different modal verbs.

    1. Your mum is in a terrible mood today.
    2. Your friend fell asleep during your English class.
    3. The best student in class didn’t pass their English exam.
    4. Somebody tells you they had seen your grandfather in the street. Your grandfather died 2 years ago.
    5. A man you met at a party told you his name was Napoleon Bonaparte.
    6. Your English teacher looks very happy today.
    7. Your best friend, who lives in another city, didn’t send you a birthday card, although you remembered about their birthday, which was a week before.
    8. A school friend tells you he saw your boyfriend/girlfriend at a party yesterday. You spent
    the whole day with him/her yesterday.

  2. Zadanie domowe
   Napisz krótką zagadkę detektywistyczną dla kolegi z ławki.

 8. Czas trwania lekcji 45 minut

R18heLG7xpvvB

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 72.87 KB w języku polskim
R4kPjdYRTmyjU

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 25.00 KB w języku polskim