Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Ewa Bartecka‑Wojtala

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa V

2. Przedmiot

historia

3. Temat zajęć

Czasy Kazimierza Wielkiego.

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawa programową dla klasy V i jest tematem przewidzianym rozkładem materiału na przypadającą lekcję obserwowaną

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Wykorzystanie TIK podnosi atrakcyjność zajęć, zwiększa motywację uczniów do pracy, rozwija ich umiejętności z zakresu technologii informacyjnej. Zadania interaktywne wpłyną na efektywniejsze zapamiętanie i utrwalenie poznanych treści.

7. Cel ogólny zajęć

Uczeń:

 1. opisuje rozwój terytorialny państwa polskiego w XIV i XV w.:

 2. analizuje dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej (system obronny, urbanizacja kraju, prawo, nauka) oraz w polityce zagranicznej;

 3. potrafi scharakteryzować pozycję międzynarodową Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego;

 4. potrafi wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w okresie panowania Kazimierza Wielkiego;

 5. potrafi scharakteryzować zmiany struktury społecznej i wyznaniowej na ziemiach polskich po zajęciu Rusi Halickiej;

 6. potrafi omówić dokonania Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej;

 7. potrafi wyjaśnić przyczyny założenia Akademii Krakowskiej;

 8. potrafi przedstawić dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie obronności kraju;

 9. potrafi wyjaśnić rolę Kazimierza Wielkiego w tworzeniu pozycji Polski w Europie;

 10. potrafi ocenić dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej;

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. zna daty: 1333, 1339, 1340, 1364, 1370

 2. zna postać Kazimierza Wielkiego;

 3. zna najważniejsze zagrożenia zewnętrzne państwa polskiego po 1333r.;

 4. zna wyrok sądu papieskiego w Warszawie oraz postanowienia pokoju w Kaliszu;

 5. rozumie pojęcia: proces w Warszawie, pokój wieczysty, tolerancja religijna, statuty praw, uniwersytet, zjazd monarchów w Krakowie;

9. Metody i formy pracy

 • pogadanka,
  - praca z epodręcznikiem, 
  - drzewo decyzyjne, 
  - projekt,
  - praca w grupach,
  - metoda odwróconej lekcji,
  - projekcja filmu, 
  - gry i zabawy on- line,

10. Środki dydaktyczne

- genially:

https://view.genial.ly/5eb13bbf54415e0d3e4f13ce/presentation-kazimierz-wielkihttps://prezi.com/fri9lbzaanqf/kazimierz-wielki/https://wordwall.net/pl/resource/1537894/historia/polityka-kazimierza-wielkiegohttps://wordwall.net/pl/resource/2293556/historia/mapa-polski-kazimierz-wielkihttps://www.youtube.com/watch?v=3hERiCzBBf0https://notatkizlekcji.pl/historia/panowanie_kazimierza__wielkiego.html

11. Wymagania w zakresie technologii

tablica interaktywna, laptopy  z dostępem do Internetu;

12. Przebieg zajęć

13. Sposób ewaluacji zajęć

Wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.
(https://forms.gle/JNchSixBwBC7BAu58)

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Scenariusz można wykorzystać na lecjach stacjonarnych oraz zdalnych.

16. Materiały pomocnicze

RdxVO5HRbMHAQ
R1ZcJaooLt4wJ

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Tak

18. Forma prowadzenia zajęć

hybrydowa