Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Artur Mykita

1. Etap edukacyjny i klasa

szkoła podstawowa - klasa IV

2. Przedmiot

muzyka

3. Temat zajęć

Cztery smyki

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Lekcja zgodna z podstawą programową i rozkładem materiału. Zajęcia w formie podsumowującej wiedzę o instrumentach smyczkowych, prezentujące różne ich zastosowanie. Mają za zadanie rozwiać wątpliwości wokół stawianego często pytania „Co lepsze – klasyka czy elektronika?” Dobór prezentowanych materiałów pokaże, że te dwie płaszczyzny są w obecnym czasie mocno ze sobą związane, wzajemnie się przenikają oraz wspaniale funkcjonują razem i osobno.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Zastosowane środki dydaktyczne i nowe technologie mają za zadanie przybliżyć uczniowi omawiany temat, rozszerzyć jego wiedzę, wzbogacić zasób posiadanych umiejętności, doskonalić umiejętność posługiwania się komputerem i narzędziami TIK. Mają zachęcić do poszukiwań i uatrakcyjnić proces uczenia.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie wiedzy o poznanych instrumentach smyczkowych. Porównanie instrumentów klasycznych i elektrycznych - „Cztery smyki do pięknej muzyki”. Zwrócenie uwagi na wykorzystanie instrumentów klasycznych w nowoczesnej muzyce elektronicznej

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Zna i rozróżnia instrumenty smyczkowe: skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas

 2. Potrafi rozpoznać te instrumenty na ilustracji

 3. Wymienia cztery poznane instrumenty smyczkowe w kolejności od najniżej do najwyżej brzmiącego i odwrotnie

 4. Potrafi określić różnice między instrumentem smyczkowym klasycznym i elektrycznym

 5. Zna nazwę popularnego zespołu kameralnego: kwartet smyczkowy

 6. Zna skład kwartetu smyczkowego

 7. Wie gdzie są usytuowane instrumenty smyczkowe w orkiestrze symfonicznej

9. Metody i formy pracy

 • lekcja odwrócona

 • burza mózgów

 • percepcja muzyki

 • praca indywidualna i grupowa

 • pogadanka

 • pokaz

10. Środki dydaktyczne

 • plansza interaktywna Instrumenty strunowe smyczkowe,

 • filmy: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, kwartet smyczkowy

 • słuchanie i oglądanie utworów muzycznych – lista w punkcie „Materiały pomocnicze”

 • e‑podręczniki - dwie prezentacje samodzielnie opracowane do scenariusza w oparciu o różne materiały źródłowe: „Orkiestra symfoniczna”, „Cztery smyki do pięknej muzyki”.

 • dwa quizy – Cztery smyki - przygotowane w aplikacjach Quizziz i Learning Apps

 • podręcznik do klasy IV – Klucz do muzyki – U. Smoczyńska, K. Jakubczak – Drążek, A. Sołtysik, WSiP

11. Wymagania w zakresie technologii

 • komputer z dostępem do Internetu

 • projektor lub tablica multimedialna

 • dostęp do aplikacji: e‑podręczniki, Quizizz i Learning Apps, Padlet

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Cztery smyki – łączymy stoliki (Doświadczenie)

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Praca samodzielna w domu

   Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie otrzymują zaproszenie do samodzielnego zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na Padlecie

   – Cztery smyki: https://tiny.pl/79vx6

   Zamieszczone filmy prezentują skrzypce, altówkę, wiolonczelę, kontrabas oraz kwartet smyczkowy. Każdy film ma ukierunkowane pytania, które należy przemyśleć. Umiejętność odpowiedzi na nie będzie potrzebna do pracy na zajęciach w klasie.

   Pytania do filmów:

   Film - skrzypce

   1. Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytanie:

   • Jak zbudowane są skrzypce?

   • Czym jest dusza instrumentu?

   Film - altówka

   1. Przemyśl odpowiedzi na pytania:

   • Czym różni się altówka od skrzypiec? 

   • Jak można opisać jej barwę brzmienia?

   Film - wiolonczela

   1. Oglądając film zapamiętaj:

   • W jakiej pozycji gra na instrumencie muzyk?

   • Co jest naciągnięte na smyczek? - część odpowiedzi znajdziesz w filmie. Więcej informacji odszukaj w innych źródłach.

   Film - kontrabas

   1. Po obejrzeniu filmu odpowiedz na pytanie:

   • Co powoduje, że kontrabas ma najniższe brzmienie?

   Film – kwartet smyczkowy

   1. Po wysłuchaniu utworu odpowiedz na pytania:

   • Ilu muzyków tworzy kwartet smyczkowy?

   • Jakiego instrumentu smyczkowego nie ma w kwartecie smyczkowym?

   • Jaki instrument występuje podwójnie w kwartecie smyczkowym?

   Praca na zajęciach w klasie:

   1. Wprowadzenie do zajęć – krótka dyskusja na temat oglądanych w domu filmów

   2. Podział klasy na pięć grup – skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, kwartet smyczkowy

   3. Rozdanie każdej z grup pytań do przygotowania – te same co w instrukcjach do filmów

   4. Praca w grupach nad ustaleniem wspólnej odpowiedzi na pytania

   5. Wyłonienie lidera w każdej grupie do prezentacji wypracowanych wspólnie odpowiedzi

 • Aktywność 2

  • Temat: Cztery smyki – odkrywamy tajniki (Refleksja)

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   1. Prezentacja wypracowanych przez poszczególne grupy ustalonych odpowiedzi

   2. Krótka dyskusja na temat – Czym się różnią od siebie poszczególne instrumenty smyczkowe?

   3. Wszystkie omawiane instrumenty mają swoje miejsce nie tylko w małym zespole, jakim jest kwartet smyczkowy, ale również w wielkim, jakim jest orkiestra symfoniczna.

   4. Prezentacja z e‑podręczniki – „Orkiestra symfoniczna” https://tiny.pl/79vtq

   5. Wspólne rozwiązanie przygotowanego w materiale ćwiczenia nr 1 i 2

 • Aktywność 3

  • Temat: Cztery smyki do pięknej muzyki (Teoria)

  • Czas trwania: 20 minut

  • Opis aktywności:

   Do tej pory omawialiśmy i porównywali instrumenty smyczkowe zbudowane i wykorzystywane do gry w sposób tradycyjny – klasyczny. Na dzisiejszej lekcji chcę was zabrać w krainę elektroniki, gdzie grają cztery smyki.

   (w zależności od czasu filmy prezentujemy w całości lub fragmentami).

   1. Prezentacja przez nauczyciela poszczególnych instrumentów smyczkowych w wersji klasycznej i elektrycznej z materiału przygotowanego na platformie e‑podręczniki pt. „Cztery smyki do pięknej muzyki” – https://tiny.pl/79v8v

   2. Burza mózgów po każdej prezentacji na temat – „Czym różni się prezentowany instrument elektryczny od klasycznego?

   3. Prezentacja filmu z nagraniem kwartetu smyczkowego grającego na instrumentach elektrycznych.

 • Aktywność 4

  • Temat: Cztery smyki – co wiemy z muzyki? (Praktyka)

  • Czas trwania: 5 minut

  • Opis aktywności:

   1. Podsumowanie wiedzy o instrumentach smyczkowych – dyskusja

   2. Odpowiedź na pytanie „Co lepsze - klasyka czy elektronika”

13. Sposób ewaluacji zajęć

 1. Rozwiązanie quizów - w zależności od czasu wspólne lub samodzielne w domu:

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

W sytuacji prowadzenia scenariusza w formie nauki zdalnej należy wcześniej podzielić klasę na grupy i wysyłając materiał do samodzielnej pracy, poprosić członków grup o przesłanie odpowiedzi do nauczyciela, który przedstawi je na Padlecie lub w aplikacji Jamboard. Nauczyciel podsumuje odpowiedzi z tablicy i opracuje wnioski. W kolejnej części przedstawi prezentacje zamieszczone na platformie e‑podręczniki „Cztery smyki do pięknej muzyki” opisując czym różnią się poszczególne instrumenty w wersji elektrycznej od klasycznej. Podsumowaniem pracy będzie rozwiązanie quizów z Learning Apps i Quizziz.

16. Materiały pomocnicze

RvYMHO7xlomXf

Plik PDF o rozmiarze 200.20 KB w języku polskim

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida