Autor/autorka

Katarzyna Bielicka

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – godzina wychowawcza

3. Temat zajęć

Czy planety wirują w kosmosie?

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Treści realizowane podczas lekcji znajdują się w podstawie programowej przewidzianej dla edukacji wczesnoszkolnej, ponadto rozwijają zainteresowania uczniów.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Nowe technologie i narzędzia TIK są atrakcyjnym urozmaiceniem lekcji. W dobie cyfryzacji niemalże codziennie każdy człowiek spotyka się z różnymi technologiami. Uważam, że warto je wykorzystać w edukacji jako aktywizującą metodę pracy uczniów, jako narzędzie do wyszukiwania informacji, samokształcenia.

7. Cel ogólny zajęć

Pogłębianie i utrwalenie wiedzy o Układzie Słonecznymi ze zwróceniem uwagi na umiejętność wyszukiwania i wykorzystania w praktyce zdobytych informacji.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń rozpoznaje i nazywa planety w Układzie Słonecznym.

 2. Uczeń aktywnie pracuje w grupie, poszukuje i zdobywa informacje na temat wybranej planety.

 3. Uczeń wykorzystuje zdobyte informacje do wykonania makiety kosmosu.

9. Metody i formy pracy

Metody:
słowna, oglądowa, praktycznego działania

Formy:
praca indywidualna, praca grupowa

10. Środki dydaktyczne

komputer, tablica multimedialna, laptopy z dostępem do Internetu - 8 szt, kartki formatu A3, duży arkusz papieru -brystol- niebieski/granatowy, styropianowe kulki w różnych rozmiarach, farby, flamastry, kredki, papier kolorowy, bibuła, klej

11. Wymagania w zakresie technologii

Laptopy z dostępem do Internetu- 8 szt / praca w grupach/,  komputer dla nauczyciela, tablica multimedialna, rzutnik.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Czy planety wirują w kosmosie? - wprowadzenie do tematu

  • Czas trwania: 10min

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel zadaje pytanie: Czy planety wirują w kosmosie?
   Uczniowie odwołując się do wiadomości poznanych na wcześniejszych lekcjach próbują odpowiedzieć na pytanie.
   Następnie nauczyciel włącza piosenkę, a uczniowie słuchają : https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI&t=15s .
   Odpowiadają na pytania:
   Jakie planety wystepują w Układzie Słonecznym?
   Ile jest planet?
   W jakiej kolejności planety wirują po orbicie?

   Wspólne rozwiązanie zadania interaktywnego na tablicy multimedialnej: https://wordwall.net/pl/resource/8294316/o-retyplanety

 • Aktywność 2

  • Temat: Podział uczniów na grupy

  • Czas trwania: 10 min

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel dzieli uczniów na 8 grup. Każda grupa wybiera Kapitana Statku Kosmicznego. Kapitanowie każdej grupy kolejno wykonują zadanie na tablicy mutimedialnej. Zadanie polega na ułożeniu nazwy planety z rozsypanki literowej. Każdy kapitan ma do ułożenia nazwę jednej planety i to właśnie o niej uczniowie będą wykonywać kolejne zadania.
   https://wordwall.net/pl/resource/10542745/kosmos

 • Aktywność 3

  • Temat: Wyszukiwanie informacji o planetach przez każdą grupę

  • Czas trwania: 40min

  • Opis aktywności:

   Każda grupa z wykorzystaniem Internetu wyszukuje informację na temat konkretnej planety, uwzględniając takie informacje jak:
   - położenie planety względem słońca;
   - wielkość względem słońca i innych planet;
   - materie, które je tworzą, np skały, gaz, lód;
   - czy istnieje życie na planecie, jakie formy życia istnieją na niej;
   - inne ciekawe informacje wybrane przez uczniów.

   Każda grupa wykonuje plakat uwzględniający te informacje / może to być schemat, rysunek, zapisany tekst/.
   Każda grupa prezentuje plakaty, dzieląc się wiedzą, jaką zdobyła.
   Nauczyciel systematyzuje zebranie informacje, w razie potrzeby dopowiada istotne informacje.

 • Aktywność 4

  • Temat: Makieta kosmosu

  • Czas trwania: 30 min

  • Opis aktywności:

   Wykonanie makiety Układu Słonecznego,
   Każda grupa wykorzystując zdobyte informacje, styropianowe kule, materiały plastyczne wykonuje planetę, którą prezentowała. Uczniowie przy wykonywaniu planet muszą zwrócić uwagę na wielkość - wybierają odpowiednią kulę, kolor, materiał, z których została zrobiona, cechy charakterystyczne.
   Na brystolu dużego formatu każda grupa umieszcza wykonaną planetę. 
   Grupa, która pierwsza skończyła rysuje orbity, słońce, inne elementy np. gwiazdy  na brystolu, który zostanie wykorzystany jako makieta.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Uczniowie dokonują samooceny poprzez rysowanie i kolorowanie gwiazdy wg następujących kryteriów:
- zielona: bardzo dobrze sobie poradziłem/ poradziłam, chyba wiem wszystko o planetach;
- żółta: wiem dużo o planetach, ale chciałbym wiedzieć więcej, więc przypomnę i utrwalę sobie wiadomości z lekcji;
- czerwona:  niewiele zapamiętałem/zapamiętałam z lekcji, muszę sobie przypomnieć informacje o planetach i układzie słonecznym.

Uczniowie rysują gwiazdki dla nauczyciela:
- zielona: lekcja bardzo mi się podobała;
- żółta: lekcja trochę mi się podobała;
- czerwona: lekcja była nudna.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna