Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czym są wiara, nadzieja i miłość według Czesława Miłosza?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna cechy wywiadu,

 • rozumie pojęcie wartości uniwersalnych,

 • rozumie rolę analizowanych wartości w życiu codziennym.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi przeprowadzić wywiad z upersonifikowaną wartością,

 • potrafi wypisywać znaczenia słów: wiara, nadzieja i miłość zgodnie z intencją autora,

 • potrafi rozwiązywać problem w sposób twórczy,

 • rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory przed przedstawieniem własnych pomysłów,

 • potrafi odnieść wymowę wiersza do konkretnych sytuacji z życia.

2. Metoda i forma pracy

Praca w grupach, wizualizacja, praca z tekstem, mapa myślowa.

3. Środki dydaktyczne

Cz. Miłosz, Miłość, [w:] W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.

Cz. Miłosz, Nadzieja, [w:] Utwory zebrane, Kram, Warszawa 2003.

Cz. Miłosz, Wiara, [w:] W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.

Karta pracy do zajęć indywidualnych (załącznik 1)

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Prosi następnie uczniów o dokończenie zdań – Wiara to…, Nadzieja to…, Miłość to… Uczniowie próbują wymyślić jedną wspólną nazwę na te trzy określenia, np. wartości uniwersalne, czyli pewne postawy człowieka, zachowania aktualne w każdej epoce.

b) Faza realizacyjna

 1. Uczniowie mają za zadanie wyobrażenie sobie, że wartości: wiara, nadzieja i miłość przybrały postać człowieka. Nauczyciel prosi, by uczniowie narysowali takie upersonifikowane wartości i krótko je opisali.

 2. Uczniowie zostają podzieleni na grupy, wybierani są liderzy, sprawozdawcy i sekretarze. Nauczyciel przypomina zasady pracy w grupie. Poszczególne zespoły zajmują się takim samym zadaniem. Uczniowie mają przeprowadzić wywiad z upersonifikowaną wartością, mogą sobie wybrać z którą. Swoje wyniki prezentują na forum klasy. Należy dać czas na pytania uczestników innych grup. Nauczyciel przypomina cechy wywiadu: stosowanie form grzecznościowych, posiadanie przez osobę zadającą pytania pewnej wiedzy o rozmówcy, zachowanie formy dialogu, pamiętanie o autoryzacji, czyli zgody bohatera wywiadu na publikację.

 3. Uczniowie czytają wiersz Wiara i wypisują objaśnienia tej wartości według Miłosza (załącznik 1). Następnie czytają wiersze NadziejaMiłość i wykonują podobne polecenie. Wybrani uczniowie czytają swoje pomysły.

Przykład: Wiara – wierzymy, ponieważ istnieje natura, świat. Otaczająca nas rzeczywistość jest wieczna i wszechobecna. Wierzymy, bo wszystko ma swoje miejsce i czas, wiara to rzeczy namacalnie widzialne, ale też te, które nie dają się zobaczyć gołym okiem. Nadzieja – to umiejętność patrzenia na świat przez pryzmat wyobraźni. To wiara w nasze zmysły, wiara w życie pośmiertne, wiara w to, że życie ziemskie to tylko jeden z wielu etapów. Miłość – to umiejętność patrzenia na siebie z dystansem, wyzbycie się skupienia całego zainteresowania na sobie. To dzielenie się tym uczuciem z innymi, czyli przyjmowanie postawy altruistycznej.

c) Faza podsumowująca

Uczniowie w swobodnych wypowiedziach dyskutują na temat, jakie wartości dominują w ich życiu?

5. Bibliografia

 1. Brudnik E., Moszyńska A., Owczarska B., Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie. Przewodnik po metodach aktywizujących, SFS, Kielce 2000.

 2. Miłosz Cz., .Miłość, [w:] W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.

 3. Miłosz Cz., Nadzieja, [w:] Utwory zebrane, Kram, Warszawa2003.

 4. Miłosz Cz., Wiara, [w:] W. Bobiński, Świat w słowach i obrazach. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy III gimnazjum, WSiP, Warszawa 2000.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1.

RYEnIsFuuAGFu
R1YaYoMSgeSkV
RbI0yLcKvcEp3

b) Notatki dla nauczyciela

Przykładowe wypełnienie kart pracy

R15je32DlQb75
ROIJUBOKM1xPB
Rl68x7S8gQhvv

c) Zadanie domowe

Wybierz z wiersza te zdania, które mogłyby się stać sentencjami.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

R1ZEMdPrNWift

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 300.33 KB w języku polskim
RjfgpZcNcTCT5

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 131.00 KB w języku polskim