Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Mirosława Nowakowska

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa III

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

3. Temat zajęć

Dbamy o zdrowie. Kolory w warzywach i owocach

4. Czas trwania zajęć

90 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Właściwe odżywianie ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju dzieci. Uświadomienie uczniom roli warzyw i owoców w żywieniu, może znacząco wpłynąć na dobór produktów i potraw w codziennej diecie, a to z kolei pozwoli na utrwalenie prawidłowych nawyków żywieniowych.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Technologia urozmaica pracę na lekcji i usprawnia przekaz informacji. Ponadto daje możliwość zgomadzenia notatek w formie elektronicznej, a także umożliwia trwałe uwiecznienie wykonanej pracy w postaci zdjęć.

7. Cel ogólny zajęć

Kształtowanie świadomości zdrowotnej w zakresie higieny, pielęgnacji ciała, odżywiania się i trybu życia.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. uczeń wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych;

 2. uczeń ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia;

 3. uczeń przygotowuje posiłki służące utrzymaniu zdrowia;

9. Metody i formy pracy

Metody: elementy lekcji odwróconej, ćwiczeniowo‑praktyczna oparta na wykorzystaniu róznych źdródeł - film, prezentacja, czasopisma; podająca - opowiadanie, opis, eksponująca - wystawa.
Formy pracy: indywidualna, w grupach, zespołowa.

10. Środki dydaktyczne

Film edukacyjny, prezentacja, tablica interaktywna, smartfony, test wykonany w aplikacji Forms, ćwiczenia wykonane w aplikacji LearningApss, aplikacja Padlet, czasopisma z przepisami kulinarnymi, owoce i warzywa, karta podsumowująca wiadomości, 4 kartki brystolowe w formacie A2, kolorowe pisaki, arkusze samooceny, ankieta wykonana w aplikacji Mentimeter. Wydrukowane kody QR do ćwiczeń.

11. Wymagania w zakresie technologii

Nauczyciel przygotowuje salę z tablicą interaktywną z dostępem do internetu, ćwiczenia w aplikacji LearnigApss, test w aplikacji Forms, ankietę w aplikacji Mentimeter, tworzy Padlet do lekcji, pulikuje prezentację na YouTube, wyszukuje film edukacyjny na YouTube. Uczniowie przynoszą do szkoły samrtfony.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Już to wiem!

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Uczniowie przygotowali się do zajęć oglądając film Ministerstwa Zdrowia - Instytutu Żywności i Żywienia - Staś i Ola - Odc. 2 https://www.youtube.com/watch?v=FY0IcvNiiHg , przez tydzień gormadzili w szkole przepisy na potrawy z warzyw i owoców, przynieśli do szkoły warzywa i owoce. Nauczyciel sprawdza przygotowanie uczniów do zajęć przeprowadzając krótki test „Owoce i warzywa” przez udostępnienie uczniom linku - https://forms.office.com/r/bcnqtnPBPb lub kodu QR do testu na Padlecie - https://padlet.com/mira1008/335drfswjgb437bq, a następnie prosi dzieci, aby rozdzieliły owoce i warzywa na kolory - gr.1 - czerwone, gr. 2 - fioletowe, gr. 3 - zielone, gr. 4 - pomarańczowo‑żółte.

 • Aktywność 2

 • Aktywność 3

  • Temat: Co zapamiętaliśmy?

  • Czas trwania: 10 minut

  • Opis aktywności:

   Rozmowa na temat zdobytych wiadomości. Próba wymyślenia sposobu na łatwiejsze zapamiętanie właściwości warzyw i owoców w kolorach.
   Dzieci otrzymują karty podsumowujące informacje i uzupełniają je. Ze względu na możliwości oddziału, można uzupełnić kartę w grupach lub wspólnie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej - karta podsumowująca wiadomości - Padlet.

 • Aktywność 4

  • Temat: Wiedza w praktyce

  • Czas trwania: 45 minut

  • Opis aktywności:

   Nauczyciel zaprasza uczniów do pracy w grupach i wyjaśnia zadanie. Każda grupa ma wykonać jadłospis na cały dzień. Jadłospis powinien zawierać 5 posiłków - śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. W każdym posiłku muszą wystąpić owoce lub warzywa. Uczniowie  uwzględniają kolory warzyw i owoców, tak by wszystkie kolory wystąpiły w ich jadłospisie. Wpisując nazwy potraw, dzieci korzystają z gotowych przepisów zgromadzonych w klasie. Swoje jadłospisy ozdabiają ilustracjami. Po wykonaniu prac, jadłospisy zostają umieszczone na gazetce ściennej. Uczniowie fotografują swoje prace i wysyłają do nauczyciela, który zamieszcza je na Padlecie. Uczniowie przyklejają znaczek zaliczenia pracy w arkuszu samooceny przy omawianym temacie lekcji.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Nauczyciel udostępnia uczniom link do aniety - https://www.menti.com/h7ya334ub8 lub kod QR na Padlecie - https://padlet.com/mira1008/335drfswjgb437bq. Uczniowie udzielają odpowiedzi na pytanie: Co im się podobało na lekcji? Nauczyciel na podstawie zebranych odpowiedzi będzie mógł podsumować swoje działania, wyciągnąć wnioski, które uwzględni w planowaniu kolejnych zajęć.

14. Licencja

CC0 1.0 Universal - Przekazanie do Domeny Publicznej. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

16. Materiały pomocnicze

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna