Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Autor: Daria Reczyńska, Anna Juwan

Przedmiot: biologia

Temat: Paprotniki wymarłe i współczesne – znaczenie dla człowieka

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
IX. Różnorodność roślin.
2. Rośliny lądowe i wtórnie wodne. Uczeń:
9) przedstawia znaczenie roślin dla człowieka.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia przykładowe gatunki paprotników;

 • wyjaśnia rolę wymarłych paprotników w życiu człowieka;

 • omawia znaczenie współczesnych paprotników dla człowieka.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • praca z e‑materiałem;

 • mapa myśli;

 • analiza grafiki interaktywnej;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • zasoby zawarte w e‑materiale;

 • szary papier;

 • markery;

 • bryłka węgla kamiennego.

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel przygotowuje na zajęcia bryłkę węgla kamiennego.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel przedstawia temat lekcji.

 2. Nauczyciel pokazuje uczniom przyniesioną bryłkę węgla kamiennego i pyta ich, czy wiedzą, jaki ma ona związek z tematem lekcji. Jeśli jest to konieczne, naprowadza uczniów na właściwą odpowiedź. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy i prosi ich, by na podstawie swojej dotychczasowej wiedzy stworzyli mapę myśli przedstawiającą zastosowania paprotników przez człowieka, uwzględniającą nazwy przykładowych gatunków.

 3. Uczniowie z pomocą nauczyciela formułują cele lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i uzupełniają w grupach mapy myśli.

 2. Uczniowie porównują swoje mapy myśli z mapą zawartą w e‑materiale w sekcji „Grafika interaktywna”.

 3. Nauczyciel rozpoczyna dyskusję, pytając: „Dlaczego należy ograniczyć wykorzystanie węgla kamiennego i zastąpić go innymi źródłami energii?”.

 4. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenie nr 4 w sekcji „Sprawdź się” (w którym uczniowie mają za zadanie połączyć składniki chemiczne występujące u niektórych paprotników z ich właściwościami wykorzystywanymi w medycynie), a następnie porównują swoje odpowiedzi z odpowiedziami kolegi lub koleżanki.

 5. Uczniowie rozwiązują ćwiczenie nr 2 z sekcji „Sprawdź się”. Następnie przygotowują podobne zadanie (typu „prawda/fałsz”) dla osoby z pary: wymyślają trzy prawdziwe lub fałszywe zdania dotyczące tematu lekcji. Uczniowie wykonują ćwiczenie otrzymane od kolegi lub koleżanki.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel prosi uczniów, by odnosząc się do sformułowanych celów lekcji, rozwinęli zdania: „Dziś nauczyłem/nauczyłam się…”, „Zrozumiałem/zrozumiałam, że…”, „Zaskoczyło mnie…”, „Dowiedziałem/dowiedziałam się…”.

Praca domowa:

Wyjaśnij, w jaki sposób paprocie ozdobne mogą pomóc mieszkańcom miast w dbaniu o zdrowie.

Materiały pomocnicze:

Rośliny lecznicze. Atlas, red. Danuta Rybak, Arkady, Warszawa 1993.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania grafiki interaktywnej:

Grafikę interaktywną można wykorzystać w fazie wstępnej zajęć, w celu wzbudzenia zaciekawienia uczniów.