Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Czynniki wpływające na decyzje o dokonanym wyborze w wyborach samorządowych – analiza danych

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy:

I. Człowiek i społeczeństwo.

Uczeń:

4) przedstawia – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – katalog wartości afirmowanych w społeczeństwie polskim i dokonuje jego analizy; analizuje rolę wartości w światopoglądzie.

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

9) interpretuje wyniki badań opinii publicznej; porównuje wyniki sondaży z rzeczywistymi postawami lub zachowaniami (np. sondaży przedwyborczych oraz rezultatów wyborów), formułuje hipotezy dotyczące przyczyn różnic przekraczających wartość błędu statystycznego.

Zakres rozszerzony:

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

7) analizuje rodzaje i podaje przykłady stosowania taktyk autoprezentacji.

VI. Społeczeństwo obywatelskie i kultura polityczna.

Uczeń:

9) analizuje – z wykorzystaniem wyników badań opinii publicznej – postawy społeczeństwa polskiego wobec instytucji publicznych i polityków;

11) analizuje – z wykorzystaniem danych o frekwencji wyborczej – problem absencji wyborczej; wyjaśnia przyczyny tego zjawiska; wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na zmianę preferencji politycznych wyborców w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • analizuje dane dotyczące czynników wpływających na decyzje o dokonanym wyborze w wyborach samorządowych;

 • dokonuje selekcji i hierarchizacji informacji pozyskanych z materiału źródłowego;

 • przedstawia wnioski z analizy materiału.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • mapa myśli;

 • praca z tekstem źródłowym;

 • gra „kółko, krzyżyk” z pytaniami.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • flipcharty i markery.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Czym kierują się obywatele, oddając swój głos w wyborach samorządowych?”. Wybrana osoba zapisuje odpowiedzi na tablicy w formie mapy myśli.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

3. Wspólne omówienie zasad analizy danych – widżet „Jak poprawnie odczytywać wyniki badań społecznych?” w sekcji „Przeczytaj”. Wyjaśnienie uczniowskich wątpliwości.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie w parach samodzielnie analizują tabele z wynikami badania CBOS i odpowiadają na zadane w poleceniu pytania. Następnie chętne pary przedstawiają rezultaty swojej pracy. Odpowiedzi są dyskutowane na forum klasy i uzupełniane.

2. Film samouczek. Zespół klasowy zapoznaje się z analizą strony formalnej i treściowej danych zaprezentowanych w badaniu CBOS. W czasie projekcji uczniowie sporządzają notatki.

3. Następnie klasa dzieli się na dwie grupy. Każda otrzymuje arkusz papieru i marker. Uczniowie wspólnie z nauczycielem ustalają kryteria gry w kółko i krzyżyk na pytania: punktację za odpowiedź pełną samodzielną lub z pomocą kolegi, za pytanie bonusowe, za wygraną rundę i oceny, jakie otrzymają grupy.

4. Rozpoczyna się gra w kółko i krzyżyk na pytania. Zespoły na podstawie filmu układają 5–6 pytań dla drużyny przeciwnej. Nauczyciel przygotowuje na tablicy planszę do gry i tabelę do zapisywania punktacji.

5. Po przygotowaniu pytań liderzy grup losują, kto rozpoczyna grę. Wyznaczona osoba z klasy dba o prawidłowy przebieg zabawy i zapisuje punktację. Wygrani otrzymują oceny za aktywność.

6. Dyskusja o tym, jakie czynniki i w jaki sposób wpływają na decyzje wyborcze w wyborach samorządowych.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie zapoznają się z treścią audiobooka, a następnie wykonują wskazane ćwiczenia. Wspólne omówienie odpowiedzi i dyskusja.

2. Jako podsumowanie uczniowie mają przedstawić wnioski z dzisiejszej lekcji na podstawie poznanego materiału.

Praca domowa:

Poszukaj w dostępnych źródłach aktualnych badań CBOS dotyczących wyborów samorządowych i dokonaj analizy danych.

Materiały pomocnicze:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, isap.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedia do przygotowania własnych prezentacji lub do lekcji powtórkowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida