Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Wojna w prawie międzynarodowym

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

14) charakteryzuje na przykładach najczęściej stosowane sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami i państwami;

15) wyjaśnia pojęcia pomocy humanitarnej, współpracy rozwojowej, interwencji humanitarnej oraz misji pokojowej; podaje ich przykłady z różnych części świata, oceniając ich skuteczność i aspekty moralne.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wymienia akty prawa międzynarodowego dotyczące konfliktów zbrojnych;

 • analizuje wybrany konflikt zbrojny pod kątem przestrzegania prawa;

 • ocenia stan przestrzegania prawa dotyczącego konfliktów zbrojnych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca;

 • gra dydaktyczna;

 • mapa myśli;

 • debata „za i przeciw”.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Uczniowie w parach odpowiadają na pytania dotyczące przedstawionego tematu lekcji:

 • Czego chcą się dowiedzieć?

 • Co ich interesuje?

Zapisują odpowiedzi na kartce.

2. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą szczegołowo w temat lekcji.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie zapoznają się w grupach w treścią sekcji „Przeczytaj”. Następnie na podstawie własnej wiedzy i przeczytanych treści przygotowują mapę pojęć do hasła „prawo konfiktów zbrojnych”. Poszczególne grupy przedstawiają swoje myśli, a wybrana osoba zapisuje je na tablicy. Po fazie twórczej następuje weryfikacja pomysłów i powstaje ostateczna wersja mapy.

2. Uczniowie zapoznają się z filmem. Następnie wykonują w parach ćwiczenie 1 do filmu. Swoje odpowiedzi porównują z odpowiedziami innych par uczniów.

3. Uczniowie przygotowują się do debaty: I grupa przygotowuje argumenty w obronie interwencji w Iraku, a II grupa przeciw.

4. Następuje debata „za i przeciw”. Uczniowie siadają naprzeciwko siebie i dyskutują. Po zakończonej dyskusji nauczyciel pyta, czy ktoś chce zmienić grupę i daje na to czas.

5. Praca z audiobookiem. Po wysłuchaniu materiału uczniowie dyskutują nad dylematami snajpera związanymi z wykonaniem rozkazu. Chętna/wybrana osoba przedstawia wnioski.

Faza podsumowująca

1. Gra interaktywna. Uczniowie rozwiązują test, a następnie porównują swoje wyniki i omawiają pytania, które sprawiły im trudność.

2. Wybrani uczniowie podsumowują zajęcia, zwracając uwagę na to, czy osiagnęli cele postawione na wstępie lekcji.

Praca domowa:

Wykonanie ćwiczeń dołączonych do audiobooka.

Materiały pomocnicze:

Zbigniew Falkowski, Marcin Marcinko (red.), Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, Warszawa 2014.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedia do przygotowania się do lekcji powtórkowej.