Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

Co stanie się, gdy zmieszamy barwy tęczy?

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasa VIII

Ogólny cel kształcenia

Rozumienie zjawisk fizycznych, analizowanie i rozwiązywanie problemów.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) uzasadnia, że barwa biała jest mieszaniną barw;

b) opisuje zachowanie światła białego i monochromatycznego podczas przejścia przez pryzmat;

c) wyjaśnia mechanizm zjawiska rozszczepienia światła białego podczas przejścia przez pryzmat;

d) wyjaśnia na czym polega model RGB i jakie jest jego zastosowanie.

Metody kształcenia:

metody oparte na działaniu praktycznym: obserwacja i pomiar

Formy ogranizacji pracy:

praca w zespołach

Środki dydaktyczne

Pryzmat, źródło światła białego i monochromatycznego (wskaźnik laserowy), przesłona z otworem (ciemny karton), krążki Newtona i Benhama (przygotowane wcześniej przez uczniów), wiertarka (najlepiej wyposażona w uchwyt umożliwiający zamocowanie jej do stołu), komputer, projektor multimedialny.

Uwagi

W ramach przygotowania do lekcji uczniowie powinni w domu zapoznać się z filmem i wykonać powiązane z nim ćwiczenia interaktywne. W ramach pracy domowej nauczyciel prosi zespoły uczniów o przygotowanie krążków Newtona o różnych układach kolorów (7 barw tęczy rozmieszczonych kolejno, 7 barw tęczy rozmieszczonych w różnej kolejności, 3 barwy podstawowe: czerwona, zielona i niebieska, 3 barwy z modelu CMY, 3 ciepłe barwy z tęczy, 3 zimnie barwy z tęczy itp.) oraz tarcz Benhama.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne.

 • Przypomnienie poznanych wcześniej wiadomości – nauczyciel pyta uczniów na czym polega i w jakich warunkach zachodzi zjawisko załamania światła.

 • Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna

 • w zaciemnionej sali nauczyciel demonstruje doświadczenie polegające na przepuszczeniu przez pryzmat wiązki światła białego i monochromatycznego;

 • nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie obserwowanego zjawiska;

 • nauczyciel omawia z uczniami mechanizm zjawiska rozszczepienia światła białego;

 • wykorzystując fragmenty filmu nauczyciel omawia widmo fal elektromagnetycznych i zakres światł  widzialnego;

 • nauczyciel prosi zespoły uczniów o przeprowadzenie doświadczenia z wykonanymi wcześniej krążkami Newtona z różnymi układami barw (w trakcie gdy jedne zespół demonstruje doświadczenie, pozostałe zespoły obserwują, zwracając uwagę na to, który krążek pozwoli uzyskać barwę najbardziej zbliżoną do białej);

 • nauczyciel prosi uczniów o wyjaśnienie mechanizmu powstającego zjawiska; pyta, gdzie wykorzystuje się niedoskonałość ludzkiego oka polegającą na nakładaniu na siebie szybko następujących po sobie obrazów;

 • nauczyciel pyta uczniów, co oznacza skrót RGB, który z użytych w doświadczeniu krążków Newtona jest najbliższy temu modelowi i gdzie wykorzystuje się taki model barw.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel podsumowuje wraz z uczniami wiadomości. Uczniowie sporządzają notatkę z lekcji.

 • W ramach ewaluacji uczniowie rozwiązują wskazane przez nauczyciela zadania interaktywne.

 • Nauczyciel wykonuje pokaz doświadczenia z tarczą Benhama i zadaje związaną z tym doświadczeniem pracę domową.

1

Praca domowa

 • Nauczyciel prosi uczniów o poszukanie informacji na temat zjawiska obserwowanego w doswiadczeniu z tarczą Benhama.

m9f6cc03c19d3aee6_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

Co stanie się, gdy zmieszamy barwy tęczy?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Zjawisko rozszczepienia światła. Światło białe jako mieszanina barw

Przedmiot

Fizyka

Etap edukacyjny

szkoła podstawowa, klasa VIII

Nowa podstawa programowa

IX. Optyka. Uczeń:

10) opisuje światło białe jako mieszaninę barw i ilustruje to rozszczepieniem światła w pryzmacie; wymienia inne przykłady rozszczepienia światła;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie r.

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się;

8) świadomość i ekspresja kulturalna.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Po zapoznaniu się z e‑materiałem uczeń:

 • uzasadnia, że barwa biała jest mieszaniną barw;

 • ilustruje, że światło białe ulega rozszczepieniu podczas przejścia przez pryzmat;

 • podaje przyczyny, dla których światło białe ulega rozszczepieniu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida