Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Marcin Jeliński

Przedmiot: Informatyka

Temat: Praca z repozytorium Git

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres podstawowy. Uczeń:
2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki;
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
5) współtworzy otwarte zasoby i aktywności oraz umieszcza je w sieci, m.in. na platformie do e‑nauczania.
IV. Rozwijanie kompetencji społecznych.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) przy realizacji zespołowego projektu programistycznego posługuje się środowiskiem przeznaczonym do współpracy i realizacji projektów zespołowych, w tym środowiskiem w chmurze; współtworzy zasoby udostępniane na platformach do e‑nauczania;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, czym są gałęzie w systemie Git.

 • Scharakteryzujesz podstawowe operacje na gałęziach: tworzenie i łączenie.

 • Przeanalizujesz, do czego służy polecenie pull request.

 • Opiszesz projekt za pomocą języka Markdown.

 • Wyjaśnisz, do czego służy plik .gitignore w repozytorium.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych;

 • ćwiczenia praktyczne.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia e‑materiał: „Praca z repozytorium Git”. Uczniowie zapoznają się z treściami w sekcji „Przeczytaj”.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel inicjuje rozmowę wprowadzającą w temat lekcji. Przedstawia cele zajęć oraz kryteria sukcesu.

 2. Rozpoznanie wiedzy uczniów. Uczniowie tworzą pytania dotyczące tematu zajęć, na które odpowiedzą w trakcie lekcji.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie przypominają sobie najważniejsze komendy, używane w systemie kontroli wersji GitHub.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla zawartość sekcji „Prezentacja multimedialna”, uczniowie zapoznają się z prezentacją. Następnie w parach dyskutują o najważniejszych zasadach pracy z repozytorium Git. Zastanawiają się, jakie problemy może wywołać ich nieprzestrzeganie. W kolejnym kroku indywidualnie realizują polecenie 2. Chętne osoby dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat zalet i wad zespołowej pracy z repozytorium Git.

 3. Ćwiczenie umiejętności. Uczniowie wykonują indywidualnie ćwiczenie nr 1‑10, a następnie porównują swoje odpowiedzi z kolegą lub koleżanką.

 4. Uczniowie łączą się w grupy i wspólnie tworzą repozytorium projektu, nad którym będą pracować. Przykładowe projekty: strona WWW (wcześniej wymagane jest opanowanie przez uczniów umiejętności pisania prostych stron), gra (wcześniej uczniowie powinni opanować podstawy np. UNITY), prosty chatbot.

 5. Uczniowie rozdzielają między sobą role w projekcie. Przygotowują repozytorium projektu.

 6. Wymogi dotyczące projektu:

  • każdy z uczniów powinien wykonać przynajmniej trzy commity;

  • każdy commit musi mieć właściwe komentarz;

  • wszyscy uczniowie na GitHubie podpisują swoje commity inicjałami;

  • każda osoba dodaje przynajmniej jeden plik do repozytorium;

  • jeśli uczniowie tworzą np. stronę, powinna ona składać się przynajmniej ze strony głównej, menu, galerii oraz strony z kontaktem do autorów

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat lekcji zawarty w sekcji „Wprowadzenie” i inicjuje krótką rozmowę na temat zrealizowanych celów (czego uczniowie się nauczyli).

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie 11‑13 z sekcji „Sprawdź się”.

 2. Uczniowie realizują projekt, który rozpoczęli na zajęciach. Dodatkowo mają wprowadzić zmiany w przynajmniej jednym pliku nalężącym do innej osoby z zespołu, a następnie scalić go z plikiem głównym i rozwiązać ew. konflikty.

Materiały pomocnicze:

 • Oficjalna dokumentacja techniczna dla systemu kontroli wersji Git.

Wskazówki metodyczne:

 • E‑materiał można wykorzystać równolegle do pracy z serią dotyczącą Unity, Unreal Engine, obróbki audio, video czy tworzenia prostej gry (węża).