Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Informatyka

Temat: Obsługa aparatu cyfrowego

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy i rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych.
Zakres rozszerzony. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
4) przygotowując opracowania rozwiązań złożonych problemów, posługuje się wybranymi aplikacjami w stopniu zaawansowanym:
a) tworzy i edytuje dwuwymiarowe oraz trójwymiarowe wizualizacje i animacje, stosuje właściwe formaty plików graficznych,
III. Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi.
Zakres podstawowy. Uczeń:
1) zapoznaje się z możliwościami nowych urządzeń cyfrowych i towarzyszącego im oprogramowania;
2) objaśnia funkcje innych niż komputer urządzeń cyfrowych i korzysta z ich możliwości;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Wyjaśnisz, czym jest ekspozycja.

 • Dopasujesz ustawienia przysłony.

 • Przeanalizujesz, jak na zdjęcie wpływa zmiana czasu eskpozycji.

 • Scharakteryzujesz czułość ISO.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium i ćwiczeń interaktywnych.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Uczniowie w grupach przygotowują prezentacje na następujące tematy: typy aparatów, parametry aparatów, możliwości aparatów.

Faza wstępna:

 1. Uczniowie dyskutują o tym, jakiego sprzętu najczęściej używają do robienia zdjęć. Porównują możliwości swoich smartfonów z możliwościami przeciętnych aparatów. Dyskutują na temat wniosków.

Faza realizacyjna:

 1. Grupy prezentują przygotowane przez siebie wystąpienia nt. typów aparatów, parametrów aparatów, możliwości aparatów.

 2. Członkowie pozostałych grup mogą zadawać pytania lub uzupełniać wypowiedzi kolegów i koleżanek.

 3. Uczniowie zapoznają się z sekcja „Przeczytaj”. Nauczyciel w razie potrzeby rozwiewa pojawiające się wątpliwości.

 4. Uczniowie wykonują polecenia z sekcji „Przeczytaj”.

 5. Uczniowie zapoznają się z multimedium w  sekcji „Galerią zdjęć interaktywnych”. Dyskutują w parach na temat trójkąta ekspozycji.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie wspólnie podsumowują zajęcia.

 2. Uczniowie wykonują ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenie z sekcji „Galeria zdjęć interaktywnych”.

Wskazówki metodyczne:

 • Nauczyciel może zaproponować uczniom grupową realizację zadania domowego w terenie.