Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Autor: Agnieszka Pieszalska

Przedmiot: biologia

Temat: Katabolizm puryn i biosynteza kwasu moczowego

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Energia i metabolizm.
3. Oddychanie komórkowe. Uczeń:
5) przedstawia na podstawie analizy schematu znaczenie utleniania kwasów tłuszczowych, glukoneogenezy, glikogenolizy w przemianach energetycznych komórki.
V. Budowa i fizjologia człowieka.
5. Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:
2) przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Energia i metabolizm.
5. Pozyskiwanie energii użytecznej biologicznie. Uczeń:
7) analizuje na podstawie schematu przebieg utleniania kwasów tłuszczowych, syntezy kwasów tłuszczowych, glukoneogenezy, glikogenolizy i wykazuje związek tych procesów z pozyskiwaniem energii przez komórkę.
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
4) Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:
b) przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu,
c) wykazuje związek między środowiskiem życia zwierząt i rodzajem wydalanego azotowego produktu przemiany materii,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

 • kompetencje cyfrowe.

 • kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się;

Cele operacyjne
Uczeń:

 • określa organizmy wydalające kwas moczowy jako końcowy produkt przemian azotowych;

 • opisuje sposób powstawania kwasu moczowego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • analiza tekstu źródłowego;

 • s‑z-s;

 • gwiazda pytań.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • arkusz papieru A3 z narysowaną gwiazdą pytań.

Przebieg zajęć

Faza wstępna

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się ze wstępem w e‑materiale.

 2. Nauczyciel zadaje pytania:

  • W jaki sposób może być wydalany azot?

  • Co to jest puryna?

 3. Nauczyciel podaje cele lekcji i formułuje jej temat.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z tematem „Katabolizm puryn i biosynteza kwasu moczowego” znajdującym się w e‑podręczniku.

 2. Praca samodzielna (s) – studiowanie literatury, pozyskiwanie informacji.

 3. Nauczyciel dzieli uczniów na 4 grupy.

 4. Praca zespołowa (z).

 5. Grupy otrzymują arkusz papieru A3 z ilustracją gwiazdy. Zadaniem grup jest umieszczenie na ramionach gwiazdy pytań dotyczących zagadnienia znajdującego się wewnątrz gwiazdy „Katabolizm puryn i biosynteza kwasu moczowego”. Maksymalna ilość pytań: 5.

 6. Grupy po napisaniu pytań przekazują gwiazdę innej grupie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Zadaniem grup jest udzielenie odpowiedzi na pytania w oparciu o wiadomości znajdujące się w e‑podręczniku. Odpowiedzi zapisują na otrzymanym arkuszu papieru A3.

 7. Po upływie wyznaczonego czasu grupy prezentują swoje gwiazdy. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia informacje.

 8. Praca samodzielna (s) – uczniowie zapoznają się z multimedium bazowym i wykonują do niego polecenia.

 9. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych poleceń.

Faza podsumowująca

 1. Nauczyciel podsumowuje prace grup.

 2. Nauczyciel prosi grupy o odpowiedzi na pytania 1–5 zawarte w e‑materiale.

 3. Nauczyciel sprawdza poprawność odpowiedzi.

Praca domowa

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne 6–8 zawarte w e‑materiale.

Materiały pomocnicze:

 • Neil A. Campbell i in., „Biologia Campbella”, tłum. K. Stobrawa i in., Rebis, Poznań 2019.

 • „Encyklopedia szkolna. Biologia”, red. Marta Stęplewska, Robert Mitoraj, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2006.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania filmu samouczka

Film samouczek może być wykorzystany przez ucznia podczas lekcji powtórzeniowej