Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: Filozofia

Temat: Józef Tischner: w poszukiwaniu nadziei

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
V. Umiejętność stawiania pytań światopoglądowych (w tym moralnych) i poszukiwania odpowiedzi na nie z wykorzystaniem wiedzy filozoficznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele lekcji (językiem ucznia):

 • Poznasz myśl Józefa Tischnera, wybitnego polskiego filozofa i humanisty.

 • Określisz wpływ komunizmu na człowieka według Tischnera.

 • Przemyślisz pogląd Tischnera na źródła zła.

 • Przeanalizujesz zdanie Tischnera, że nadzieja jest współcześnie sprawą najważniejszą.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • pozna myśl Józefa Tischnera, wybitnego polskiego filozofa i humanisty;

 • określi wpływ komunizmu na człowieka według Tischnera;

 • przemyśli pogląd Tischnera na źródła zła;

 • przeanalizuje zdanie Tischnera, że nadzieja jest współcześnie sprawą najważniejszą.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • rozmowa kierowana;

 • audiobook;

 • film.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się biografią Józefa Tischnera zamieszczoną w zakładce „Przeczytaj” i przygotowanie odpowiedzi na polecenie nr 1 z tej samej zakładki.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel loguje się na platformę i wyświetla na tablicy stronę tytułową e‑materiału. Przedstawia uczniom temat lekcji oraz jej cele, a następnie wspólnie z nimi określa kryteria sukcesu.

 2. Krótka rozmowa wprowadzająca w temat lekcji: Dlaczego ks. Józefa Tischnera nazwano nauczycielem wolności i nadziei?

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie przystępują do cichego czytania tekstu e‑materiału. Indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie zadają swoje pytania dowolnie wybranej osobie z klasy i odpowiadają na nie. Nauczyciel może wybrać jedno z pytań do zadania domowego.

 2. Praca z multimedium nr 2. Nauczyciel prosi uczniów, aby w parach obejrzeli film na temat Józefa Tischnera, a następnie przygotowali odpowiedź na pytanie: Jaki nurt filozoficzny i w jaki sposób rozwijał Józef Tischner? (polecenie nr 1 z zakładki „Film edukacyjny”). Wskazane osoby prezentują odpowiedzi na forum klasy.

 3. Nadal pracując w parach, uczniowie wykonują ćwiczenia nr 1, 2 i 3 z zakładki „Film edukacyjny”. W razie potrzeby sięgają do treści zamieszczonych w sekcji „Przeczytaj”. Po wykonaniu zadania wskazane pary odczytują rozwiązania ćwiczeń.

 4. Praca z multimedium nr 1. Nauczyciel odtwarza audiobooka, a następnie inicjuje rozmowę na temat: W jaki sposób komunizm wpłynął na człowieka?

Faza podsumowująca:

 1. W ramach podsumowania zajęć uczniowie wykonują polecenie nr 2 z zakładki „Film edukacyjny”: Inspirując się poglądami Tischnera, spróbuj odpowiedzieć na pytanie, czy nadzieja jest sprawą najważniejszą.

 2. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat lekcji zawarty w sekcji „Wprowadzenie” i inicjuje krótką rozmowę na temat kryteriów sukcesu. Czego się uczniowie nauczyli?

Praca domowa:

 1. Obejrzyj w internecie dowolny wykład ks. Józefa Tischnera. Zastanów się, co wpłynęło na popularność tego filozofa.

Materiały pomocnicze:

 • Tischner J., Nadzieja mimo wszystko, Kraków 2020.

 • Puczek P., Tischner J., Sprawy ludzkie: Józef Tischner w rozmowie z Eweliną Puczek, Warszawa 2020.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Audiobook” i przygotowują do niego pytania. Następnie zadają je sobie nawzajem, sprawdzając stopień przyswojenia jego treści.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida