Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Krzysztof Kowaluk

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Zapobieganie konfliktom – organizacje regionalne

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

XIII. Ład międzynarodowy.

Uczeń:

14) charakteryzuje na przykładach najczęściej stosowane sposoby rozwiązywania długotrwałych konfliktów między narodami i państwami.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia najważniejsze organizacje regionalne oraz obszar ich działania;

 • wyjaśnia rolę organizacji regionalnych w zapobieganiu konfliktom na świecie;

 • podaje przykłady działań organizacji regionalnych w kontekście konfliktów w różnych częściach świata.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • burza mózgów;

 • dyskusja.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Sześcioro uczniów (podzielonych na trzy pary) dostaje zadanie przygotowania krótkich prezentacji dot. działań trzech regionalnych organizacji międzynarodowych w kontekście zapobiegania konfliktom. Każda para zajmuje się jedną z organizacji: OBWE, Unią Afrykańską oraz Ligą Państw Arabskich. Uczniowie wykorzystują źródła internetowe i wskazaną przez nauczyciela literaturę, np. następującą pozycję: Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

Faza wstępna

1. Burza mózgów. Uczniowie tworzą mapę myśli, na której umieszczają znane im regionalne organizacje międzynarodowe.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Przedstawienie uczniowskich prezentacji. Po każdej z nich uczniowie mogą zadawać prelegentom pytania i uzupełniają mapę myśli o dodatkowe informacje dotyczące:

 • działań OBWE związanych z zapobieganiem konfliktom w Europie lub Azji;

 • działań Unii Afrykańskiej związanych z zapobieganiem konfliktom w Afryce;

 • działań Ligi Państw Arabskich związanych z zapobieganiem konfliktom na Bliskim Wschodzie i w krajach Maghrebu.

2. Dyskusja na temat różnic w sposobach działania każdej z przedstawionych organizacji oraz regionalnych uwarunkowań. Chętne/wybrane osoby przedstawiają wnioski.

3. Praca z audiobookiem 1. Po wysłuchaniu materiału uczniowie w parach przygotowują argumenty do dyskusji: „Dlaczego poszczególne zadania wykonują w Kosowie różne organizacje regionalne?”. Na zakończenie wybrana para przedstawia podsumowanie.

4. Zapoznanie się z treścią audiobooka 2 i wykonanie dołączonego do niego ćwiczenia 1. Wspólne omówienie odpowiedzi.

Faza podsumowująca

1. Nauczyciel inicjuje podsumowującą dyskusję w formacie burzy mózgów na temat: „Od czego zależy skuteczność organizacji regionalnych w zapobieganiu konfliktom na świecie?”. Wybrane osoby przedstawiają wnioski.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia z e‑materiału.

Materiały pomocnicze:

Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2017.

Elżbieta Chrabonszczewska, Czy organizacje międzynarodowe się przeżyły?, International Journal of Management and Economics 25/2009.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Audiobooki mogą zostać wykorzystane przez uczniów indywidualnie lub podczas zajęć w charakterze podsumowania.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida