Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: System partyjny w USA

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VII. Rywalizacja o władzę.

Uczeń:

7) analizuje systemy partyjne w wybranych państwach demokratycznych (np. w Republice Francuskiej, Republice Federalnej Niemiec, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republice Włoskiej).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje system partyjny w USA;

 • omawia program Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej;

 • analizuje plusy i minusy systemu partyjnego w USA.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja za i przeciw;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Uczniowie zapoznają się z materiałem w sekcji „Przeczytaj”  i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”.

Faza wstępna

1. Wybrana osoba odczytuje temat lekcji: „System partyjny w USA”, na forum klasy formułowane są cele zajęć.

2. Uczniowie układają pytania, na które chcieliby uzyskać odpowiedź w trakcie zajęć.

Faza realizacyjna

1. Uczniowie spacerują po klasie i na umówiony sygnał szukają kogoś do pary, zadają pytanie sformułowane podczas czytania tekstu w domu i na nie odpowiadają.

2. Wybrana osoba czyta polecenie z sekcji „Ilustracja interaktywna”. Po zapoznaniu się z multimedium uczniowie dzielą się na grupy i opracowują odpowiedzi. Po ustalonym wcześniej czasie przedstawiciel wskazanej (lub zgłaszającej się) grupy prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do nich. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia je, udzielając także uczniom informacji zwrotnej.

3. Uczniowie przechodzą do dyskusji: „Partia Republikańska czy Partia Demokratyczna – program której z tych partii jest bardziej przekonujący dla młodych ludzi?”. Na koniec rozmowy wybrana osoba przedstawia wnioski. Uczniowie umieszczają je w ćwiczeniu 2 do multimedium.

4. Uczniowie zapoznają się z multimedium 2 – „Mapą interaktywną”. Następnie w parach wykonują do niego ćwiczenia. Odpowiedzi porównują między sobą. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia je, udzielając także uczniom informacji zwrotnej. Uczniowie podczas rozmowy oceniają system polityczny USA. Zwracają uwagę na jego wady i zalety. Na koniec rozmowy wybrana osoba przedstawia wnioski.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie czytają pytania sformułowane na początku lekcji i udzielają na nie odpowiedzi.

2. Chętne/wybrane osoby dokonują podsumowania zajęć ze swojego punktu widzenia.

Praca domowa:

1. Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia interaktywne. Przygotowują uzasadnienia poprawnych odpowiedzi.

2. Uczniowie tworzą notatkę do lekcji.

Materiały pomocnicze:

Słownik myśli społeczno‑politycznej, praca zbiorowa, Warszawa 2007.

Thomas E. Woods, Niepoprawna politycznie historia Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2013.

Jill Lepore, My, naród, Poznań 2020.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z multimedium z sekcji „Ilustracja interaktywna”, aby aktywnie uczestniczyć w zajęciach i pogłębiać swoją wiedzę.