Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji:

Imię i nazwisko autora:

Monika Sitek

Przedmiot:

fizyka

Temat zajęć:

Co potrafi Kosmiczny Teleskop Hubble’a ?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, rozszerzenie zapisu podstawy programowej dla kształcenia rozszerzonego

Podstawa programowa:

Poza podstawą programową

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wyjaśnia budowę teleskopu Hubble’a,

  2. opisuje największe dokonania HST.

Strategie nauczania:

IBSE

Metody nauczania:

pokaz multimedialny, analiza pomysłów

Formy zajęć:

praca indywidualna, praca w grupie

Środki dydaktyczne:

rzutnik do wyświetlania multimedium

Materiały pomocnicze:

e‑materiały: 360, 357, 358, 361

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

W czasie lekcji o tematyce związanej z Kosmicznym Teleskopem Hubble’a (takiej jak: budowa galaktyk, powstawanie galaktyk, budowa i rozszerzanie się Wszechświata), nauczyciel wspomina uczniom o Kosmicznym Teleskopie Hubble’a. Pokrótce mówi uczniom, co to jest HST i do czego służy. Zadaje uczniom pracę indywidualną, polegającą na analizie tego instrumentu naukowego. Nauczyciel może podsunąć uczniom materiały pomocnicze takie, jak ten e‑materiał, strona internetowa hubblesite.org (dla osób biegłych w języku angielskim).

Faza realizacyjna:

Uczniowie samodzielnie zapoznają się z całym e‑materiałem. Starają się zrozumieć idee związane z powstaniem teleskopu, jego konstrukcją, problematyką powstania, schematem działania i osiągnięciami naukowymi, odkryciami.

Faza podsumowująca:

Uczniowie wspólnie tworzą prezentację o Kosmicznym Teleskopie Hubble’a w formie prezentacji multimedialnej, plakatu, a może nawet przedstawienia szkolnego. Starają się również wykonać pod nadzorem nauczyciela model teleskopu HST. Prezentują swoje dzieło na szkolnym Festiwalu Nauki, dniach otwartych dla rodziców lub innym ciekawym wydarzeniu szkolnym.

Praca domowa:

Zadania sprawdzające z tego e‑materiału: 1‑5.
Pozostałe zadania dla chętnych, zainteresowanych tematem.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Multimedium uczniowie oglądają w domu. Nauczyciel może odtworzyć multimedium w klasie na dużym ekranie w celu zainteresowania uczniów tematem.