Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Anna Grabarczyk

Przedmiot: Język polski

Temat: Filmowe inspiracje epoką oświecenia

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
11) rozumie pojęcie motywu literackiego i toposu, rozpoznaje podstawowe motywy i toposy oraz dostrzega żywotność motywów biblijnych i antycznych w utworach literackich; określa ich rolę w tworzeniu znaczeń uniwersalnych;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
1) przetwarza i hierarchizuje informacje z tekstów, np. publicystycznych, popularnonaukowych, naukowych;
2) analizuje strukturę tekstu: odczytuje jego sens, główną myśl, sposób prowadzenia wywodu oraz argumentację;
3) rozpoznaje specyfikę tekstów publicystycznych (artykuł, felieton, reportaż), retorycznych (przemówienie, laudacja, homilia), popularnonaukowych i naukowych (rozprawa); wśród tekstów prasowych rozróżnia wiadomość i komentarz; rozpoznaje środki językowe i ich funkcje zastosowane w tekstach; odczytuje informacje i przekazy jawne i ukryte; rozróżnia odpowiedzi właściwe i unikowe;
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
7) odróżnia dzieła kultury wysokiej od tekstów kultury popularnej, stosuje kryteria pozwalające odróżnić arcydzieło od kiczu.
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
IV. Samokształcenie.
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
II. Kształcenie językowe.
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
3) określa funkcje języka: poznawczą (kategoryzowanie świata), komunikacyjną (dostosowanie języka do sytuacji komunikacyjnej) oraz społeczną (budowanie wspólnoty regionalnej, środowiskowej, narodowej);

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • poznają przykłady filmów zainspirowanych dziełami i myślą oświecenia;

 • analizują, w jaki sposób twórcy filmowi wykorzystują i przetwarzają oświeceniowe idee, motywy i symbole;

 • redagują recenzje na temat obejrzanego filmu inspirowanego oświeceniem.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • recenzja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o obejrzenie wybranego filmu, dla którego inspiracją była epoka oświecenia (przykłady podane są w Materiałach dla nauczyciela) Na tej podstawie zadaniem uczniów jest napisanie recenzji bądź przygotowanie prezentacji multimedialnej ukazującej najważniejsze wydarzenia z filmu.

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel wyświetla na tablicy cele zajęć oraz wspólnie z uczniami ustala kryteria sukcesu.

 2. Chętni uczniowie prezentują na forum klasy przygotowane przed lekcją materiały - recenzję bądź prezentację multimedialną. Nauczyciel komentuje przedstawione prace.

 3. Nauczyciel udostępnia uczniom e‑materiał „Filmowe inspiracje epoką oświecenia”.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z tekstem w sekcji „Wprowadzenie” i „Przeczytaj”. Prosi chętnego ucznia o podsumowanie informacji zawartych w obu sekcjach.

 2. Nauczyciel przechodzi do sekcji „Galeria interaktywna”. Prosi chętnego ucznia o odczytanie polecenia 1. Następnie dzieli klasę na dwie grupy. Jedna notuje, w jaki sposób wymienieni w prezentacji twórcy filmowi wykorzystują i przetwarzają idee i motywy zawarte w powieściach oświeceniowych, a druga określa, na czym polega libertynizm powieści Niebezpieczne związki. Wybrane osoby prezentują odpowiedzi na forum, pozostali uczniowie komentują, a nauczyciel podsumowuje.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel przechodzi do sekcji „Audiobook”. Uczniowie wysłuchują nagrania, które jest zamieszczone w tej sekcji. W parach redagują wypowiedź, na czym może polegać inspiracja twórcy filmowego określoną epoką. Zastanawiają się, czy film musi być wyrazem fascynacji pewną kulturą, czy też może stanowić jej krytykę lub być polemiką z filozofią danego okresu.

Praca domowa

Dla chętnych
Jakimi sposobami inteligentne kobiety epoki oświecenia mogły wejść w sferę wpływów? Podaj przykłady postaci kobiecych, które miały ambicję wpływać na kulturę i politykę i opisz, jak próbowały to osiągnąć.

R1RljY0psFZcR1
Pionowa oś czasu.

Materiały pomocnicze:

 • file:///C:/Users/Ania/Downloads/26280‑Tekst%20artyku%C5%82u‑54561‑1-10‑20210108.pdf

 • Proponowane filmy: Amadeusz, reż. Miloš Forman (USA 2010), Misja Barry Lyndon, reż. Stanley Kubrick (USA, Wielka Brytania 1975), Szaleństwo króla Jerzego, reż. Nicholas Hytner (Wielka Brytania 1994), Braterstwo wilków, reż. Christophe Gans (Francja 2001) – jako konteksty dla epoki oświecenia.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Prezentacja multimedialna” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida