Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Małgorzata Kosińska‑Pułka

Przedmiot: Język polski

Temat: Barok – powtórzenie wiadomości cz. 1

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
1) rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
2. Odbiór tekstów kultury. Uczeń:
6) odczytuje pozaliterackie teksty kultury, stosując kod właściwy w danej dziedzinie sztuki;
III. Tworzenie wypowiedzi.
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
IV. Samokształcenie.
1. rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowanie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
Zakres rozszerzony
Teksty polecane do samokształcenia
6) Karol Estreicher, Historia sztuki w zarysie;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • powtórzy wiadomości z epoki baroku;

 • wskaże cechy charakterystyczne sztuki baroku;

 • rozpozna współczesne nawiązania do sztuki baroku.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca:

 1. Nauczyciel zapisuje na tablicy wyraz barok. Uczniowie zapisują skojarzenia z czasem, w którym obowiązywał przerost formy nad treścią.

 2. Nauczyciel wysypuje na biurko kawałki kolorowego szkła. Uczniowie układają z niego mozaiki, tak by uzyskać najciekawszy efekt odbijania się światła. Rejestrują efekty swojej pracy za pomocą telefonu komórkowego.
  Nauczyciel mówi o przepychu i funkcji wywoływania poruszenia (wzruszenia) odbiorcy przez dzieła sztuki.

 3. Przedstawienie celu zajęć i podanie tematu.

Faza realizacyjna:

 1. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treściami w sekcji „Wprowadzenie” oraz „Przeczytaj”. Chętna osoba przedstawia krótko informacje, które zapamiętała z przeczytanych materiałów.

 2. Uczniowie zapoznają się z prezentacją i na jej podstawie charakteryzują sztukę baroku.

 3. Nauczyciel prosi, by uczniowie w parach zapoznali się z mapą myśli, a następnie wykonali polecenie 1 zamieszczone w tej sekcji. Mogą korzystać z telefonów komórkowych z dostępem do internetu. Po upływie wyznaczonego czasu uczniowie przedstawiają przykłady, którymi uzupełnili mapę myśli. Później nauczyciel prosi o wybranie jednego z utworów przedstawionych na mapie myśli i wskazanie elementów świadczących o nawiązaniach do sztuki baroku.

 4. Uczniowie indywidualnie wykonują ćwiczenia 1 i 2. Nauczyciel weryfikuje poprawność odpowiedzi.

Faza podsumowująca:

 1. W ramach podsumowania i powtórzenia wiadomości o baroku uczniowie odpowiadają na pytania.
  Przykładowe pytania:
  - Co oznaczają terminy: barok, klasycyzm?
  - Którego z twórców barokowych uważasz za najwybitniejszego?
  - Czym charakteryzuje się sztuka barokowa?

Praca domowa:

 1. Wybierz z prezentacji jednego przedstawiciela sztuki baroku i przygotuj referat na temat jego stylu i dzieł.

Materiały pomocnicze:

 • Shaerman J., Manieryzm, Warszawa 1970.

 • Kubalska‑Sulkiewicz K., Bielska‑Łach M., Manteuffel‑Szarota A., Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2007.

Wskazówki metodyczne

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium „Prezentacja multimedialna” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida