Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Stanisław Mrozowicz

Przedmiot: Historia

Temat: Wojna w Wietnamie. Kambodża Czerwonych Khmerów

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
Zakres podstawowy
LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Uczeń:
2) wyjaśnia przyczyny i przedstawia skutki konfliktów zimnowojennych, w tym wojny w Wietnamie, kryzysu kubańskiego oraz wojny w Afganistanie;
Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
LII. Dekolonizacja, integracja i nowe konflikty. Uczeń: spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:
1) opisuje przebieg i specyfikę konfliktów w Wietnamie oraz wojen arabsko‑izraelskich i ocenia ich skutki;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • opisuje sytuację Wietnamu i Kambodży po II wojnie światowej;

 • wyjaśnia zaangażowanie USA oraz ZSRS i Chin w wojnę wietnamską i tłumaczy, w jaki sposób Daleki Wschód stał się teatrem zimnej wojny;

 • charakteryzuje przebieg wojny wietnamskiej, przyczyny wycofania się Stanów Zjednoczonych i konsekwencje tej decyzji;

 • tłumaczy, kim byli Czerwoni Khmerzy i dlaczego wprowadzili w Kambodży totalitarny system rządów.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • analiza materiału źródłowego (porównawcza);

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Przygotowanie do zajęć. Nauczyciel loguje się na platformie i udostępnia uczniom e‑materiał „Wojna w Wietnamie. Kambodża Czerwonych Khmerów”. Prosi uczestników zajęć o zapoznanie się z treścią sekcji „Przeczytaj” oraz materiałami filmowymi w sekcji „Film + Sprawdź się”.

 2. Chętni lub wybrani uczniowie przygotowują prezentacje na podstawie informacji zawartych w sekcji „Przeczytaj” oraz drugim multimedium. Prowadzący może rozdzielić między trzech uczniów następujące zagadnienia:

 • sytuacja w Wietnamie przed wybuchem wojny i przyczyny zaangażowania Stanów Zjednoczonych,

 • wojna wietnamska, wycofanie się Stanów Zjednoczonych z konfliktu,

 • reżim Pol Pota i Czerwonych Khmerów w Kambodży.

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel wyświetla temat lekcji oraz cele zawarte we „Wprowadzeniu”, omawia planowany przebieg zajęć.

 2. Raport z przygotowań. Nauczyciel za pomocą dostępnego w panelu użytkownika raportu sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji, m.in. kto zapoznał się z udostępnionym e‑materiałem. Nauczyciel poleca uczniom przygotować w parach pytania związane z tematem lekcji. Czego uczniowie chcą się dowiedzieć? Co ich interesuje w związku z zakresem zajęć?

Faza realizacyjna:

 1. Prezentacje uczniów. Wskazani przed lekcją uczniowie prezentują i omawiają efekty swojej pracy. Nauczyciel oraz inni uczniowie zadają pytania prezentującym, w razie potrzeby uzupełniają ich wypowiedzi.

 2. Praca z multimedium („Symulacja interaktywna”). Uczniowie w parach zapoznają się z treścią polecenia 2: „Przeanalizuj relację liczebności wojsk amerykańskich i sojuszniczych do liczebności sił komunistycznych, a następnie oceń szanse Stanów Zjednoczonych na zwycięstwo w wojnie wietnamskiej. Uzasadnij swoją opinię, możesz przy tym odwoływać się dodatkowo do argumentów pozastatystycznych”, odczytują dane, dyskutują, a następnie zapisują wnioski. Wybrane pary omawiają swoje rozwiązanie i spostrzeżenia na forum klasy. W podobny sposób uczniowie wykonują polecenie 3.

 3. Utrwalanie wiedzy i umiejętności. Nauczyciel poleca, aby uczniowie wykonali indywidualnie ćwiczenia 1 i 2 z sekcji „Film + Sprawdź się”. Następuje wspólne omówienie odpowiedzi na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie odczytuje temat lekcji „Wojna w Wietnamie. Kambodża Czerwonych Khmerów” i inicjuje krótką rozmowę na temat kryteriów sukcesu. Czego uczniowie się nauczyli? Na koniec poleca chętnemu uczniowi podsumowanie i – jeśli to potrzebne – uzupełnia informacje.

Praca domowa:

 1. Wykonaj polecenia 2, 3 i 4 dołączone do multimedium w sekcji „Film + Sprawdź się”.

 2. (Dla uczniów chętnych) Wykonaj polecenie 5: „Wytłumacz, w jaki sposób narracja amerykańskich mediów wpłynęła na odbiór wydarzeń związanych z wojną w Wietnamie przez obywateli USA”.

Materiały pomocnicze:

The Encyclopedia of the Vietnam War: A Political Social, and Military History, pod red. S.C. Tuckera, Santa Barbara 2011.

P.F. Idling, Uśmiech Pol Pota, tłum. M. Kalinowski, Wołowiec 2010.

Najnowsza historia świata, t. 1, 1945–1963, pod red. A. Patka, J. Rydla, J.J. Węca, Kraków 2000.

Wskazówki metodyczne:

 • Uczniowie mogą zapoznać się przed lekcją z sekcją „Symulacja interaktywna”, aby przygotować się do późniejszej pracy.