Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

Podróże kształcą...

Grupa docelowa

gimnazjum / szkoła podstawowa, klasa 8

Ogólny cel kształcenia

Uczeń przedstawia podstawowe korzyści wynikające dla osób podróżujących z obecności Polski w Unii Europejskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym,

 2. porozumiewanie się w językach obcych,

 3. kompetencje informatyczne,

 4. umiejętność uczenia się,

 5. kompetencje społeczne i obywatelskie,

 6. inicjatywność i przedsiębiorczość,

 7. świadomość i ekspresja kulturalna.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

 • zna i rozumie skutki masowej turystyki;

 • posiada umiejętność planowania podróży;

 • rozumie zasady bezpiecznego podróżowania po świecie;

 • umie zdobyć najnowsze informacje o sytuacji na świecie i ewentualnych zagrożeniach;

 • potrafi wykonać projekt edukacyjny.

Metody/techniki kształcenia

 • dyskusja

 • pogadanka

 • projekt

Formy organizacji pracy

 • indywidualna

 • grupowa

 • zbiorowa

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

Czynności organizacyjne. Nauczyciel podaje temat i cele zajęć.

Przed projekcją pierwszego fragmentu filmu nauczyciel prosi uczniów, aby zwrócili uwagę na podaną w nim definicję słowa turystyka oraz na ukazane w filmie sposoby podróżowania charakterystyczne dla różnych okresów historycznych.

Uczniowie oglądają fragment filmu (sceny 1–2), a następnie rozwiązują zadania interaktywne (od nr 1 do nr 3) utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu. Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi, po czym inicjuje krótką rozmowę na temat różnić w sposobie pojmowania turystyki współcześnie i w przeszłości.

Faza realizacyjna

Nauczyciel przypomina, na czym polegało zadanie, jakie uczniowie mieli do wykonania w domu (zob. komentarz do lekcji). Następnie informuje, że w pierwszej kolejności uczniowie obejrzą film, a następnie będą mieli kilka minut na uzupełnienie swojego projektu w oparciu o uzyskane podczas tej projekcji ważne informacje.

Uczniowie oglądają film (sceny 3–6).

Po uzupełnieniu materiałów każdy z zespołów prezentuje swój projekt na forum klasy. Następnie nauczyciel inicjuje krótką dyskusję, w której uczniowie wypowiadają się na temat swojej pracy, trudności, jakie napotkali w realizacji zadania oraz braków, które musieli uwzględnić po projekcji filmu.

Faza podsumowująca

Nauczyciel inicjuje pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie i na zajęciach. Uczniowie oceniają, w jakim stopniu poszerzyli swoje wiadomości o zagadnieniach związanych ze współczesną turystyką.

Następnie wykonują ćwiczenia interaktywne (od nr 4 do nr 10). Mają one usystematyzować wiedzę uczniów. Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Nauczyciel podsumowuje lekcję, wykorzystując do tego ostatnią stronę „Podsumowanie”.

1

Praca domowa

Przygotujcie idealną ulotkę biura podróży, w której oprócz informacji o urokach miejsca docelowego organizowanej wycieczki znajdą się także wiadomości niezbędne ze względu na bezpieczeństwo turysty.

Komentarz do lekcji

Na dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami nauczyciel dzieli uczniów na grupy i wyjaśnia, że wezmą one udział w projekcie pt. Planujemy wyjazd za granicę.

Zadaniem grup będzie przygotowanie instruktażu w dowolnej formie, zawierającego niezbędne informacje ułatwiające przygotowanie się do wyjazdu.

Grupa 1.

Zbierzcie informacje o tym, na co turysta powinien zwrócić uwagę, planując wyjazd za granicę (na przykładzie konkretnego kraju w Unii Europejskiej i poza Unią).

Grupa 2.

Zbierzcie informacje o tym, jak przygotować się do zaplanowanego wyjazdu (jakie dokumenty należy posiadać, co należy wiedzieć o miejscu pobytu).

Grupa 3.

Zbierzcie informacje o tym, co należy zrobić i gdzie się udać w sytuacji pojawienia się problemu lub zagrożenia podczas pobytu za granicą.

m5181290cf1ad87ec_1520432863196_0

Metryczka

Tytuł

Podróże kształcą...

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał sie odnosi

Jak znaleźć informacje?

Przedmiot

WOS

Etap edukacyjny

III Gimnazjum / VIII klasa szkoły podstawowej

Podstawa programowa

6. Środki masowego przekazu. Uczeń:

2) charakteryzuje prasę, telewizję, radio, Internet jako środki masowej komunikacji i omawia wybrany tytuł, stację czy portal ze względu na specyfikę przekazu i odbiorców;

3) wyszukuje w mediach wiadomości na wskazany temat; wskazuje różnice między przekazami i odróżnia informacje od komentarzy; krytycznie analizuje przekaz reklamowy;

19. Relacje Polski z innymi państwami. Uczeń:

4) wyjaśnia, czym się zajmują ambasady i konsulaty.

Nowa podstawa programowa

XII. Sprawy międzynarodowe. Uczeń:

3) przedstawia podstawowe korzyści związane z obecnością Polski w Unii Europejskiej dla pracowników i osób podróżujących; znajduje informacje o wykorzystaniu funduszy unijnych w swojej gminie lub swoim regionie;

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006.

Kompetencje kluczowe:

 • porozumiewanie się w języku ojczystym (1),

 • porozumiewanie się w językach obcych (2),

 • kompetencje informatyczne (4),   

 • umiejętność uczenia się (5),

 • kompetencje społeczne i obywatelskie (6),

 • inicjatywność i przedsiębiorczość (7),

 • świadomość i ekspresja kulturalna (8).

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

 • umie poszukiwać informacji w różnych środkach przekazu,

 • potrafi różnicować informacje od komentarzy i przekazów reklamowych,

 • zna i rozumie skutki masowej turystyki,

 • posiada umiejętność planowania podróży,

 • rozumie zasady bezpiecznego podróżowania po świecie,

 • umie zdobyć najnowsze informacje o sytuacji na świecie i ewentualnych zagrożeniach,

 • potrafi wykonać projekt edukacyjny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida