Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Ewa Orlewicz

Przedmiot: Filozofia

Temat: Postmodernizm w architekturze i sztuce

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
II. Rozpoznawanie związków między filozofią a innymi działami kultury europejskiej, zwłaszcza między filozofią a sztuką (w tym literaturą piękną), religią i nauką.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Wybrane problemy filozofii.
9. Wybrane spory estetyczne. Uczeń, definiując odpowiednie terminy i analizując argumenty, rekonstruuje następujące spory:
1) o istotę piękna (koncepcja pitagorejska – koncepcje alternatywne);

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • ocenia wpływ założeń filozoficznych na architekturę i sztukę XX wieku;

 • dostrzega różnicę między pytaniem o piękno a pytaniem o sztukę;

 • wskazuje własne przykłady dekonstrukcji i kontestacji we współczesnej literaturze, sztuce i filmie.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja;

 • audiobook;

 • mapa myśli.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z medium w sekcji „Audiobook”.

Faza wprowadzająca:

 1. Prowadzący zajęcia loguje się na platformie, wyświetla temat lekcji oraz cele. Wspólnie z uczestnikami zajęć ustala kryteria sukcesu.

 2. Dyskusja wprowadzająca. Za pomocą raportu dostępnego w panelu użytkownika nauczyciel sprawdza przygotowanie uczniów do lekcji. Następnie inicjuje rozmowę kierowaną na podstawie pytań zawartych we wprowadzeniu.

Faza realizacyjna:

 1. Praca z tekstem. Uczniowie przystępują do cichego czytania tekstu e‑materiału. Indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie zadają swoje pytania dowolnie wybranej osobie z klasy i odpowiadają na nie. Nauczyciel może wybrać jedno z pytań do zadania domowego.

 2. Praca z multimedium. Nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej materiał z sekcji „Audiobook”. Uczniowie dzielą się na trzy grupy i przygotowują odpowiedzi do poleceń:
  – grupa 1.: Wypisz wszystkie nawiązania do klasycznych teorii i pojęć, które odnajdujesz w tekście. Omów szerzej trzy z nich.
  – grupa 2.: Wskaż cechy kultury Tlönu, które wykazują podobieństwo z cechami kultury postmodernistycznej.
  – grupa 3.: W jaki sposób rzeczywistość Tlönu przedstawia postmodernistyczną koncepcję społecznego konstruktywizmu wszelkich idei?
  Prezentacja odpowiedzi na forum klasy.

 3. Praca z drugim multimedium. Uczniowie zapoznają się z materiałem w sekcji „Mapa myśli”. Każdy uczeń pracuje indywidualnie, samodzielnie przygotowując odpowiedzi do poleceń i ćwiczeń. Po wyznaczonym przez nauczyciela czasie wybrani lub chętni uczniowie odczytują swoje propozycje. Nauczyciel komentuje rozwiązania uczniów.

Faza podsumowująca:

 1. Nauczyciel ponownie wyświetla na tablicy temat lekcji zawarty w sekcji „Wprowadzenie” i inicjuje krótką rozmowę na temat kryteriów sukcesu. Czego się uczniowie nauczyli?

Praca domowa:

 1. Uczniowie mają za zadanie przygotować analizę wybranego przez siebie dzieła postmodernistycznego.

Materiały pomocnicze:

 • Szahaj A., Co to jest postmodernizm?, „Ethos” 1996, nr 33–34, s. 63–78.

 • Świerkocki M., Postmodernizm: paradygmat nowej kultury, Łódź 1997.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać medium w sekcji „Audiobook” do przygotowania się do lekcji powtórkowej.