Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Anna Rabiega

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Zasady ustroju RP

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

III. Organy władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

1) charakteryzuje zasady ustrojowe zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (demokratycznego państwa prawnego, unitarnej formy państwa, zwierzchnictwa narodu, gwarancji praw i wolności jednostki, konstytucjonalizmu, podziału i równowagi władz, republikańskiej formy rządu, pluralizmu, decentralizacji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej); analizuje sformułowania preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje naczelne zasady ustrojowe określone w Konstytucji RP;

 • analizuje, w jaki sposób przejawia się realizacja naczelnych zasad ustrojowych RP;

 • rozważa znaczenie każdej z naczelnych zasad ustrojowych dla funkcjonowania państwa i jednostki.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • analiza tekstu literackiego;

 • rozwiązywanie ćwiczeń interaktywnych.

Formy zajęć:

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Zainicjowana jest dyskusja na temat: Po co nam ogólne zasady ustrojowe?

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel dzieli klasę na 10 grup, przydzielając każdej jedną z naczelnych zasad ustrojowych RP:

 • suwerenności narodu;

 • republikańskiej formy państwa;

 • demokratycznego państwa prawnego;

 • podziału i równowagi władzy;

 • reprezentacji politycznej;

 • pluralizmu politycznego;

 • wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów oraz innych związków wyznaniowych;

 • wolności i praw człowieka i obywatela;

 • decentralizacji władzy publicznej i samorządu;

 • społecznej gospodarki rynkowej.

Zadaniem każdej z grup jest analiza materiałów źródłowych zawartych w schemacie interaktywnym i rozwiązanie ćwiczenia interaktywnego odpowiadającego przydzielonej tej grupie zasadzie.

2. Po upływie wyznaczonego czasu reprezentanci grup:

 • wyjaśniają znaczenie analizowanej przez grupę zasady ustrojowej;

 • charakteryzują problem ujęty w materiałach źródłowych;

 • przedstawiają rozwiązanie przydzielonego grupie ćwiczenia interaktywnego.

Faza podsumowująca

1. Zainicjowana jest dyskusja na temat: „Najważniejszą zasadą ustroju RP jest moim zdaniem…, ponieważ…”. Czy możemy mówić o hierarchii zasad?

Praca domowa:

W dostępnych źródłach informacji poszukaj orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wybranej zasady ustrojowej. Opisz, jakie ważne wnioski dla rozumienia i stosowania tej zasady płyną z analizy orzecznictwa TK.

Materiały pomocnicze:

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prawo.sejm.gov.pl.

Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych, oraz o języku regionalnym, prawo.sejm.gov.pl.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie schematu uczniowie mogą przygotować charakterystykę ustroju innego państwa.