Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

VII. Konspekt (scenariusz) lekcji

Imię i nazwisko autora:

Monika Sitek

Przedmiot:

fizyka

Temat zajęć:

Czym są drobne ciała niebieskie?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:

18) Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

IV. Grawitacja i elementy astronomii. Uczeń:

9) opisuje budowę Układu Słonecznego i jego miejsce w Galaktyce, posługuje się pojęciami jednostki astronomicznej, roku świetlnego i parseka;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

- kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

- kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

- kompetencje cyfrowe,

- kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. definiuje kometę, planetoidę i meteoroidy.

  2. wymienia najważniejsze cechy charakterystyczne drobnych ciał niebieskich.

  3. opisuje historię powstawania i pochodzenia drobnych ciał niebieskich.

Strategie nauczania:

Flipped clasroom

Metody nauczania:

pokaz multimedialny, analiza pomysłów

Formy zajęć:

praca w grupach, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Projektor w celu wyświetlania pokazu multimedialnego,

Urządzenia multimedialne dla uczniów w celu rozwiązania zadań.

Materiały pomocnicze:

Galeria zdjęć na stronie https://solarsystem.nasa.gov/asteroids-comets-and-meteors/overview/

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Na poprzedniej lekcji nauczyciel zadał uczniom zapoznanie się z tekstem „Warto przeczytać” i animacją z niniejszego e‑materiału.

Nauczyciel stawia pytanie będące tematem lekcji: Czym są drobne ciała niebieskie? Uczniowie na forum klasy wymieniają się spostrzeżeniami, dyskutują na temat przeczytanego tekstu i obejrzanej animacji. Nauczyciel wypisuje na tablicy pomysły uczniów. Na podstawie otwartej dyskusji z uczniami stawiane są główne cele lekcji.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel, posiłkując się animacją oraz dodatkowymi materiałami wyświetlanymi na ekranie, prowadzi otwartą dyskusję z uczniami na tematy, które w tekście były dla uczniów niezrozumiałe. Uczniowie powinni uczyć się wzajemnie, objaśniać pozostałym uczniom zagadnienia, które oni zrozumieli, a reszta klasy miała z tym problem. Nauczyciel nadzoruje wypowiedzi, w razie problemów stara się nakierować uczniów na prawidłowy tok rozumowania cały czas wspierając wypowiedzi pokazem multimedialnym.

Faza podsumowująca:

Uczniowie w grupach maksymalnie 4‑osobowych wykonują zadania z zestawu ćwiczeń z tego e‑materiału.

Nauczyciel podsumowuje lekcję: pyta uczniów, czy osiągnęli postawione cele.

Praca domowa:

Wybrać jedną planetoidę (np. z listy (https://minorplanetcenter.net/iau/lists/MPNames.html) ) lub kometę (np. Halleya, martwą kometę Halloween (oficjalna nazwa to 2015 TBIndeks dolny 145), lub Shoemaker‑Levy 9) i zrobić o niej plakat.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Multimedium bazowe – animacja oraz tekst może posłużyć uczniom do powtórzenia i utrwalenia wiadomości o drobnych ciałach niebieskich.