Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Dorota Czarny

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Duże mniejszości narodowe w wybranych państwach świata

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IV. Aspekty etniczne życia społecznego.

Uczeń:

7) przedstawia wielowarstwowość tożsamości narodowej na przykładzie społeczeństw europejskich (Królestwa Belgii, Królestwa Hiszpanii, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • wskazuje duże mniejszości zwarte oraz rozsiane na świecie;

 • charakteryzuje kulturę wybranych mniejszości narodowych;

 • analizuje złożoność tożsamości narodowej na przykładach różnych mniejszości.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • lekcja odwrócona.

Metody i techniki nauczania:

 • prezentacje;

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • praca z mapą.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca w parach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Na wcześniejszej lekcji podział klasy na cztery grupy 3–4‑osobowe, każda wybiera spośród siebie lidera. Losują kartki, na których znajdują się nazwy mniejszości narodowych.

Zadaniem grup jest przygotowanie prezentacji poszczególnych mniejszości z uwzględnieniem rysu historycznego i obszaru, na którym mieszka dana ludność. Uczniowie przedstawiają również kulturę i tradycje danej mniejszości narodowej, ciekawostki. Mogą wykorzystać w tym celu dostępne źródła, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów audiowizualnych. Każdy zespół wykorzystuje też mapę interaktywną z e‑materiału.

2. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

Faza realizacji

1. Przed prezentacjami grup nauczyciel prosi, aby pozostali uczniowie w parach lub indywidualnie notowali najistotniejsze cechy poszczególnych mniejszości narodowych.

2. Uczniowskie prezentacje. Po każdej z nich na tablicy (narysowana jest tabelka z wypisanymi mniejszościami narodowymi) pozostali uczniowie wypisują swoje spostrzeżenia dotyczące poznanych mniejszości.

3. Dyskusja na temat poznanych mniejszości, tego, co jest najciekawsze w ich kulturach, łatwości lub trudności asymilacji i złożoności tożsamości narodowej.

Faza podsumowująca

1. Jako podsumowanie uczniowie wykonują wskazane przez nauczyciela ćwiczenia interaktywne. Wspólne omówienie odpowiedzi.

2. Uczniowie oceniają wzajemnie współpracę w grupach oraz prezentacje innych zespołów.

Praca domowa:

Przygotuj krótkie wypracowanie na temat mniejszości narodowej, która wydała ci się najbardziej interesująca. Uzasadnij swój wybór.

Materiały pomocnicze:

P. Pochyły, Źródła tożsamości narodowej Kurdów, Uniwersytet Zielonogórski, „Przegląd Narodowościowy. Tożsamość Narodowa” 2013, nr 2.

Polski słownik judaistyczny, jhi.pl [dostęp: 12.09.2019].

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać mapę interaktywną do przygotowania mapy myśli dotyczącej mniejszości narodowych.