Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic SA

Temat zajęć

W jaki sposób dokonać pomiarów ruchu?

Grupa docelowa

szkoła podstawowa, klasa VII

Ogólny cel kształcenia

Podsumowanie wiadomości z kinematyki.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

a) podaje przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego zaczerpnięte z życia codziennego;

b) bada ruch jednostajnie przyspieszony;

c) posługuje się techniką wideopomiarów.

Metody kształcenia:

oparte na działaniu praktycznym: metoda laboratoryjna

Formy ogranizacji pracy:

praca w zespołach

Uwaga: temat lekcji przewidziany do realizacji w czasie 2 godzin lekcyjnych.

Do przeprowadzenia lekcji konieczne jest posiadanie komputerów wyposażonych w oprogramowanie do analizy sfilmowanego obrazu ruchu, na przykład omawiany w filmie program Tracker (http://physlets.org/tracker/).

Do dyspozycji uczniów powinny być przedmioty, pełniące rolę poruszających się ciał (piłki, kulki, samochody‑zabawki itp.).

Uczniowie powinni przygotować się do lekcji (np. w ramach pracy domowej) oglądając film W jaki sposób dokonać pomiarów ruchu?.

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 • Czynności organizacyjne.

 • Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Faza realizacyjna

 • Nauczyciel dzieli uczniów na 3–

  4 zespoły.

 • Przedstawia uczniom problem badawczy – jak przyspieszenie toczącego się pod wpływem siły ciężkości ciała zależy od nachylenia powierzchni, po której się ono toczy.

 • Praca uczniów podzielona jest na etapy.

 • Uczniowie stawiają hipotezę (nauczyciel dąży do tego, aby uczniowie sformułowali ją ilościowo, np.: przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do kąta nachylenia powierzchni, dwukrotne zwiększenie kąta nachylenia powoduje dwukrotny wzrost przyspieszenia itp.).

 • Uczniowie projektują doświadczenie – wymyślają, w jaki sposób z dostępnego w sali lekcyjnej wyposażenia wykonać powierzchnię o zmiennym kącie nachylenia oraz o odpowiedniej długości, w jaki sposób mierzyć kąt nachylenia, jak unieruchomić smartfon itd. Sporządzają schematyczny rysunek stanowiska pomiarowego.

 • Uczniowie wykonują doświadczenie, rejestrując jego przebieg.

 • Uczniowie wprowadzają do programu Tracker nagrany film i dokonują jego obróbki oraz analizy.

 • Zespoły prezentują wyniki swoich prac przed całą klasą, posługując się tabelami i wykresami wygenerowanymi w programie Tracker, wyświetlanymi za pomocą projektora lub tablicy interaktywnej.

 • Nauczyciel omawia z uczniami zaprezentowane rezultaty doświadczenia i wynikające z nich wnioski.

 • Uczniowie indywidualnie rozwiązują wskazane przez nauczyciela zadania interaktywne, utrwalające wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie oglądania filmu. Nauczyciel omawia zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Faza podsumowująca

 • Nauczyciel zadaje uczniom pytania dotyczące najważniejszych zagadnień związanych z tematem lekcji.

Praca domowa

 • Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie we własnym zakresie filmu i analizy ruchu (np. spadku swobodnego lub rzutu pionowego).

m4822aab3392de680_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

W jaki sposób dokonać pomiarów ruchu?

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

gimnazjum klasa 1

3.12. Podsumowanie wiadomości z kinematyki

Przedmiot

Fizyka

Etap edukacyjny

szkoła podstawowa, klasa VII

Nowa podstawa programowa

II. Ruch i siły. Uczeń:

4) posługuje się pojęciem prędkości do opisu ruchu prostoliniowego; oblicza jej wartość i przelicza jej jednostki; stosuje do obliczeń związek prędkości z drogą i czasem, w którym została przebyta;

8) posługuje się pojęciem przyspieszenia do opisu ruchu prostoliniowego jednostajnie przyspieszonego i jednostajnie opóźnionego; wyznacza wartość przyspieszenia wraz z jednostką; stosuje do obliczeń związek przyspieszenia ze zmianą prędkości i czasem, w którym ta zmiana nastąpiła (∆v = a۰∆t).

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

4) kompetencje informatyczne;

5) umiejętność uczenia się.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczeń:

 • podaje przykłady ruchu jednostajnego prostoliniowego, zaczerpnięte z życia codziennego;

 • bada ruch jednostajnie przyspieszony;

 • posługuje się techniką wideopomiarów.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/130575/v/latest/t/student-canon/m/iRGbjn4UEe

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/130575/v/latest/t/student-canon/m/iPzKjYFTFp

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida