Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Jarosław Dyrda

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: System prezydencki

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

VIII. Modele sprawowania władzy.

Uczeń:

5) charakteryzuje systemy ze szczególną rolą prezydenta – klasyczny prezydencki (na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki) i semiprezydencki/ parlamentarno‑prezydencki (na przykładzie Republiki Francuskiej); wykazuje, że elementy drugiego z tych systemów obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje system polityczny ze szczególną rolą prezydenta;

 • odróżnia klasyczny system prezydencki (na przykładzie USA) od systemu semiprezydenckiego (na przykładzie Republiki Francuskiej);

 • ocenia oba systemy – prezydencki w USA i semiprezydencki we Francji;

 • wykazuje, że elementy systemu semiprezydenckiego obowiązują w Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • kolektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja za i przeciw;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem schematu interaktywnego.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją:

1. Uczniowie zapoznają się z treścią modułu „Przeczytaj”, aby w czasie zajęć móc aktywnie uczestniczyć w dyskusji i rozwiązywać zadania.

Faza wstępna

1. Zapoznanie z tematem lekcji i jej celami.

2. Uczniowie zgłaszają swoje propozycje pytań do wspomnianego tematu. Wybrana lub chętna osoba zapisuje je na tablicy.

Faza realizacyjna

1. Wprowadzenie na temat systemu politycznego w Stanach Zjednoczonych i Republice Francuskiej. Przedstawienie cech systemu prezydenckiego oraz zapoznanie z instytucją impeachmentu.

2. Dyskusja za i przeciw na temat pozycji prezydenta w USA i we Francji. Jedna z grup wskazuje zalety silnej pozycji prezydenta Stanów Zjednoczonych, a druga – uprawnienia prezydenta Republiki Francuskiej. Każda z grup zapisuje swoje propozycje na tablicy jako część notatki z lekcji.

3. Amerykańska wizja demokracji – burza mózgów na temat: „Czy Stany Zjednoczone są strażnikiem demokracji na świecie?”.

4. Analiza uprawnień parlamentu Republiki Francuskiej.

5. Zespół klasowy analizuje widzęt „Podobieństwa systemów politycznych Polski i Francji” w module „Przeczytaj”. Następnie szukają w zasobach internetu przykładów potwierdzajacych te podobieństwa i wspólnie je omawiają.

6. Praca ze schematem interaktywnym. Uczniowie analizują system prezydencki w USA, dyskutiją, a następnie wykonują dołączone ćwiczenia.

Faza podsumowująca

1. Porównanie systemów: prezydenckiego i semiprezydenckiego, oraz ich ocena.

2. Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się”.

Praca domowa:

Wykonanie pozostałych ćwiczeń.

Materiały pomocnicze:

Jędrzej Bielecki, Donald Trump idzie po reelekcję, rp.pl.

Wojciech Teister, Na co może sobie pozwolić prezydent Francji?, gosc.pl.

Jakub Stasiak, Impeachment Trumpa. Na czym polega procedura usunięcia prezydenta z urzędu?, money.pl.

Konstytucja Francji, wyd. 2 uaktual., tłum. Wiesław Skrzydło, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2005.

Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, tłum. Andrzej Pułło, Warszawa, Wydawnictwo Sejmowe, 2002.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat interaktywny może zostać wykorzystane do lekcji powtórzeniowej lub do przygotowania prezentacji multimedialnej.