Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autor: Anna Grabarczyk

Przedmiot: Język polski

Temat: Czy ludzie średniowiecza byli szczęśliwi?

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Kształcenie literackie i kulturowe.
1. Czytanie utworów literackich. Uczeń:
15) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, szczególnie kontekst historycznoliteracki, historyczny, polityczny, kulturowy, filozoficzny, biograficzny, mitologiczny, biblijny, egzystencjalny;
II. Kształcenie językowe.
3. Komunikacja językowa i kultura języka. Uczeń:
4) rozpoznaje zjawiska powodujące niejednoznaczność wypowiedzi (homonimie, anakoluty, elipsy, paradoksy), dba o jasność i precyzję komunikatu;
III. Tworzenie wypowiedzi.
1. Elementy retoryki. Uczeń:
7) odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;
2. Mówienie i pisanie. Uczeń:
1) zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając własne zdanie;
4) zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje informacje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
10) w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu formułowanych sądów;
11) stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;
12) wykorzystuje wiedzę o języku w pracy redakcyjnej nad tekstem własnym, dokonuje korekty tekstu własnego, stosuje kryteria poprawności językowej.
IV. Samokształcenie.
2. porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;
9. wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny;
Zakres rozszerzony
Teksty polecane do samokształcenia
8) Johan Huizinga, Jesień średniowiecza;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • porówna rozumienie szczęścia w średniowieczu i współcześnie;

 • scharakteryzuje średniowieczne modele szczęścia na przykładzie dzieł kultury epoki;

 • przeanalizuje związek średniowiecznego systemu wartości z myślą chrześcijańską.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi chętnych uczniów o przygotowanie, z wykorzystaniem narzędzi TIK, na podstawie dowolnych źródeł internetowych, prezentację na temat: Czy może być szczęście dla człowieka współczesnego?

Faza wprowadzająca:

 1. Chętne osoby prezentują prace przygotowane w domu (pozostałe osoby, które nie miały możliwości prezentacji, mogą odesłać prace do oceny nauczycielowi). Zadaniem uczniów jest zredagowanie kilku sloganów reklamowych związanych z tym, czym jest szczęście.

 2. Uczniowie zapoznają się z sekcją „Wprowadzenie” i „Przeczytaj”. Wspólnie z nauczycielem ustalają kryteria sukcesu.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel wyświetla na dużym ekranie mapę myśli. Analizuje ją wspólnie z uczniami. Następnie uczestnicy lekcji w parach na podstawie mapy myśli charakteryzują średniowiecznego człowieka i opisują system wartości, jakim się kierował i który prowadził go do szczęścia. To ćwiczenie może być również wykonane w formie dyskusji moderowanej.

 2. Uczniowie indywidualnie uzupełniają mapę myśli o wyjaśnienia, na czym polegały poszczególne aspekty średniowiecznego szczęścia.

 3. Nauczyciel odtwarza w klasie nagranie z audiobooka. Uczniowie w parach lub w kilkuosobowych grupach odpowiadają na pytanie, czy Rolanda można nazwać – w godzinie jego śmierci – szczęśliwym. Następnie wyjaśniają, który z warunków średniowiecznego szczęścia zostaje zachowany w przypadku życia Rolanda.
  Ćwiczenia z tej sekcji uczniowie wykonują indywidualnie.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie podsumowują informacje na temat szczęścia w średniowieczu i współcześnie. Nauczyciel zadaje pytania: Czym dla was jest szczęście? Dlaczego pojęcie szczęścia jest różne dla poszczególnych osób? Uczniowie wypowiadają się, formułując argumenty.

 2. Uczniowie na kartkach zapisują krótką refleksję: Czego się nauczyłem? Jaki wniosek wyciągnąłem z lekcji? Przyklejają kartki na tablicę. Jeden z uczniów odczytuje na głos zapiski.

Praca domowa:

 1. Dla zainteresowanych. Zdobytą już wiedzę na temat epoki możesz utrwalić, jeżeli obejrzysz filmy popularnonaukowe poświęcone życiu w średniowiecznej Europie:
  - Życie w średniowieczu. Król, reż. Nigel Miller, scen. Terry Jones, 2004,
  - Życie w średniowieczu. Rycerz, reż. Nigel Miller, scen. Terry Jones, 2004.

Materiały pomocnicze:

 • Johan Huizinga, Jesień średniowiecza, Warszawa 2005.

 • Życie w średniowieczu. Rycerz, reż. Nigel Miller, scen. Terry Jones, 2004.

Wskazówki metodyczne

 • Nauczyciel może wykorzystać medium w sekcji „Mapa myśli” do podsumowania lekcji.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida