Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Dawid Tarczyński

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Instytucje obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

IX. Sprawowanie władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczeń:

16) przedstawia zadania poszczególnych instytucji ze sfery bezpieczeństwa wewnętrznego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje istotę bezpieczeństwa wewnętrznego;

 • klasyfikuje potencjał bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

 • analizuje instytucje obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego;

 • porównuje zakresy zadań realizowanych przez instytucje obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • burza mózgów;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem multimedium.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Faza wstępna

1. Przeprowadzenie w zespole klasowym burzy mózgów na temat: Które z zagrożeń wewnętrznych należy uznać za najważniejsze dla bezpieczeństwa państwa?

Faza realizacyjna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie zostają podzieleni na trzy grupy, z których każda wykonuje inne polecenie:

 • I grupa – na podstawie dostępnych w internecie informacji określa zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z epidemią koronawirusa;

 • II grupa – na podstawie dostępnych w internecie informacji określa zadania wojewody w związku z klęską żywiołową powodzi;

 • III grupa – na podstawie dostępnych w internecie informacji określa zadania straży miejskiej w związku z pomocą osobom bezdomnym w okresie zimowym.

3. Omówienie przez nauczyciela:

 • istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;

 • działalności instytucji obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego z uwzględnieniem realizowanych zadań.

4. Praca ze schematem interaktywnym. Uczniowie zapoznają się z materiałami źródłowymi, odpowiadaja na pytania postawione w schemacie, a potem weryfikują odpowiedzi. Następnie wykonują ćwiczenia dołączone do multimedium: przedstawiają swoje opinie i dyskutują.

5. Sporządzenie notatki z lekcji z podziałem na najważniejsze informacje dotyczące:

 • definicji bezpieczeństwa wewnętrznego;

 • potencjału bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

 • poszczególnych instytucji obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i realizowanych przez nie zadań.

Faza podsumowująca

1. Wykonanie ćwiczeń z modułu „Sprawdź się” (5–9). Wspólne omówienie odpowiedzi

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia z modułu „Sprawdź się”, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

FA, MNIE, Potentat branży biopaliw Grzegorz Ś. ponownie zatrzymany przez CBA, tvp.info.

Premier Morawiecki spotkał się z liderami Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie [na żywo], wyborcza.pl.

bas, Twoje dziecko jedzie autokarem na kolonię? Poproś policjantów o kontrolę bezpieczeństwa, tuwroclaw.com.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Schemat może być wykorzystany do lekcji powtórzeniowej lub jako materiał do przygotowania prezentacji multimedialnej o instytucjach obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego.