Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autorka: Paulina Wierzbińska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie 2022

Temat: Emigrant w podróży czy podróżnik na emigracji?

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

III. Struktura społeczna i problemy społeczne.

Uczeń:

1) podaje przykłady i wyjaśnia uwarunkowania pionowej i poziomej ruchliwości społecznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje obywatelskie;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • charakteryzuje odrębności i powiązania między dwoma typami ruchliwości społecznej: poziomą i pionową;

 • porównuje turystykę i migrację jako dwa rodzaje ruchliwości poziomej;

 • rozwija sentencję Heraklita: „Panta rhei” (wszystko płynie), odwołując się do znanych mu przykładów społecznej ruchliwości poziomej i pionowej.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • rozmowa nauczająca z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych;

 • badanie sondażowe.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • telefony z dostępem do internetu.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Zadaniem uczniów jest poszukanie w  dostępnych źródłach informacji na temat programu „Work and Travel” (np. na portalach The Best Way – tbw.pl, i Camp America – campamerica.pl) i przeanalizowanie jego założeń.

Faza realizacyjna:

 1. Zalogowany na platformie nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej (lub za pomocą rzutnika) trzy pytania sondażowe z sekcji „Badanie 1”. Uczniowie na telefonach komórkowych lub tabletach logują się do systemu, dołączają do lekcji i przystępują do odpowiedzi na zadane pytanie. Nauczyciel, korzystając ze swojego panelu użytkownika, wyświetla zestawienie odpowiedzi uczniów. Chętne osoby mogą uzasadnić swój wybór.

 2. Podział klasy na grupy. Każdy zespół rozważa problemy przedstawione w ćwiczeniu 2 w sekcji „Badanie 1”. Następnie reprezentanci grup przedstawiają efekty pracy, które są wspólnie dyskutowane przez uczniów.

 3. Praca w parach z materiałem zamieszczonym w sekcji „Animacja RSA”. Uczniowie zapoznają się z treścią materiału. Wykonują dołączone do niego ćwiczenie – porównują sytuację turysty, który może doświadczyć krótkotrwałego szoku kulturowego, z migrantem, który przebywając w obcym kraju, może żyć stale pomiędzy dwoma światami i kulturami. Chętne/wybrane pary przedstawiają swoje pomysły, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do nich. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia wypowiedzi, udziela też uczniom informacji zwrotnej.

 4. Dyskusja za i przeciw na temat: „Czy zmiany w świadomości wynikające z podróży wpływają na nasze pojmowanie życia codziennego?”. Chętne/wybrane osoby przedstawiają swoje argumenty i kontrargumenty. Na koniec formułują wnioski.

 5. Praca z filmem. Uczniowie w formie mapy myśli wynotowują najważniejsze ich zdaniem informacje. Następnie prowadzą dyskusję, która pozwala lepiej zrozumieć poruszaną tematykę.

Faza podsumowująca:

 1. Uczniowie ponownie odpowiadają na pytania sondażowe postawione na wcześniejszym etapie zajęć (w sekcji „Badanie 2”). Wyniki są wyświetlone na tablicy interaktywnej.

 2. Podział na grupy. Każda z nich wykonuje ćwiczenie 2 w sekcji „Badanie 2”. Uczniowie porównują wyniki badań przeprowadzonych w klasie. Przedstawiciele zespołów prezentują odpowiedzi, które są wspólnie omawiane i porównywane.

 3. Omówienie przebiegu zajęć, przedstawienie mocnych i słabych stron pracy zespołów i przekazanie informacji zwrotnej.

Praca domowa:

 1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne, których nie rozwiązali na zajęciach.

Materiały pomocnicze:

 • Encyklopedia socjologii, Warszawa 1998.

 • Osobowość a społeczne zachowanie się ludzi, red. Janusz Reykowski, Warszawa 1980.

 • Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2004.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie mogą wykorzystać multimedium z sekcji „Animacja RSA” jako inspirację do przygotowania własnej prezentacji multimedialnej.