Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Imię i nazwisko autora: Arkadiusz Glebow

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Cykl hydrologiczny

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy

Podstawa programowa:

IV. Hydrosfera: zasoby wód na Ziemi, morza, prądy morskie, sieć rzeczna, lodowce. Uczeń:

1) wyjaśnia zróżnicowanie rodzajów i wielkości zasobów wód na Ziemi oraz we własnym regionie;

Kształtowane kompetencje kluczowe:

3. kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

5. kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • określa rolę wody w środowisku,

 • analizuje fazy cyklu hydrologicznego oraz związane z nimi zagadnienia,

 • przedstawia sposoby poprawy sytuacji problemowych hydrosfery,

 • planuje działania zapobiegające zanieczyszczeniu i degradacji środowiska.

Strategie nauczania:

 1. konstruktywizm,

 2. konektywizm,

 3. strategia waloryzująca,

 4. strategia operacyjna.

Metody i techniki:

 • metoda kierowanego odkrywania – uczenie przez pytania,

 • metoda informacji zwrotnej,

 • animacja,

 • ćwiczenia przedmiotowe.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna,

 • praca w grupach,

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z dostępem do Internetu,

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale,

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Materiały pomocnicze: materiały informacyjne i dydaktyczne zamieszczone na stronach internetowych Polskiej Fundacji Ochrony Zasobów Wodnych oraz NASA.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wstępna:

 • Nauczyciel/ka przedstawia temat i cele zajęć.

 • Prowadzący/a zajęcia rozpoczyna dyskusję, zadając kilka pytań: „Gdzie w naturalnym środowisku występuje woda i jakim procesom podlega?

Faza realizacyjna

 • Dyskusja na forum klasy.

 • W ramach podsumowania dyskusji uczniowie wymieniają charakterystyczne zjawiska, zbiorniki lub cieki występujące w regionie, w którym mieści się szkoła lub skąd pochodzą uczniowie.

 • Nauczyciel/ka dzieli uczniów na pięć grup ze względu na liczbę głównych procesów cyklu hydrologicznego.

 • Uczniowie danej grupy czytają część materiału dotyczącą przydzielonemu im procesowi.

 • Grupy prezentują na forum klasy kolejne procesy, związane z nimi pojęcia i wnioski. Nauczyciel/ka nadzoruje przebieg wypowiedzi i uzupełnia braki.

 • Nauczyciel/ka, odnosząc się do przedstawionych informacji, przeprowadza eksperyment, zagotowując wodę w czajniku elektrycznym, podkładając kartkę powyżej wrzątku i gromadząc skondensowane krople wody na kartce.

Faza podsumowująca

 • Z pomocą nauczyciela/ki uczniowie wykonują zadania 1–8 z bloku ćwiczeń interaktywnych.

 • Nauczyciel/ka podsumowuje treść przedstawioną na zajęciach, powtarzając przebieg cyklu hydrologicznego w oparciu o animację w e‑materiale.

 • Nauczyciel/ka zachęca do rozmowy dotyczącej udziału człowieka w cyklu hydrologicznym i jego wpływu na hydrosferę oraz do zadawania pytań, na które udzieli odpowiedzi.

Praca domowa: uczniowie wykonują ćwiczenie 9 dotyczące sił wpływających na przebieg procesów cyklu hydrologicznego.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium: animacja przedstawiająca cykl hydrologiczny może wzbogacić inne zajęcia związane z  hydrosferą.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida