Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Mapy myśli

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa, klasa VI

Ogólny cel kształcenia

Poszukiwanie, porządkowanie wykorzystanie informacji z różnych źródeł; redagowanie notatek.

Kształtowane kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia

18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie

uczenia się przez całe życie

• Porozumiewanie się w języku ojczystym

• Umiejętność uczenia się

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczniowie:

 • rozwijają umiejętność słuchania i analizy tekstów nadawanych za pomocą środków audiowizualnych,

 • odróżniają notatkę od innych form wypowiedzi,

 • wyszukują w wypowiedzi potrzebne informacje,

 • porządkują i hierarchizują informacje zawarte w tekście,

 • określają słowa kluczowe,

 • rozwijają umiejętność naśladowania instrukcji przekazywanej podczas filmu,

 • tworzą w grupach notatkę w postaci mapy mentalnej,

 • prezentują swoje notatki,

 • oceniają precyzję mapy.

Metody/techniki kształcenia

 • metoda samodzielnego dochodzenia do wiedzy: “burza mózgów”, gry dydaktyczne

 • metoda asymilacji wiedzy: dyskusja, pogadanka

 • metoda praktyczna: tworzenie tekstu, ćwiczenia

 • metoda eksponująca: pokaz filmu

Formy organizacji pracy

 • zbiorowa

 • grupowa

 • indywidualna

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

 1. Nauczyciel prosi uczniów o przejrzenie swoich notatek w zeszytach. Jak są skonstruowane? Zadaje pytanie, czy spotkali się z pojęciem mapy myśli.

Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel wyświetla fragment filmu Mapy myśli, do słów: Zobaczcie, jak to działa.

 2. Po projekcji uczniowie samodzielnie rozwiązują ćwiczenia interaktywne od 1 do 9, które pomogą im podsumować wiedzę zdobytą podczas oglądania filmu i przygotować się do wykonania własnej mapy myśli. Po rozwiązaniu ćwiczeń uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają odpowiedzi.

 3. Następnie nauczyciel zapisuje na lekcji hasło, które jest głównym tematem mapy myśli (np. dyscypliny sportowe, gatunki filmowe, gatunki literackie, itp.) Uczniowie podchodzą do tablicy i rozbudowują mapę na podstawie własnych skojarzeń, pamiętając o zastosowaniu najważniejszych zasad tworzenia map myśli. Nauczyciel powinien dysponować kolorową kredą lub flamastrami w różnych kolorach.

 4. Następnie nauczyciel dzieli uczniów na kilkuosobowe zespoły. Prosi, by wyciągnęli zeszyt z dowolnego przedmiotu, odnaleźli notatkę i wypisali z niej słowa - klucze. Informuje, że posłużą im one do stworzenia własnej mapy myśli.

 5. Nauczyciel wyświetla drugą część filmu Mapy myśli do słów: Rozbudowujcie swoją mapę myśli. Uczniowie podążając za instrukcją przedstawioną w filmie, wykonują mapę myśli na podstawie wybranej notatki z zeszytu. Po zakończonej pracy uczniowie odczytują notatkę i prezentują przygotowaną przez siebie mapę myśli.

 6. Nauczyciel prosi o zastanowienie się nad korzyściami płynącymi ze stosowania mapy myśli oraz wskazanie sytuacji, kiedy można ją stosować. Uczniowie konfrontują swoje odpowiedzi z informacjami zaprezentowanymi w ostatniej części filmu (od słów: Rozbudowujcie swoją mapę myśli). Następnie wykonują ćwiczenie interaktywne nr 10.

 7. Na koniec tej fazy dyskusja wokół powiedzenia Johna Husbandsa: Tony Buzan nie wynalazł mózgu, ale wynalazł do niego instrukcję.

Faza podsumowująca

1. W ramach podsumowania nauczyciel przygotowuje kartę ewaluacyjną z następującymi pytaniami, np.

 • Kto jest pomysłodawcą map myśli?

 • Ile razy szybciej można przyswoić wiedzę korzystając z mapy myśli?

 • Na czyim odkryciu bazowali autorzy mapy myśli?

 • Jakie elementy mogą się znaleźć w mapie myśli?

 • Wymień 3 zasady tworzenia map myśli.

 • W jakim celu można wykorzystywać mapy myśli?

 • Kto najczęściej stosuje mapy myśli?

 • Ile kolorów powinno się stosować podczas tworzenia mapy myśli?

Praca domowa

 1. Wyszukaj w gazecie, tygodniku lub w internecie interesujący cię artykuł, na jego podstawie sporządź tradycyjną notatkę i w formie mapy myśli. Przygotowując mapę myśli, zadbaj o jej warstwę graficzną i merytoryczną. Możesz to zrobić na papierze lub za pomocą poznanego na lekcji programu komputerowego. Do notatki dodaj krótkie uzasadnienie, która metoda wydaje ci się bardziej efektywna i dlaczego.

mb3d3547d36001afe_1520001429923_0

Metryczka

Tytuł

Mapy myśl

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Jak notować, żeby zapamiętać?

Przedmiot

Język polski

Etap edukacyjny

II/szkoła podstawowa

Podstawa programowa

I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.

1. Czytanie i słuchanie. Uczeń:

2) określa temat i główną myśl tekstu;

3) identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika, słuchacza);

4) identyfikuje wypowiedź jako tekst informacyjny, literacki, reklamowy;

6) odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od informacji drugorzędnych;

8) rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi;

9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych w tekście ;

III. Tworzenie wypowiedzi.

4) świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

2. Świadomość językowa. Uczeń:

2) przekształca zdania złożone w pojedyncze i odwrotnie, a także zdania w równoważniki zdań i odwrotnie – odpowiednio do przyjętego celu;

Nowa podstawa programowa

II. Kształcenie językowe.

4. Ortografia i interpunkcja. Uczeń:

1) pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni;

2) poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika, cudzysłowu, dwukropka, średnika, nawiasu.

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Elementy retoryki. Uczeń:

3) tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując

odpowiednią do danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny; rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi;

4) dokonuje selekcji informacji;

5) zna zasady budowania akapitów;

6) rozróżnia i wskazuje środki perswazji, rozumie ich funkcję.

2. Mówienie i pisanie. Uczeń:

3) tworzy plan odtwórczy i twórczy tekstu;

4) redaguje notatki;

IV. Samokształcenie. Uczeń:

2) doskonali różne formy zapisywania pozyskanych informacji;

3) korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, selekcjonuje informacje;

9) rozwija umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną oraz zasobami internetowymi i wykorzystuje te umiejętności do prezentowania własnych zainteresowań.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 18.12.2006r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie

 • Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Umiejętność uczenia się

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

Uczniowie:

 • rozwijają umiejętność słuchania i analizy tekstów nadawanych za pomocą środków audiowizualnych,

 • odróżniają notatkę od innych form wypowiedzi,

 • wyszukują w wypowiedzi potrzebne informacje,

 • porządkują i hierarchizują informacje zawarte w tekście

 • określają słowa kluczowe,

 • rozwijają umiejętność naśladowania instrukcji przekazywanej podczas filmu,

 • tworzą w grupach notatkę w postaci mapy mentalnej,

 • prezentują swoje notatki,

 • oceniają precyzję mapy.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

http://www.epodreczniki.pl/reader/c/222087/v/latest/t/student-canon/m/j0000008P3B6v21