Imię i nazwisko autora:

Nina Tomaszewska

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Czy pole magnetyczne Ziemi jest stałe w czasie?

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne
I. Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu;
2) posługuje się pojęciem wektora indukcji magnetycznej wraz z jego jednostką, analizuje oddziaływanie pola magnetycznego na przewodnik z prądem oraz na poruszającą się cząstkę naładowaną (siła Lorentza, siła elektrodynamiczna); opisuje rolę pola magnetycznego Ziemi jako osłony przed wiatrem słonecznym.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. opisuje strukturę ziemskiego pola magnetycznego i jego źródło,

  2. omawia zmiany pola magnetycznego Ziemi w jej historii,

  3. tłumaczy, w jaki sposób badamy zmiany ziemskiego pola magnetycznego,

  4. określa, jakie mogą być konsekwencje osłabnięcia pola magnetycznego Ziemi.

Strategie nauczania:

blended ‑ learning

Metody nauczania:

wykład informacyjny wspomagany pokazem multimedialnym

Formy zajęć:

praca w zespole klasowym

Środki dydaktyczne:

niniejszy e‑materiał + komputer z rzutnikiem lub tablety do dyspozycji każdego ucznia

Materiały pomocnicze:

-

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Nauczyciel rozmawia z uczniami o ziemskim polu magnetycznym – jaką ma strukturę i co jest jego prawdopodobnym źródłem. Zadaje pytanie, w jaki sposób pole magnetyczne ochrania Ziemię przed promieniowaniem kosmicznym.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel opowiada uczniom o wielkoskalowych zmianach pola magnetycznego Ziemi, prowadzących nawet do odwrócenia biegunów magnetycznych, co w historii Ziemi następowało wielokrotnie. Mówi o tym, skąd mamy informację na ten temat - o zapisie pozostałości magnetycznej w skałach magmowych. Na koniec nauczyciel dyskutuje z uczniami o skutkach burz magnetycznych wywołanych wybuchami koronalnymi plazmy na Słońcu. Do omówienia skutków słabnięcia pola magnetycznego Ziemi bardzo przydatna będzie grafika interaktywna, zastosowana wspólnie z uczniami, gdzie pokazane są pasy radiacyjne i obszar orbit satelitów i stacji kosmicznej.

Faza podsumowująca:

W fazie podsumowującej nauczyciel powinien wraz z uczniami rozwiązać zadania: 1, 2, 4 i 6 z zestawu ćwiczeń.

Praca domowa:

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości uczniowie rozwiązują zadania: 3, 5, 7 i 8 z zestawu ćwiczeń.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Grafika interaktywna może pozostać niewykorzystana podczas lekcji i stanowić zadanie domowe, które będzie pomocne przy rozwiązywaniu pozostałych zadań.