Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Paweł Kaniowski

Przedmiot: Filozofia

Temat: Słownik fiozoficzny: feudalizm

Grupa docelowa:

Szkoła ponadpodstawowa, liceum ogólnokształcące, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
III. Wybrane problemy filozofii.
10. Wybrane spory z zakresu filozofii polityki. Uczeń, definiując odpowiednie terminy i analizując argumenty, rekonstruuje następujące spory:
1) o naturę społeczeństwa (indywidualizm – kolektywizm);
2) o genezę państwa (koncepcja umowy społecznej – koncepcja samorzutnej ewolucji);
3) o naczelne wartości życia społecznego (liberalizm kulturowy – konserwatyzm);
4) o podstawy prawa stanowionego (pozytywizm prawniczy – teoria prawa naturalnego).

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji.

Cele lekcji (językiem ucznia):

 • Przeanalizujesz kontekst historyczny powstania feudalizmu.

 • Opiszesz obowiązki seniora wobec wasala i wasala wobec seniora.

 • Scharakteryzujesz feudalną strukturę społeczną.

Cele operacyjne. Uczeń:

 • przeanalizuje kontekst historyczny powstania feudalizmu;

 • opisze obowiązki seniora wobec wasala i wasala wobec seniora;

 • scharakteryzuje feudalną strukturę społeczną.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • konektywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • odwrócona klasa;

 • ćwiczeń przedmiotowych;

 • z użyciem komputera;

 • dyskusja.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg lekcji

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel prosi uczniów, żeby obejrzeli film oraz zapoznali się z tekstem z sekcji „Przeczytaj”.

Faza wprowadzająca:

 1. Po zalogowaniu na platformie nauczyciel prezentuje (na tablicy interaktywnej lub za pomocą rzutnika) temat lekcji oraz cele zajęć. Omawia lub ustala razem z uczniami kryteria sukcesu.

 2. Dyskusja wprowadzająca. Nauczyciel, za pomocą raportu dostępnego w panelu użytkownika, weryfikuje przygotowanie uczniów do lekcji i na tej podstawie dobiera uczniów w pary. Prosi o przygotowanie pytań związanych z wyświetlonym tematem zajęć i udostępnionym przed zajęciami e‑materiałem. Czego uczniowie chcą się dowiedzieć? Co ich interesuje w związku z zakresem lekcji? Omówienie pytań przygotowanych przez uczniów, dyskusja wstępna.

Faza realizacyjna:

 1. Mapa myśli. Nauczyciel prosi uczniów o połączenie się w pary, a następnie na tablicy zapisuje hasło: feudalizm. Uczniowie wykonują mapę myśli, zapisując na kartkach swoje pomysły w wyznaczonym czasie. Wybrana para zapisuje na tablicy swoje propozycje wokół postawionego problemu, po czym są one uzupełniane przez pozostałe pary, których pomysły nie zostały jeszcze zapisane.

 2. Praca z multimedium nr 2. Uczniowie nadal pracują w parach. Wspólnie odsłuchują audiobooka, a następnie wykonują ćwiczenia od 1 do 4. Ochotnicy prezentują rozwiązania na forum klasy.

 3. Nauczyciel prosi uczniów, żeby podali przykłady tekstów kultury, w których występują bohaterowie rycerze. Każdą propozycję uczniowie powinni uzasadnić, odwołując się do wybranego dzieła.

Faza podsumowująca:

 1. Na koniec zajęć nauczyciel raz jeszcze wyświetla na tablicy interaktywnej lub przy użyciu rzutnika temat lekcji i cele zawarte w sekcji „Wprowadzenie”. W kontekście wyświetlonych treści prosi uczniów o rozwinięcie zdania: Na dzisiejszych zajęciach nauczyłem się…

Praca domowa:

 1. Uczniowie piszą esej na temat: Wyzysk poddanych a poczucie bezpieczeństwa w czasach feudalizmu.

Materiały pomocnicze:

 • Bloch M.,Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 2002.

 • Flori J.,Rycerze i rycerstwo w średniowieczu, tłum. E. Trojańska, Poznań 2003.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

 • Uczniowie zapoznają się z multimedium w sekcji „Film edukacyjny” i przygotowują do niego pytania. Następnie zadają je sobie nawzajem, sprawdzając stopień przyswojenia jego treści.