Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji

Imię i nazwisko autora:

Jarosław Krakowski

Przedmiot:

Fizyka

Temat zajęć:

Półprzewodniki typu p

Grupa docelowa:

III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Cele kształcenia – wymagania ogólne

II. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.

Zakres rozszerzony
Treści nauczania – wymagania szczegółowe

I. Wymagania przekrojowe. Uczeń:
19) wyodrębnia zjawisko z kontekstu, nazywa je oraz wskazuje czynniki istotne i nieistotne dla jego przebiegu.

VIII. Prąd elektryczny. Uczeń:
1) opisuje przewodnictwo w metalach, elektrolitach i gazach; wyjaśnia proces jonizacji w gazach, wskazuje rolę promieniowania, wysokiej temperatury i dużego natężenia pola elektrycznego.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2018 r.:

  • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

  • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

  • kompetencje cyfrowe,

  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.

Cele operacyjne:

Uczeń:

  1. wyjaśni, co to jest półprzewodnik typu p.

  2. omówi wpływ domieszek na ilość nośników prądu.

  3. wyjaśni, dlaczego domieszki powodują wzrost liczby nośników prądu w półprzewodnikach, a tym samym zmniejszenie ich oporu elektrycznego.

  4. zastosuje zdobytą wiedzę do rozwiązywania zadań.

  5. przeanalizuje i zinterpretuje interaktywną animację ilustrującą wpływ domieszek na ilość nośników prądu.

Strategie nauczania:

IBSE (Inquiry‑Based Science Education - nauczanie/uczenie się przedmiotów przyrodniczych przez odkrywanie/dociekanie naukowe)

Metody nauczania:

- burza mózgów,
- wykład informacyjny.

Formy zajęć:

- praca w parach,
- praca w grupach.

Środki dydaktyczne:

animacja, ilustrująca wpływ domieszek typu p na koncentrację nośników prądu, zestaw zadań, rzutnik z dostępem do internetu.

Materiały pomocnicze:

brak

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca:

Pytania nauczyciela:
1. Co wiecie o półprzewodnikach?
Podsumowanie odpowiedzi: półprzewodniki są stosowane powszechnie w elektronice, przewodzą prąd elektryczny gorzej niż metale.

2. Jakie nośniki prądu występują w półprzewodnikach i jak powstają?
Podsumowanie odpowiedzi: elektrony i dziury powstające parami w wyniku urywania się elektronów z wiązań międzyatomowych.

Faza realizacyjna:

Nauczyciel objaśnia, wykorzystując multimedia, dlaczego wprowadzenie domieszek powoduje wzrost liczby nośników prądu i zmniejszenie oporu elektrycznego półprzewodników.

Faza podsumowująca:

Uczniowie rozwiązują zadania: 1‑4 z zestawu ćwiczeń w celu zweryfikowania osiągniętej wiedzy. Nauczyciel pełni rolę doradcy, obserwuje i kontroluje pracę uczniów.

Praca domowa:

Zadania 5‑8 z zestawu ćwiczeń w celu powtórzenia i utrwalenia zdobytych na lekcji wiadomości.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium:

Animacja może być wykorzystana przy powtórzeniu wiadomości i realizowaniu innych tematów z zakresu półprzewodników.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida