Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz

Autor

Learnetic

Temat zajęć

Rok w jeziorze

Grupa docelowa

Szkoła podstawowa.

Ogólny cel kształcenia

Poznanie czynników warunkujących życie w wodzie.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

1) porozumiewanie się w języku ojczystym;

2) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

3) umiejętność uczenia się.

Cele (szczegółowe) operacyjne

Uczeń:

 • wykazuje i omawia związek między zmianami temperatury wody w jeziorze a tworzeniem się warstw wody;

 • wykazuje i omawia związek między gęstością wody i lodu a przeżywaniem organizmów w strefie dennej;

 • opisuje warunki życia w jeziorze w różnych porach roku.

Metody/techniki kształcenia:

 • pogadanka

 • dyskusja

 • pokaz multimedialny

 • ćwiczenia interaktywne

Formy ogranizacji pracy:

 • grupowa

 • indywidualna

Przebieg lekcji

Faza wprowadzająca

Czynności organizacyjne.

Podanie tematu lekcji i omówienie jej przebiegu.

Nauczyciel dzieli uczniów na grupy i rozdaje kartki (np. A4). Każda grupa, w oparciu o swoją wiedzę, przygotowuje odpowiedzi na zadane pytania:

 • Czym jest jezioro?

 • Jakie inne zbiorniki wodne znacie?

 • Jakie organizmy zwierzęce i roślinne występują w jeziorze i w których miejscach jeziora?

 • Co dzieje się z jeziorem podczas różnych pór roku i jak zmienia się temperatura wody?

Faza realizacyjna

Nauczyciel, jako wstęp do filmu, inicjuje krótką dyskusję w oparciu o przygotowane przez uczniów notatki. Uczniowie oglądają film „Rok w jeziorze”.

Nauczyciel inicjuje dyskusję, której celem jest dopracowanie notatek utworzonych w grupach, uzupełnionych o wiadomości z filmu. Wnioski z dyskusji uczniowie zapisują jako notatkę z lekcji.

Uczniowie indywidualnie rozwiązują zadania interaktywne utrwalające wiadomości zdobyte w trakcie oglądania filmu.

Nauczyciel omawia wszystkie zadania, uczniowie podają odpowiedzi.

Faza podsumowująca

Nauczyciel przeprowadza dyskusję i pogadankę w celu omówienia i utrwalenia zagadnień poruszonych w filmie. Zwraca szczególną uwagę, by uczniowie zauważyli zależność między zmianami temperatury wody w kolejnych porach roku i ich wpływ na organizmy żyjące w jeziorze. Dokonuje oceny najlepiej przygotowanych notatek.

Praca domowa

 • Uczniowie, korzystając z mapy, wybierają największe jezioro w okolicach swojego miejsca zamieszkania. Wyszukują i zapisują informacje o jego powierzchni, największej i średniej głębokości oraz o jego znaczeniu dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

 • Chętni uczniowie mogą wykonać doświadczenie. Do wysokiego naczynia z wodą z kranu wrzucić garść kostek lodu. Zmierzyć temperaturę przy powierzchni, w połowie wysokości naczynia i przy jego dnie. Zapisać uzyskane wyniki. Gdy lód się prawie całkowicie roztopi ponownie dokonać p pomiarów. Zmierzyć temperaturę wody po godzinie od poprzedniego pomiaru. Opisać i wyjaśnić uzyskane wyniki.

mfd3bb599e43ad186_1511613753622_0

Metryczka

Tytuł

Rok w jeziorze

Temat lekcji z e‑podręcznika, do którego e‑materiał się odnosi

Podstawowa / Klasa 6 / Przyroda

3. Życie w wodzie

3.4. Rok w jeziorze

Przedmiot

Przyroda

Etap edukacyjny

II, szkoła podstawowa

Podstawa programowa

Uczeń:

 • wymienia i charakteryzuje czynniki warunkujące życie w wodzie;

 • obserwuje i nazywa typowe rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze lub rzece.

Nowa podstawa programowa

Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy. Uczeń:

 • określa warunki życia w wodzie (nasłonecznienie, zawartość tlenu, opór wody) i wskazuje przystosowania organizmów (np. ryby) do środowiska życia;

 • rozpoznaje i nazywa organizmy żyjące w wodzie.

Kompetencje kluczowe

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 18.12.2006 r.

Kompetencje kluczowe:

 1. porozumiewanie się w języku ojczystym;

 2. kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo‑techniczne;

 3. umiejętność uczenia się.

Cele edukacyjne zgodne z etapem kształcenia

 • omówienie związku między zmianami temperatury wody w jeziorze a tworzeniem się warstw wody;

 • omówienie związku między gęstością wody i lodu a przeżywaniem organizmów w strefie dennej;

 • opisanie warunków życia w jeziorze w różnych porach roku.

Powiązanie z e‑podręcznikiem

https://www.epodreczniki.pl/reader/c/141189/v/latest/t/student‑canon/m/iUkgxyPEkq

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida