Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: Wiedza o społeczeństwie

Temat: Media – era radia

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres podstawowy, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy

II. Społeczeństwo obywatelskie.

Uczeń:

6) przedstawia współczesne media w Rzeczypospolitej Polskiej – wymienia główne dzienniki, tygodniki społeczno‑polityczne, stacje telewizyjne i radiowe, portale internetowe; charakteryzuje wybrany tytuł/stację/portal ze względu na specyfikę, formy i treści przekazu;

7) krytycznie analizuje przekazy medialne i porównuje przekazy różnych mediów dotyczące tych samych wydarzeń czy procesów; formułuje własną opinię w oparciu o poznane fakty; rozpoznaje przejawy nieetycznych zachowań dziennikarzy.

Zakres rozszerzony

X. Kontrola władzy.

Uczeń:

2) podaje przykłady kontroli władzy przez media; analizuje – na współczesnych przykładach – przypadki ograniczania praw mediów; wyjaśnia rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Rzeczypospolitej Polskiej; wykazuje, że poziom krytycyzmu mediów często zależy od ich orientacji politycznej.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • przedstawia kluczowe wydarzenia w historii radia;

 • analizuje materiały źródłowe dotyczące historii radia;

 • ocenia znaczenie radia dla różnych grup wiekowych.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • dyskusja;

 • lekcja odwrócona;

 • quiz;

 • mapa myśli.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda.

Przebieg zajęć:

Przed lekcją

Wybrane osoby przygotowują krótką prezentację na temat rozwoju komunikacji radiowej.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Weryfikacja wiedzy pierwotnej. Uczniowie na tablicy tworzą mapę myśli wokół pojęcia „media”. Następnie wskazują wszystkie wyrażenia dotyczące radia.

Faza realizacyjna

1. Przedstawienie uczniowskiej prezentacji dotyczącej rozwoju komunikacji radiowej.

2. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z treścią w sekcji „Przeczytaj” i zapisują w zeszycie minimum pięć pytań do tekstu. Uwaga: każde z pytań musi rozpoczynać się od słowa „dlaczego”. Następnie spacerują po klasie i na umówiony sygnał szukają kogoś do pary, zadają pytania sformułowane podczas czytania tekstu i na nie odpowiadają.

3. Praca ze schematem. Po zapoznaniu się z multimedium uczniowie dzielą się na grupy i opracowują odpowiedzi do ćwiczenia 1 – znaczenie radia dla różnych grup wiekowych. Po ustalonym wcześniej czasie przedstawiciel wskazanej (lub zgłaszającej się) grupy prezentuje propozycję odpowiedzi, a pozostali uczniowie ustosunkowują się do nich. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia je, udzielając także uczniom informacji zwrotnej.

3. Dyskusja na temat, czy radio ma przyszłość. W czasie rozmowy uczniowie powinni odnieść się również do nowych technologii, z których korzystają rozgłośnie radiowe. Na koniec wnioski umieszczają w ćwiczeniu 2 do multimedium.

4. Praca w parach – rozwiazywanie na czas zadań z sekcji „Sprawdź się”, od 1 do 4. Para, która poprawnie rozwiąże zadania jako pierwsza, wygrywa i może zostać nagrodzona ocenami za aktywność.

Faza podsumowująca

1. Na zakończenie nauczyciel dokonuje oceny pracy wylosowanej grupy. Prosi o samoocenę uczniów dotyczącą współpracy w zespole oraz wykonanego zadania. Dokonuje oceny pracy wybranych uczniów.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne nr 5–8 z sekcji „Sprawdź się”. Przygotowują uzasadnienia poprawnych odpowiedzi.

Materiały pomocnicze:

Marcin Hermanowski, Wiesława Kubaczewska, Radio. Historia i współczesność, Warszawa 2008.

Andrzej Świdlicki, Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy. Radio Wolna Europa dla zaawansowanych, Warszawa 2019.

Andrzej Ossibach‑Budzyński, Polskie radio historia‑program‑technika, Warszawa 2015.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Uczniowie mogą wykorzystać multimedium do przygotowania prezentacji multimedialnej.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida