Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor: Agnieszka Pieszalska

Przedmiot: biologia

Temat: Zapalne i przewlekłe choroby oczu – ich profilaktyka i leczenie

Grupa docelowa: uczniowie III etapu edukacyjnego – kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym

Podstawa programowa:

Zakres podstawowy
Cele kształcenia - wymagania ogólne
II. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:
2) rozumie znaczenie badań profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
V. Budowa i fizjologia człowieka.
7. Regulacja nerwowa. Uczeń:
8) przedstawia budowę oraz działanie oka i ucha; omawia podstawowe zasady higieny wzroku i słuchu;
Zakres rozszerzony
Cele kształcenia - wymagania ogólne
V. Pogłębianie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka. Uczeń:
2) rozumie znaczenie badań profilaktycznych i rozpoznaje sytuacje wymagające konsultacji lekarskiej;
Treści nauczania – wymagania szczegółowe
XI. Funkcjonowanie zwierząt.
2. Porównanie poszczególnych czynności życiowych zwierząt, z uwzględnieniem struktur odpowiedzialnych za ich przeprowadzanie.
6) Regulacja nerwowa. Uczeń:
k) przedstawia budowę oraz działanie oka i ucha człowieka; omawia podstawowe zasady higieny wzroku i słuchu,

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii.

Cele operacyjne (językiem ucznia):

 • Omówisz przyczyny, objawy i sposób leczenia najczęstszych chorób zapalnych i przewlekłych oczu, takich jak zapalenie spojówek, jęczmień, zaćma i jaskra.

 • Wyjaśnisz, na czym polega profilaktyka wymienionych wyżej chorób zapalnych i przewlekłych oczu.

 • Przedstawisz podstawowe zasady higieny narządu wzroku.

 • Dostrzeżesz powiązania pomiędzy sposobem odżywiania a schorzeniami narządu wzroku.

 • Rozpoznasz objawy chorób oczu.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm;

 • kolektywizm;

 • nauczanie hybrydowe.

Metody i techniki nauczania:

 • rybi szkielet;

 • asocjogram (skojarzenia);

 • karta kołowa;

 • praca z audiobookiem;

 • praca z modelem 3D;

 • analiza tekstu źródłowego.

Formy pracy:

 • praca indywidualna;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami, słuchawkami i dostępem do internetu;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • rzutnik multimedialny;

 • arkusz papieru A1 z narysowanym rybim szkieletem (zob. materiały pomocnicze);

 • wydrukowane karty kołowe pacjenta (zob. materiały pomocnicze);

 • wydrukowany asocjogram (zob. materiały pomocnicze).

Przed lekcją:

 1. Nauczyciel przygotowuje na arkuszu papieru A1 rybi szkielet (zob. materiały pomocnicze – zał. 1).

 2. Uczniowie pozyskują samodzielnie informacje dotyczące tematu lekcji.

Przebieg lekcji

Faza wstępna:

 1. Nauczyciel zadaje pytania:

  • Co może być przyczyną chorób oczu?

  • Jaka jest różnica między chorobami zapalnymi a przewlekłymi?

  • Jakie znacie choroby zapalne i przewlekłe oczu?

 2. Nauczyciel podaje cele lekcji i formułuje jej temat.

Faza realizacyjna:

 1. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Uczniowie zapoznają się z tekstem w sekcji „Przeczytaj”, dotyczącym zapalnych i przewlekłych chorób oczu oraz ich profilaktyką i leczeniem.

 2. Nauczyciel na głowie rybiego szkieletu zapisuje hasło: „Zapalenia i przewlekłe choroby oczu” (zob. materiały pomocnicze – zał. 1).

 3. Nauczyciel pyta uczniów, z jakimi chorobami oczu zapoznali się w e‑materiale. Odpowiedzi uczniów zapisuje na grubszych ościach rybiego szkieletu.

 4. Nauczyciel dzieli uczniów na tyle grup, ile zostało zapisanych grubych ości: zapalenie spojówek, jaskra, zaćma, jęczmień. Każda z grup otrzymuje jedną ość do opracowania.

 5. Uczniowie podczas przygotowywania informacji zwracają uwagę na:

  • przyczynę choroby;

  • objawy;

  • leczenie;

  • profilaktykę.

 6. Uczniowie zapisują te informacje na paskach kartek papieru, które będą doklejane do grubych ości. Przedstawiciel grupy umieszcza małe ości na rybim szkielecie i omawia opracowane przez grupę zagadnienie. Nauczyciel w razie potrzeby uzupełnia informacje.

 7. Nauczyciel prosi uczniów o zapoznanie się z modelem 3D i nagraniami w nim zawartymi (składającymi się na audiobook o zapalnych i przewlekłych chorobach oczu), a następnie prosi o wykonanie w parach polecenia nr 2 (dotyczącego rodzajów zeza i wpływu dysfunkcji określonych mięśni na jego powstanie). Po skończeniu pracy wybrane pary przedstawiają swoją odpowiedź na forum klasy.

Faza podsumowująca:

 1. Każda z wcześniej utworzonych grup losuje kartę kołową pacjenta (zob. materiały pomocnicze – zał. 2, 3, 4 i 5). Zadaniem grup jest przedyskutowanie objawów przedstawionych w przydzielonym opisie i zapisanie odpowiedzi w poszczególnych ćwiartkach.

 2. Po wykonaniu zadania grupy kolejno omawiają swoje karty kołowe.

 3. Grupy otrzymują do uzupełnienia asocjogram (zob. materiały pomocnicze – zał. 6). Następnie wybrane zespoły prezentują swoje pomysły.

Materiały pomocnicze:

R1FLLX94h340L

Załącznik 1. Przykład rybiego szkieletu.
Plik PDF o rozmiarze 18.87 KB w języku polskim
RVmoBirTAGkwa

Załącznik 2. Karta kołowa pacjenta nr 1.
Plik PDF o rozmiarze 84.01 KB w języku polskim
R1LJSZPsAeJjq

Załącznik 3. Karta kołowa pacjenta nr 2.
Plik PDF o rozmiarze 83.49 KB w języku polskim
R14MYmTtAAG9b

Załącznik 4. Karta kołowa pacjenta nr 3.
Plik PDF o rozmiarze 83.57 KB w języku polskim
R1Y78sr4AonCz

Załącznik 5. Karta kołowa pacjenta nr 4.
Plik PDF o rozmiarze 83.81 KB w języku polskim
R1MXSr2qekOF5

Załącznik 6. Asocjogram (słoneczko).
Plik PDF o rozmiarze 35.27 KB w języku polskim

Praca domowa:

Wykonaj ćwiczenia interaktywne od 1 do 8 zawarte w e‑materiale.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania audiobooka (nagrań zawartych w modelu 3D):

Uczniowie mogą przed lekcją zapoznać się z audiobookiem zawartym w e‑materiale, aby przygotować się do późniejszej pracy na zajęciach. Mogą go również wykorzystać w celu przygotowania się do lekcji powtórkowej.