Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

SCENARIUSZ LEKCJI

Imię i nazwisko autora: Włodzimierz Juśkiewicz

Przedmiot: geografia

Temat zajęć: Różnica między czasem letnim a zimowym. Granica zmiany daty

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum/technikum, zakres podstawowy, klasa I

Podstawa programowa

II. Ziemia we Wszechświecie: Ziemia jako planeta, następstwa ruchów Ziemi, ciała niebieskie, Układ Słoneczny, budowa Wszechświata.

Uczeń:

 1. podaje cechy ruchów Ziemi i charakteryzuje ich następstwa, z uwzględnieniem siły Coriolisa.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • kompetencje cyfrowe.

Cele operacyjne

Uczeń:

 • charakteryzuje różnice między czasem letnim i zimowym oraz przyczyny wprowadzenia czasu letniego i zimowego,

 • podaje argumenty przemawiające za i przeciw wprowadzeniu czasu letniego i zimowego.

Strategie nauczania: asocjacyjna, operacyjna

Metody i techniki nauczania: metoda tekstu przewodniego, dyskusja, debata, burza mózgów

Formy zajęć: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach, praca całego zespołu klasowego

Środki dydaktyczne: e‑materiał, atlasy geograficzne

Materiały pomocnicze

M. Bartnicka, Czas letni w przepisach, „Architecturae et Artibus” 2012, vol. 4, nr 3, s. 5–17

K. Kępińska i in., Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu, Fundacja Republikańska, Stowarzyszenie Koliber, Warszawa 2016.

PRZEBIEG LEKCJI

Faza wprowadzająca

 • Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę zajęć, zadając pytania:

  • czy wiecie, jakie są różnice między czasem letnim i zimowym?

  • czy wiecie, jakie były przyczyny wprowadzenia czasu letniego i zimowego?

 • Nauczyciel wyjaśnia, że tematem lekcji jest zagadnienie różnicy między czasem letnim a zimowym i granica zmiany daty. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.

Faza realizacyjna

 • Uczniowie charakteryzują czas letni i zimowy, podają przyczyny jego wprowadzenia i wymieniają różnice między czasem letnim i zimowym.

 • Nauczyciel dzieli uczniów na dwa zespoły. Jeden z zespołów podaje argumenty za wprowadzeniem czasu letniego, a drugi zespół przeciw jego wprowadzeniu.

 • Uczniowie zapoznają się z audiobookiem zawartym w e‑materiale. W parach wykonują polecenie zawarte w tej części e‑materiału.

 • W dalszej części lekcji uczniowie rozwiązują zaproponowane przez nauczyciela zadania dotyczące zmiany stref czasowych. Nauczyciel wskazuje miejscowości, które uczniowie lokalizują w atlasach, określa początek i kierunek podróży z jednej miejscowości do drugiej, a także czas trwania podróży (przykładowo: Moskwa – Toronto, odlot dnia 24.10 o godz. 10:00 czasu lokalnego, lot z zachodu na wschód, czas podróży 15 h). Uczniowie, korzystając z atlasów geograficznych oraz uwzględniając linię zmiany daty i strefy czasowe, określają czas lokalny, jaki będzie w miejscu docelowym. Nauczyciel podaje kilka podobnych poleceń. Zadania mogą być wykonywane w ramach pracy w grupach bądź pracy całego zespołu klasowego. Nauczyciel czuwa nad poprawnością odpowiedzi uczniów, w razie potrzeby wyjaśnia ich wątpliwości.

Faza podsumowująca

 • Uczniowie wykonują (indywidualnie lub w parach) wskazane przez nauczyciela ćwiczenia z sekcji „Sprawdź się”. Wybrani przez nauczyciela uczniowie lub ochotnicy przedstawiają odpowiedzi.

 • Nauczyciel podsumowuje etapy lekcji, zestawiając je z założonymi celami – ocenia pracę uczniów, ich zaangażowanie, zwraca uwagę na mocne i słabsze strony pracy uczniów.

 • Uczniowie dzielą się swoimi doświadczeniami – co było łatwe, trudne, co ich zainteresowało.

 • W razie potrzeby nauczyciel wyjaśnia kwestie sporne i problematyczne oraz odpowiada na dodatkowe pytania uczniów.

Praca domowa

 • W ramach pracy domowej uczniowie wykonują ćwiczenia zawarte w e‑materiale (np. 2, 6, 7).

 • Sporządzenie syntetycznej notatki dotyczącej treści omawianych na lekcji.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania danego multimedium

Audiobook może zostać wykorzystany w ramach innych lekcji dotyczących następstw ruchów Ziemi (zakres podstawowy II. 2). Może zostać wykorzystany także w ramach lekcji poświęconej planowaniu wycieczki (zakres podstawowy: XV. 14).