Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Autorka: Małgorzata Krzeszowska

Przedmiot: wiedza o społeczeństwie

Temat: Emocje w życiu człowieka

Grupa docelowa: III etap edukacyjny, liceum, technikum, zakres rozszerzony

Podstawa programowa:

Zakres rozszerzony

I. Człowiek w społeczeństwie.

Uczeń:

2) wyjaśnia kwestię racjonalności, emocji, uczuć, temperamentu i charakteru w postępowaniu człowieka; rozróżnia inteligencję i inteligencję emocjonalną.

Kształtowane kompetencje kluczowe:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

 • kompetencje cyfrowe;

 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

 • kompetencje obywatelskie.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • definiuje pojęcie emocji;

 • analizuje znaczenie emocji w procesie podejmowania decyzji;

 • ocenia, w jaki sposób współczesny człowiek radzi sobie ze swoimi emocjami.

Strategie nauczania:

 • konstruktywizm.

Metody i techniki nauczania:

 • metoda kuli śniegowej;

 • rozmowa nauczająca;

 • mapa myśli;

 • metoda jigsaw.

Formy zajęć:

 • praca indywidualna;

 • praca w parach;

 • praca w grupach;

 • praca całego zespołu klasowego.

Środki dydaktyczne:

 • komputery z głośnikami i dostępem do internetu, słuchawki;

 • zasoby multimedialne zawarte w e‑materiale;

 • tablica interaktywna/tablica, pisak/kreda;

 • kartki A3, pisaki.

Przebieg zajęć:

Przed zajęciami:

Uczniowie zapoznają się z filmami zamieszczonymi w sekcji „Film”.

Faza wstępna

1. Przedstawienie tematu i celów zajęć.

2. Uczniowie w parach definiują pojęcie emocji. Następnie łączą się w czwórki i ósemki pracujące dalej nad definicją. Na koniec wspólnie wybierają najlepszą definicję, którą mogą porównać z definicją podaną przez prof. D. Dolińskiego w sekcji „Przeczytaj”.

Faza realizacyjna

1. Metoda jigsaw. Zespoły zapoznają się z treścią lekcji, przy czym każda z grup opracowuje wyznaczoną część. Następnie nauczyciel tworzy nowe grupy, w których musi być minimum po jednej osobie z poprzednich grup i które przedstawiają innym treści z części „Przeczytaj”. Na tej podstawie każda z grup tworzy na kartce A3 mapę myśli dotyczącą tematu. Efekty pracy są przedstawiane na forum.

2. Następuje krótkie przypomnienie treści zawartych w sekcji „Film”. Uczniowie zwracają szczególną uwagę na rolę emocji w procesie podejmowania decyzji. Na koniec wybrana osoba podsumowuje rozmowę.

3. Uczniowie dobierają się w pary i analizują materiał z ćwiczenia 1 w sekcji „Eksperyment”. Wybrane osoby przedstawiają swoje odpowiedzi na pytanie o wyniki eksperymentu. Następnie wszyscy zapoznają się z odpowiedzią eksperta i weryfikują własne wnioski.

4. Dyskusja na temat: „Czy współczesny człowiek potrafi radzić sobie ze swoimi emocjami, czy są one dla niego czymś niezrozumiałym?”. Na koniec wybrana osoba podsumowuje dyskusję.

Faza podsumowująca

1. Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne wskazane przez nauczyciela. Porównują swoje odpowiedzi z odpowiedziami innych osób.

2. Uczniowie sami oceniają swoje zaangażowanie na zajęciach. Wybranym osobom nauczyciel wystawia oceny.

Praca domowa:

Uczniowie wykonują pozostałe ćwiczenia dołączone do e‑materiału.

Materiały pomocnicze:

Lisa Feldman Barrett, Jak powstają emocje. Sekretne życie mózgu, Warszawa 2020.

Daniel Jerzy Żyżniewski, Emocje i nastrój. Jak je zrozumieć i kształtować, Warszawa 2019.

Wskazówki metodyczne opisujące różne zastosowania multimedium:

Na podstawie filmu uczniowie mogą przygotować prezentację multimedialną dotyczącą emocji lub pantomimę.