Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Scenariusz lekcji: Długość okręgu, pole koła – rozwiązywanie zadań.

Nazwa i nr programu: Matematyka z plusem DKW –4014 – 139/99

Cel ogólny zajęć:

rozwiązywanie zadań związanych z obliczaniem długości okręgu i pola koła.

Cele szczegółowe zajęć:
Uczeń:

 • oblicza długość promienia koła,

 • oblicza długość średnicy koła,

 • definiuje i oblicza pole koła,

 • oblicza długość okręgu.

Umiejętności ponadprzedmiotowe:

 • Umiejętność efektywnego i skutecznego współdziałanie w grupie.

 • Umiejętność skutecznego porozumiewania się.

Metody i techniki pracy:

 • Praca w grupach: gra „Prawda – fałsz”.

 • Praca samodzielna.

 • Dyskusja.

Środki dydaktyczne:

 • Papierowa plansza A4, na której znajduje się 5 pól: „KARTY”, „PRAWDA”, „FAŁSZ”, „BRAK DECYZJI” i „?”.

 • Zestaw kart z działaniami (zał. 1).

Przebieg zajęć

Faza wstępna:

Czynności organizacyjne. Nauczyciel dzieli klasę na 4–osobowe grupy. Wyjaśnia zasady gry „Prawda – fałsz”. Rozdaje plansze do gry i karty z zadaniami.

Faza właściwa:

Uczniowie przypominają wzory na pole koła i obwód okręgu. Ta wiedza przyda im się do gry. Przystępują do niej. Po upływie określonego czasu grupy prezentują swoje wyniki.

Wspólnie wyjaśniane są wszelkie wątpliwości, szczególnie przykłady z tych kart, które zostały położone na pola „BRAK DECYZJI” i „?”.

Ewaluacja

Nauczyciel rozdaje karty samooceny. (zał. 2)

Uczniowie uzupełniają karty samooceny.

Opis gry „Prawda – fałsz”:

 1. Przygotowane karty połóżcie na polu oznaczonym „KARTY” pustą stroną do góry.

 2. Każdy z was kolejno wyciąga po jednej karcie i odczytuje głośno umieszczone na nich teksty.

 3. Cała grupa musi zdecydować, czy przeczytana odpowiedź, jej zdaniem, jest prawdą czy fałszem i następnie karta wędruje odpowiednio na pole „PRAWDA” lub „FAŁSZ”.

 4. Jeżeli w przewidzianym czasie nie dojdziecie do porozumienia, należy odłożyć kartę na pole „BRAK DECYZJI”.

 5. Możecie również dojść do wniosku, że posiadacie zbyt mało informacji, aby podjąć decyzję. W tym przypadku karta odkładana jest na pole „MAŁO INFORMACJI” („?”).

ZAŁĄCZNIK 1

Koło o promieniu 3,5 dm ma średnicę równą 7 dm.

Średnica koła o promieniu 4 m jest równa 2 m.

Promień koła o średnicy 3 cm jest równy 6 cm.

Pole koła o promieniu 4 cm równa się 16π cm.

Pole koła, którego promień jest równy 3 cm, wynosi 3 π cmIndeks górny 2.

Obwód koła o polu równym 916π wynosi 34π.

Pole koła, którego promień jest równy 3 cm, wynosi 9 π cm.

Pole koła o promieniu 4 jest cztery razy większe od pola o promieniu 14

Okrąg o promieniu 5,8 cm ma długość 11,6 π cm.

Obwód koła o polu 0,25 π mmIndeks górny 2 wynosi π mm.

Pole koła o obwodzie 0,12 mm jest równe 0,36 mm.

Średnica koła o obwodzie 52 wynosi 52π.

Różnica między długością okręgu o promieniu 15 m a obwodem koła o promieniu 3 m mniejszym jest równa 24π.

Koło o polu 12π cmIndeks górny 2 ma większy promień od koła o obwodzie 8π.

ZAŁĄCZNIK 2

Karta samooceny

Imię i nazwisko ucznia............................................................. klasa II.......

Tematyka: Długość okręgu, pole koła – rozwiązywanie zadań.

Czy potrafię:

Obliczam, ale często popełniam błędy

Czasami popełniam błędy

Prawie zawsze wykonuję bezbłędnie

Obliczać promień koła, gdy dana jest średnica?

Obliczać promień okręgu, gdy dane jest pole?

Obliczać promień okręgu, gdy dany jest obwód?

Obliczać średnicę koła, gdy dany jest promień?

Obliczać obwód koła, gdy dana jest średnica?

Obliczać obwód koła, gdy dany jest promień?

Obliczać obwód koła, gdy dane jest pole koła?

Obliczać pole koła, gdy dany jest promień?

Obliczać pole koła, gdy dana jest średnica?

Obliczać pole koła, gdy dany jest obwód koła?

R15iX4Ibtl0QU

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 75.00 KB w języku polskim