Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Autor/autorka

Elżbieta Pawlikowska

1. Etap edukacyjny i klasa

edukacja wczesnoszkolna - klasa I

2. Przedmiot

edukacja wczesnoszkolna – matematyka z elementami przyrody

3. Temat zajęć

Dni tygodnia.

4. Czas trwania zajęć

45 minut

5. Uzasadnienie wyboru tematu

Temat jest zgodny z podstawą programową i treściami nauczania w klasie pierwszej.

6. Uzasadnienie zastosowania technologii

Dzięki zastosowaniu TIK uczniowie rozszerzą oraz ugruntują zdobytą wiedzę o dniach tygodnia. Zastosowane narzędzia cyfrowe pozwolą skuteczniej zrealizować założenia lekcji. Pozwoli w sposób ciekawy i interesujący przekazać uczniom wiedzę i niestandardowo utrwalić zdobyte umiejętności.

7. Cel ogólny zajęć

Utrwalenie nazw dni tygodnia. Przeliczanie w zakresie 7.

8. Cele szczegółowe zajęć

 1. Uczeń/uczennica wymienia nazwy dni tygodnia w prawidłowej kolejności.

 2. Uczeń/uczennica liczy dni tygodnia. Wymieniaja liczebniki porządkowe.

 3. Uczeń/uczennica czyta globalnie nazwy dni tygodnia.

9. Metody i formy pracy

Metody:
- słowna
-oglądowa
-zabawa dydaktyczna‑skojarzenia
-praktycznego działania
-aktywizujące z wykorzystaniem TIK
-cykl Kolba
Formy:
- z całą grupą
-indywidualna
-parami

10. Środki dydaktyczne

11. Wymagania w zakresie technologii

Wymagania minimalne: laptop i tablica interaktywna.
Wskazane: komputery z dostępem do internetu, tablica interaktywna, dzieci pracują w dwójkach lub czwórkach.

12. Przebieg zajęć

 • Aktywność 1

  • Temat: Wprowadzenie do tematu. Co to jest tydzień?

  • Czas trwania: 5

  • Opis aktywności:

   1. Zabawa dydaktyczna- skojarzenia dotycząca tematu tydzień. Nauczyciel pyta uczniów/uczennice - Jaki jest dziś dzień? Następnie formułuje pytanie -Co to jest tydzień? Uczniowie/uczennice podają swoje propozycje.
   2. Wysłuchanie i obejrzenie wiersza Jana Brzechwy : ,,Tydzień”.  https://youtu.be/FmZvlQ5x8jw
    Zadaniem uczniów/ uczennic jest zapamiętanie dni tygodnia w trakcie słuchania wiersza oraz zwrócenie uwagi na cyklicznośc dni tygodnia.

 • Aktywność 2

  • Temat: Zbawa z dniami tygodnia- liczebniki porządkowe

  • Czas trwania: 15

  • Opis aktywności:

   1. Rozmowa z uczniami/uczennicami na temat wysłuchanego wiersza. Uczniowie/uczennice udzielają odpowiedzi na pytania:
    -Który z dni tygodnia występujących w wierszu „Tydzień” spodobał ci się najbardziej?
    -Jaki jest twój ulubiony dzień tygodnia?
    2. Nauczyciel pokazuje na tablicy  ponumerowane nazwy dni tygodnia. Czytanie globalne nazw dni tygodnia.
     https://www.ryneczekinspiracji.pl/wp-content/uploads/2019/05/tutylca-smol-zavtra-01-3.jpg
    3. Uczniowie/uczennice losują karteczki z nazwami dni tygodnia, ustawiają się w odpowiedniej kolejności. Utrwalają czynnościowo liczebniki porządkowe.
    4. Uczniowie/uczennice układają w odpowiedniej kolejności dni tygodnia. https://wordwall.net/pl/resource/1503335/dni-tygodnia

 • Aktywność 3

  • Temat: Utrwalenie nazw dni tygodnia

  • Czas trwania: 10

  • Opis aktywności:

   1. Kodowanie na ekranie.
    Uczniowie wykonują ćwiczenia interaktywne na tablicy multimedialnej. Zgodnie z usłyszanym poleceniem przesuwają wskazaną  aktywność w odpowiednie okienko właściwego dnia tygodnia. Uczniowie/uczennice wykorzystują percepcję słuchowo‑wzrokowo‑ruchową, utrwalają dni tygodnia.
    https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/6485/jaki-dzien-tygodnia-nowy-plan-zajec-macka-toli

 • Aktywność 4

  • Temat: Nasz tydzień

  • Czas trwania: 15

  • Opis aktywności:

   1.Nauczyciel dzieli uczniów/uczennice w pary. Zwraca uwagę na współpracę uczniów/uczenniec w trakcie wykonywania zadania. Informuje, że w razie potrzeby służy pomocą.
   2. Nauczyciel podaje instrukcję do wykonania zadania. Uczniowie/uczennice  w każdej parze dzielą kartkę na 7 części, wklejają nazwy tygodnia i  rysują wybraną czynność, którą wykonują w poszczególne dni tygodnia.

13. Sposób ewaluacji zajęć

Jak oceniasz swoją znajomość dni tygodnia po dzisiejszej lekcji?  Uczniowie/uczennice wrzucają nakrętki do wybranego słoika z uśmiechniętą, smutną lub obojętną buśką.

14. Licencja

CC BY‑NC‑SA 4.0 - Uznanie autorstwa‑Użycie niekomercyjne‑Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe. Przejdź do opisu licencji

15. Wskazówki dla innych nauczycieli korzystających z tego scenariusza

Zabawa muzyczna można ją przesłać uczniom jako zadanie domowe, do utrwalenia.
https://youtu.be/5zPyV4FzTxw

16. Materiały pomocnicze

RXzBDN2WEMdkI

Plik DOCX o rozmiarze 19.98 KB w języku polskim

17. Scenariusz dotyczy Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej

Nie

18. Forma prowadzenia zajęć

stacjonarna