Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Do jakich węglowodorów zaliczymy benzen?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • pojęcia: węglowodór aromatyczny, sekstet elektronowy, wiązanie zdelokalizowane, reakcja nitrowania, mieszanina nitrująca,

 • podstawowe właściwości węglowodorów aromatycznych,

 • wzór, właściwości fizyczne i zastosowanie benzenu.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • omówić budowę cząsteczki benzenu,

 • wyjaśnić pojęcie aromatyczności na przykładzie benzenu,

 • opisać właściwości chemiczne benzenu za pomocą odpowiednich równań reakcji,

 • podać warunki, w jakich benzen ulega reakcji substytucji i addycji,

 • zaprojektować doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodór aromatyczny od alifatycznego.

2. Metoda i forma pracy

Pogadanka, burza mózgów, ilustracyjna – pokaz filmu, praca z całym zespołem, praca w grupach, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Karty do dobieranki, magnesy, karty pracy dla uczniów, telewizor, video, film:- A. Burewicz: Właściwości benzenu [w]: Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Doświadczenia chemiczne. Część III, Studio Filmów Edukacyjnych NAUKA, Warszawa 1995.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

 1. Powtórzenie wiadomości o cechach charakterystycznych i budowie węglowodorów nasyconych i nienasyconych – wybranie przez uczniów pracujących w grupach zdań prawdziwych dotyczących węglowodorów nasyconych (dwie grupy) i węglowodorów nienasyconych (dwie grupy). Zdania te zawarte są w kartach pracy dla grup (załącznik 1).

 2. Umieszczenie kart ze zdaniami prawdziwymi na tablicy pod odpowiednimi nazwami: węglowodory nasycone, węglowodory nienasycone.

 3. Określenie budowy i właściwości charakterystycznych dla węglowodorów nasyconych i węglowodorów nienasyconych.

b) Faza realizacyjna

 1. Podanie tematu lekcji i wzoru sumarycznego benzenu.

 2. Próba odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie lekcji na podstawie poznanego wzoru benzenu.

 3. Rozdanie kart pracy (załącznik 2), których wypełnienie jest zadaniem uczniów podczas projekcji filmu (film można odtworzyć dwukrotnie, tak aby uczniowie mogli dokładnie uzupełnić otrzymane karty pracy).

c) Faza podsumowująca

 1. Omówienie wypełnionych kart pracy,

 2. Weryfikacja hipotez postawionych przez uczniów na początku lekcji – wspólne uzupełnienie karty pracy (załącznik 3).

5. Bibliografia

 1. Litwin M., Styka–Wlazło Sz, Szymońska J., Chemia organiczna. Kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2005.

 2. A. Burewicz: Właściwości benzenu [w]: Otrzymywanie oraz właściwości pierwiastków i związków chemicznych. Doświadczenia chemiczne. Część III, Studio Filmów Edukacyjnych NAUKA, Warszawa 1995.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

załącznik 1

KARTY PRACY DLA GRUP

KARTA PRACY DLA GRUPY 1

Wybierzcie zdania prawdziwe, opisujące WĘGLOWODORY NASYCONE

NAJPROSTSZYM PRZEDSTAWICIELEM JEST

METAN O WZORZE SUMARYCZNYM CHIndeks dolny 4

PRZEDSTAWICIELEM MOŻE BYĆ ETEN ( ETYLEN) O WZORZE CIndeks dolny 2HIndeks dolny 4

I ETYN ( ACETYLEN) O WZORZE CIndeks dolny 2HIndeks dolny 2

REAKCJĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST REAKCJA ADDYCJI

( PRZYŁĄCZENIA)

np. HIndeks dolny 2C=CHIndeks dolny 2 + BrIndeks dolny 2 → CHIndeks dolny 2- CHIndeks dolny 2

Br Br

REAKCJĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST REAKCJA SUBSTYTUCJI

zachodząca pod wpływem światła

( PODSTAWIENIA) np:

HIndeks dolny 3C‑CHIndeks dolny 3 + BrIndeks dolny 2 → CHIndeks dolny 2- CHIndeks dolny 3 + HBr

Br

ULEGAJĄ REAKCJI POLIMERYZACJI np:

n CHIndeks dolny 2=CHIndeks dolny 2 → [-CHIndeks dolny 2-CHIndeks dolny 2-]Indeks dolny n

ETYLEN POLIETYLEN

KARTA PRACY DLA GRUPY 2

Wybierzcie zdania prawdziwe, opisujące WĘGLOWODORY NIENASYCONE

NAJPROSTSZYM PRZEDSTAWICIELEM JEST

METAN O WZORZE SUMARYCZNYM CHIndeks dolny 4

PRZEDSTAWICIELEM MOŻE BYĆ ETEN (ETYLEN) O WZORZE CIndeks dolny 2HIndeks dolny 4

I ETYN (ACETYLEN) O WZORZE CIndeks dolny 2HIndeks dolny 2

REAKCJĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST REAKCJA ADDYCJI

(PRZYŁĄCZENIA)

np. HIndeks dolny 2C=CHIndeks dolny 2 + BrIndeks dolny 2 → CHIndeks dolny 2- CHIndeks dolny 2

Br Br

REAKCJĄ CHARAKTERYSTYCZNĄ JEST REAKCJA SUBSTYTUCJI

zachodząca pod wpływem światła

( PODSTAWIENIA) np:

HIndeks dolny 3C‑CHIndeks dolny 3 + BrIndeks dolny 2 → CHIndeks dolny 2- CHIndeks dolny 3 + HBr

Br

ULEGAJĄ REAKCJI POLIMERYZACJI np:

n CHIndeks dolny 2=CHIndeks dolny 2 → [-CHIndeks dolny 2-CHIndeks dolny 2-]Indeks dolny n

ETYLEN POLIETYLEN

KARTA PRACY DLA GRUPY 3

Wybierzcie zdania prawdziwe, opisujące WĘGLOWODORY NASYCONE

ZAWIERAJĄ WYŁĄCZNIE WIĄZANIA POJEDYŃCZE

MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA - C – C –

ZAWIERAJĄ WIĄZANIE PODWÓJNE LUB POTRÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA

C =C – lub –C ≡ C –

SĄ AKTYWNE CHEMICZNIE

( ODBARWIAJĄ ROZTWÓR KMnOIndeks dolny 4 i BrIndeks dolny 2Indeks dolny ( aq ) Indeks dolny koniec )

SĄ BIERNE CHEMICZNIE

NIE ODBARWIAJĄ ROZTWÓRU KMnOIndeks dolny 4 i BrIndeks dolny 2Indeks dolny ( aq ) Indeks dolny koniec

TWORZĄ SZEREGI HOMOLOGICZNE

O WZORACH OGÓLNYCH

CIndeks dolny nHIndeks dolny 2n lub CIndeks dolny nHIndeks dolny 2n‑2

TWORZĄ SZEREG HOMOLOGICZNY

O WZORZE OGÓLNYM

CIndeks dolny nHIndeks dolny 2n+2

KARTA PRACY DLA GRUPY 4

Wybierzcie zdania prawdziwe, opisujące WĘGLOWODORY NIENASYCONE

ZAWIERAJĄ WYŁĄCZNIE WIĄZANIA POJEDYŃCZE

MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA - C – C –

ZAWIERAJĄ WIĄZANIE PODWÓJNE LUB POTRÓJNE MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA

C =C – lub –C ≡ C –

SĄ AKTYWNE CHEMICZNIE

(ODBARWIAJĄ ROZTWÓR KMnOIndeks dolny 4 i BrIndeks dolny 2Indeks dolny ( aq ) Indeks dolny koniec)

SĄ BIERNE CHEMICZNIE

NIE ODBARWIAJĄ ROZTWÓRU KMnOIndeks dolny 4 i BrIndeks dolny 2Indeks dolny ( aq ) Indeks dolny koniec

TWORZĄ SZEREGI HOMOLOGICZNE

O WZORACH OGÓLNYCH

CIndeks dolny nHIndeks dolny 2n lub CIndeks dolny nHIndeks dolny 2n‑2

TWORZĄ SZEREG HOMOLOGICZNY

O WZORZE OGÓLNYM

CIndeks dolny nHIndeks dolny 2n+2

Załącznik 2

Podczas projekcji filmu uzupełnij kartę pracy:

BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI BENZENU

WZÓR SUMARYCZNY

CIndeks dolny 6HIndeks dolny 6

WZÓR

STRUKTURALNY

WZÓR UPROSZCZONY

WŁAŚCIWOŚCI

FIZYCZNE

WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE

Reakcje

spalania

Spalanie całkowite:

Półspalanie:

Spalanie niecałkowite:

Reakcje addycji

Reakcje substytucji

Reakcje charakterystyczne

NITROWANIA:

SULFONOWANIA:

Załącznik 3

JAKI CHARAKTER CHEMICZNY MA BENZEN?

Benzenu nie możemy zaliczyć do węglowodorów nasyconych, ponieważ:

Benzenu nie możemy zaliczyć do węglowodorów nienasyconych, ponieważ:

Benzen zaliczamy do arenów (węglowodorów aromatycznych), ponieważ:

b) Zadanie domowe

Ułóż równania reakcji przedstawionych za pomocą schematu, podaj nazwy związków organicznych CaCIndeks dolny 2 → CIndeks dolny 2HIndeks dolny 2 →CIndeks dolny 6HIndeks dolny 6 → CIndeks dolny 6HIndeks dolny 5Cl

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

Zamiast projekcji filmu można przeprowadzić doświadczenia, obrazujące właściwości benzenu. Jednak ze względu na toksyczne właściwości związku obejrzenie filmu wydaje się bardziej uzasadnione.

R1aVSOogQKkGu

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 141.77 KB w języku polskim
R1L9u3jLpYj5C

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 37.50 KB w języku polskim