Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Do you know him? – a biography

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna reguły stosowania czasu Past Simple.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

  • stosować czas Past Simple, mówiąc o przeszłych zdarzeniach z czyjegoś życia,

  • zadawać pytania szczegółowe w czasie Past Simple w celu uzyskania brakujących informacji,

  • pisać poprawnie ze słuchu.

2. Metoda i forma pracy

Metoda: praca z tekstem, praca z całą klasą

Forma: praca indywidualna i w parach

3. Środki dydaktyczne

Powielone załączniki

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cele zajęć. Pisze na tablicy słowo biographies i proponuje uczniom krótką zabawę (5 min.) w utworzenie jak największej liczby słów z liter tego wyrazu. Uczniowie pracują indywidualnie.

b) Faza realizacyjna

  1. Uczniowie będą pracować w parach (jedna osoba jest uczniem A, druga – uczniem B). Nauczyciel rozdaje im karty pracy (załącznik 1). Ćwiczenie polega na uzyskaniu od partnera brakujących informacji poprzez zadanie mu odpowiednich pytań. Po zakończeniu ćwiczenia, osoby A i B powinny mieć kompletny tekst biografii Billa Gatesa. Przed rozpoczęciem ćwiczenia można przećwiczyć z uczniami tworzenie pytań szczegółowych (WH- questions).

  2. Nauczyciel zabiera uczniom karty pracy i prosi, aby zapisali na kartkach fakty, które pamiętają. Następnie pracują w parach i w grupach czteroosobowych nad odtworzeniem biografii Gatesa. Grupa, która wykona zadanie najlepiej (dokładność, poprawność zapisu), może zostać nagrodzona.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel zadaje pracę domową.

5. Bibliografia

  1. Howard‑Williams D., Tomalin M., Watcyn‑Jones P., Woods E., Instant lessons 1 Elementary, Pearson Education Limited, United Kingdom 2000.

  2. Watcyn‑Jones P., Howard‑Williams D., Grammar Games and Activities Book 1, Pearson Education Limited, United Kingdom 2001.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1

Student A

William Gates was born in ……. in Washington State. He grew up in a …… family. At school he met Paul Allen. ………………………….., they started writing programs for business computers and making money.

In 1973, Gates was accepted at……………..University. Two years later he dropped out of Harvard to work on a computer program with his friend. They worked eighteen hours a day and in……………… they created a company called Microsoft to sell their program for personal computers. Allen …………………… and left Microsoft in 1983. He recovered a few years later and started his own company.

By …………., at the age of thirty‑four, Gates was the youngest billionaire in the history of the United States. By 1997, he was the richest man in the United States and he is the richest man in the world now.

Student B

William Gates was born in 1955 in……………... He grew up in a rich family. At school he met ……………….. When they were in the eighth grade, they were writing programs for business computers and making money.

In ………….., Gates was accepted at Harvard University. Two years later he dropped out of Harvard to ……………………………... They worked eighteen hours a day and in 1975 they created a company called Microsoft to sell their program for personal computers. Allen became ill with cancer and left Microsoft in 1983. He recovered a few years later and …………………………...

By 1990, at the age of thirty‑four, Gates was the youngest billionaire in the history of the United States. By …………….., he was the richest man in the United States and he is the richest man in the world now.

b) Zadanie domowe

Write a short biography of a famous person, or an imaginary biography.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RxE61PVHBXfvO

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 103.76 KB w języku polskim
R1F1czg9ozKlL

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 19.50 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida