Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Wodorotlenki sodu, potasu, wapnia czy baru to związki, z których każdy ma inne właściwości. To co je jednak łączy to możliwość dysocjacji elektrolitycznej, czyli rozpadu na jony pod wpływem wody. Powstają wówczas kationy metali i aniony wodorotlenkowe, odpowiedzialne za zasadowy odczyn wodnych roztworów tych związków chemicznych.

RwCjAb3HzSod1
Wodne roztwory wodorotlenków bywają niekiedy używane jako elektrolity – np. w popularnych akumulatorach NiMH rolę tę pełni wodorotlenek potasu.
Źródło: Taylor Burnes, dostępny w internecie: www.flickr.com, licencja: CC BY 2.0.
Aby zrozumieć poruszane w tym materiale zagadnienia, przypomnij sobie:
 • definicję wskaźników kwasowo–zasadowych i mechanizm ich działania;

 • zastosowanie wskaźników w badaniu odczynu wodnych roztworów wodorotlenków.

Nauczysz się
 • dlaczego wodne roztwory wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny;

 • na czym polega proces dysocjacji elektrolitycznej;

 • zapisywać równania dysocjacji elektrolitycznej zasad oraz przedstawiać ten proces za pomocą modeli.

i2yD6k98SI_d5e170

1. Przewodnictwo elektryczne wodnych roztworów wodorotlenków

Barwienie wskaźników kwasowo‑zasadowych w wodnych roztworach wodorotlenków
Doświadczenie 1

Przeprowadź doświadczenie chemiczne, które polega na badaniu zachowania wskaźników kwasowo–zasadowych w wodnych roztworach wodorotlenków.

R1XFBhmX8hr2g
Problem badawczy:. Spośród podanych poniżej hipotez wybierz jedną, a następnie ją zweryfikuj. Hipoteza 1: Hipoteza 2: Twój wybór: (Wybierz: Hipoteza 1., Hipoteza 2., Hipoteza 3.). Co będzie potrzebne: ;. Instrukcja: 1.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne, które polegało na badaniu zachowania wskaźników kwasowo‑zasadowych w wodnych roztworach wodorotlenków.

Problem badawczy:

Czy wskaźniki kwasowo‑zasadowe zmieniają barwy w wodnych roztworach wodorotlenków?

Hipoteza:

Wskaźniki kwasowo‑zasadowe zmieniają barwę w wodnych roztworach wodorotlenków.

Co było potrzebne?

 • foliowa koszulka na dokumenty;

 • pipeta Pasteura;

 • woda;

 • wywar z czerwonej kapusty;

 • alkoholowy roztwór fenoloftaleiny;

 • wskaźnik uniwersalny;

 • wodny roztwór wodorotlenku sodu.

Instrukcja:

Do foliowej koszulki włożono kartkę z tabelą. W obu kolumnach w każdym wierszu tabeli nałożono po kropli odpowiedniego wskaźnika kwasowo–zasadowego. W drugiej kolumnie tabeli naniesiono po kropli wody, a w następnej po kropli wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Obserwowano zachodzące zmiany.

Obserwacje:

Po naniesieniu kropli wody na wskaźniki, nie zaobserwowano zmian.
Z kolei po naniesieniu kropli zasady sodowej na wskaźniki, zaobserwowano następujące zmiany:
Wywar z czerwonej kapusty: zmiana zabarwienia kropli na niebiesko‑zielony kolor.
Alkoholowy roztwór fenoloftaleiny: zabarwienie kropli na malinowo.
Papierek uniwersalny: zmiana zabarwienia papierka z żółtego na niebieski.

Wnioski:

Użyte wskaźniki kwasowo–zasadowe w badanych roztworach zmieniły swoje zabarwienie. Świadczy to o tym, że zawierają wspólny element (aniony wodorotlenkowe), który powoduje zmianę barwy wskaźników.

Zapisz uzyskane wyniki w tabeli. Przykładową tabelę możesz pobrać z poniżej zamieszczonego załącznika.

RMifZsSOqMCfN
Tabela do doświadczenia
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R16dPhdtehptB

Dokument word do pobrania. W pliku znajduje się tabela złożona z czterech wierszy i z trzech kolumn. Tabela zawiera informacje takie jak rodzaj wskaźnika oraz barwa wskaźnika kwasowo‑zasadowego w kontakcie z wodą destylowaną oraz z zasadą sodową. Rozpatrywane wskaźniki to wywar z czerwonej kapusty, alkoholowy roztwór fenoloftaleiny oraz papierki wskaźnikowe.

Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Plik RTF o rozmiarze 3.74 MB w języku polskim
1
Polecenie 1
RpdbCNQME87Am
Obserwacje (Uzupełnij) Wnioski (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Rg78SZaoN6nJR
Połącz w pary odpowiedni wskaźnik kwasowo-zasadowy z zabarwieniem jakie przyjmuje w wodnych roztworach wodorotlenków. alkoholowy roztwór fenoloftaleiny Możliwe odpowiedzi: 1. niebieskie zabarwienie, 2. malinowe zabarwienie, 3. zielone zabarwienie uniwersalny papierek wskaźnikowy Możliwe odpowiedzi: 1. niebieskie zabarwienie, 2. malinowe zabarwienie, 3. zielone zabarwienie wywar z czerwonej kapusty Możliwe odpowiedzi: 1. niebieskie zabarwienie, 2. malinowe zabarwienie, 3. zielone zabarwienie
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 2

Przez które z poniższych roztworów (woda destylowana, wodny roztwór wodorotlenku sodu, wodny roztwór wodorotlenku potasu, wodny roztwór wodorotlenku wapnia) przepływa prąd? Sprawdź to, wykonując krótką symulację.

RwBlBalAw0KH6
Aplikacja interaktywna przedstawiająca możliwości przewodnictwa prądu elektrycznego w wodnych roztworach zasad. Po lewej stronie okna znajduje się rysunek obwodu elektrycznego. Składa się on z płaskiej baterii i diody świecącej. Ujemny biegun baterii podłączony jest przewodem z zaciskami do jednej nóżki diody. Druga nóżka oraz dodatni biegun baterii podłączone są przewodami do dwóch czarnych elektrod ustawionych blisko siebie i równolegle, ale nie stykających się ze sobą. W prawym dolnym rogu okna aplikacji znajdują się cztery zlewki z przezroczystymi cieczami, podpisane kolejno: H2O – woda destylowana, NaOH, KOH, CaOH2. Kliknięcie każdej zlewki powoduje przesunięcie jej w taki sposób, że obie elektrody zostają zanurzone w cieczy. W przypadku zlewki z wodą nie przynosi to żadnych rezultatów, natomiast zanurzenie elektrod w roztworach wodorotlenków sodu, potasu lub wapnia powoduje zaświecenie się diody LED w obwodzie.
Badanie przewodnictwa prądu elektrycznego przez zasady – symulacja
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Woda destylowana prawie nie przewodzi prądu elektrycznego. Spowodowane jest to obecnością bardzo małej ilości jonów (głównie kationów oksoniowych i anionów wodorotlenkowych). Przez pozostałe roztwory przepływa prąd elektryczny, o czym świadczy świecenie diody LED.
Roztwory wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny – znajdują się w nich duże liczby jonów (kationów metali i anionów wodorotlenkowych), które są nośnikami ładunku elektrycznego.

Substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny, nazywamy elektrolitamielektrolityelektrolitami. Nieelektrolity natomiast to substancje, których wodne roztwory nie przewodzą prądu. Woda destylowana jest nieelektrolitem, a wodorotlenki sodu, potasu i wapnia są elektrolitami. Wynik doświadczenia świadczy o obecności w roztworach wodorotlenków cząstek obdarzonych ładunkami elektrycznymi.

i2yD6k98SI_d5e340

2. Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku sodu

R1YmdlF6AHMVu
Film ukazuje jak zachowują się cząsteczki wody wobec kationów sodu i anionów wodorotlenkowych podczas dysocjacji elektrolitycznej wodorotlenku sodu.
Polecenie 3

Wybierz prawidłową odpowiedź:

R1LHpl4KXVeY0
Wodorotlenek sodu dysocjuje pod wpływem wody na: Możliwe odpowiedzi: 1. Kation sodu i anion tlenkowy, 2. Kation wodorotlenkowy i anion sodu, 3. Kation sodu i anion wodorkowy, 4. Kation sodu i anion wodorotlenkowy
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i2yD6k98SI_d5e372

3. Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenków potasu i wapnia

R1Vp5dmC1VQje
Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku potasu i wapnia
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R11Fsa8d4dnG7
Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku potasu
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wodorotlenek potasu dysocjujedysocjacja elektrolitycznadysocjuje, czyli rozpada się pod wpływem wody na jednododatni kation potasu i jednoujemny anion wodorotlenkowy. Zarówno kation potasu, jak i anion wodorotlenkowy są w roztworze wodnym otoczone cząsteczkami wody (solwatacjasolwatacjasolwatacja).

R4k036VOIQkip
Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku wapnia
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RdXBDLN2e0b02
Dysocjacja elektrolityczna wodorotlenku wapnia
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wodorotlenek wapnia dysocjuje na dwudodatni kation wapnia i dwa jednoujemne aniony wodorotlenkowe.
Liczba powstających w wyniku dysocjacji ładunków dodatnich jest równa liczbie powstających ładunków ujemnych.

Polecenie 4
RtEOgGEk9HUN5
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RnTHT3BOys6z8
Wodorotlenek baru ulega w wodzie dysocjacji elektrolitycznej w analogiczny sposób, jak wodorotlenek wapnia. W jaki sposób cząsteczki wody otaczają jony powstałe po dysocjacji elektrolitycznej wodnego roztworu wodorotlenku baru?
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
R1ARP00OYJqV5
Wodorotlenek baru ulega w wodzie dysocjacji elektrolitycznej w analogiczny sposób, jak wodorotlenek wapnia. W jaki sposób cząsteczki wody otaczają jony powstałe po dysocjacji elektrolitycznej wodnego roztworu wodorotlenku baru? Możliwe odpowiedzi: 1. Kation Ba2+ otaczają cząsteczki zwrócone stroną naładowaną dodatnio na zewnątrz układu, a anion OH- otaczają cząsteczki zwrócone stroną naładowaną dodatnio do wnętrza układu., 2. Kation Ba2+ otaczają cząsteczki zwrócone stroną naładowaną dodatnio do wnętrza układu, a anion OH- otaczają cząsteczki zwrócone stroną naładowaną dodatnio na zewnątrz układu.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Teorię rozpadu substancji na jony opracował Svante Arrhenius (czyt. sfante arenius)Svante ArrheniusSvante Arrhenius (czyt. sfante arenius). Zgodnie z nią, zasadami nazywamy związki chemiczne, które dysocjują na kationy metalu i aniony wodorotlenkowe:

MOHnH2OMn++nOH-
Fontanna amoniakalna
Doświadczenie 2
REptgbaOIgcG1
Problem badawczy:. Hipoteza:. Co będzie potrzebne: ;. Instrukcja: 1.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Problem badawczy:

Jaki odczyn wykazuje roztwór powstały przez rozpuszczenie amoniaku w wodzie?

Hipoteza:

Wodny roztwór amoniaku wykazuje odczyn zasadowy.

Co było potrzebne?

 • wodny roztwór amoniaku;

 • wywar z czerwonej kapusty;

 • alkoholowy roztwór fenoloftaleiny;

 • uniwersalny papierek wskaźnikowy;

 • dwie probówki;

 • pręcik szklany.

Instrukcja:

Do dwóch probówek wprowadzono po około 2 cm3 wodnego roztworu amoniaku. Z jednej z probówek przy pomocy pręcika szklanego pobrano kroplę roztworu i naniesiono na uniwersalny papierek wskaźnikowy. Do jednej z probówek wprowadzono kilka kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i wymieszano zawartość. Do drugiej probówki wprowadzono kilka kropli wywaru z czerwonej kapusty i wymieszano zawartość.

Obserwacje:

Po naniesieniu kropli wodnego roztworu amoniaku na uniwersalny papierek wskaźnikowy zaobserwowano zabarwienie papierka na zielono.
Po dodaniu alkoholowego roztworu fenoloftaleiny do wodnego roztworu amoniaku, zaobserwowano zabarwienie roztworu na malinowo.
Po dodaniu wywaru z czerwonej kapusty do wodnego roztworu amoniaku, zaobserwowano zmianę zabarwienia roztworu na zielono.

Wnioski:

Wodny roztwór amoniaku (woda amoniakalna) ma odczyn zasadowy, o czym świadczy charakterystyczna dla wskaźników kwasowo–zasadowych zmiana zabarwienia. Zmiana ta wynika z obecności anionów wodorotlenkowych w roztworze.

1
Polecenie 5
RNGCPzpRwY2Zp
Obserwacje: (Uzupełnij) Wnioski: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Polecenie 5

Obecność jakich jonów w roztworze wodnym odpowiedzialna jest za zmianę zabarwienia alkoholowego roztworu fenoloftaleiny na malinowe, uniwersalnego papierka wskaźnikowego na niebieskie i wywaru z czerwonej kapusty na zielone?

RSLJYke7PTQfp
Odpowiedź: (Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Amoniak (NH3) jest gazem o charakterystycznym zapachu, bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Wodny roztwór amoniaku (woda amoniakalna NH3·H2O) jest zasadą, o czym świadczy zmiana zabarwienia wskaźnika – np. zabarwienie się wywaru z czerwonej kapusty na zielono.

Woda amoniakalna ulega dysocjacji:

NH3·H2OH2ONH4++OH-
woda amoniakalnawodakation amonu+anion wodorotlenkowy

Bardzo efektownym doświadczeniem chemicznym jest tak zwana fontanna amoniakalna. Obejrzyj film, a następnie wykonaj ćwiczenie.

RxTeQ0C8KaXEv
Film ukazuje, w jaki sposób można otrzymać fontannę amoniakalną.
Polecenie 6
R1SAU7WTcbNap
Początkowo rozpuszczanie otrzymanego w kolbie amoniaku zachodzi bardzo powoli, ponieważ dyfunduje on przez 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym rurkę do wody (z wywarem z 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym). Im więcej jednak amoniaku rozpuści się w wodzie, tym większy jest jego 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym w kolbie. Ubytek NH3 powoduje spadek 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym w kolbie, przez co poziom cieczy w rurce 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym. W końcu woda dostaje się do kolby, co powoduje lawinowy 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym szybkości rozpuszczania amoniaku. Zmiana barwy cieczy w kolbie świadczy o 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym odczynie wodnego roztworu 1. podnosi się, 2. spadek, 3. ciśnienia, 4. szeroką, 5. cienką, 6. czerwonej kapusty, 7. obniża się, 8. wzrost, 9. amoniaku, 10. ubytek, 11. zasadowym, 12. kwasowym, który powstaje.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
i2yD6k98SI_d5e504

Podsumowanie

 • Wodorotlenki rozpuszczalne w wodzie rozpadają się na jony: kationy metalu i aniony wodorotlenkowe.

 • Wodne roztwory wodorotlenków przewodzą prąd elektryczny – są elektrolitami.

 • Ładunek jonu zapisuje się, podając za symbolem w indeksie górnym najpierw cyfrę, a potem znak jonu (jedynkę się pomija), np. OH-, Mg2+. Liczbę takich samych jonów zapisuje się za pomocą współczynnika przed symbolem, np. 2 Mg2+.

 • Anion wodorotlenkowy ma zawsze ładunek jednoujemny.

i2yD6k98SI_d5e563

Słownik

Svante Arrhenius-2Sztokholm-19Uppsala
R1CH66BAxuMHZ
Svante Arrhenius
Źródło: Photogravure Meisenbach Riffarth & Co. Leipzig, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Svante Arrhenius

Szwedzki fizykochemik. Twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej. Zajmował się badaniem wpływu ilości tlenku węgla(IV) w powietrzu atmosferycznym na temperaturę przy powierzchni Ziemi. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (w 1903 r.).

dysocjacja elektrolityczna
dysocjacja elektrolityczna

rozpad związków chemicznych na jony pod wpływem wody

elektrolity
elektrolity

substancje, których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny

solwatacja
solwatacja

otaczanie jonów lub cząsteczek w roztworze cząsteczkami rozpuszczalnika

wodorotlenki
wodorotlenki

związki chemiczne o budowie jonowej; zbudowane z kationów metali i anionów wodorotlenkowych

zasady
zasady

wodne roztwory rozpuszczalnych w wodzie wodorotlenków; wodorotlenki grupy I i niektóre wodorotlenki grupy II rozpuszczając się w wodzie tworzą zasady, czyli wodorotlenki w postaci zdysocjowanej

Uwaga: wyjątek stanowi zasada amonowa o wzorze NH3·H2O, która stanowi roztwór powstały na skutek dysocjacji amoniaku (azanu), niebędącego wodorotlenkiem; amoniak pod wpływem wody dysocjuje na kation amonu (NH4) i anion wodorotlenkowy (OH-).

i2yD6k98SI_d5e740

Ćwiczenia

Pokaż ćwiczenia:
1
Ćwiczenie 1
RjlCnjlKSNvHg
zadanie interaktywne
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
1
Ćwiczenie 2
RtZxIhC3iArZ9
zadanie interaktywne
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3

Uzupełnij modelowy zapis dysocjacji wodorotlenku wapnia. Wstaw poszczególne elementy we właściwe miejsca.

RRTM9ODlMOTlE
Aplikacja interaktywna w formie układanki. W górnej części znajduje się napis Dysocjacja wodorotlenku wapnia W centralnej części okna znajduje się równanie rozkładu na jony pod wpływem wody, w którym związek początkowy oraz umieszczona nad symbolem strzałki równania woda zapisane są w postaci modeli. Rozbijany związek składa się z pięciu atomów: jednego w samym środku cząsteczki, dwóch po lewej i dwóch identycznych po prawej. Prawa strona równania jest pusta, znajduje się tam miejsca na dwa jony. Pierwszy jon zawiera jeden atom, a górny indeks opisujący jego ładunek jest dwuznakowy. Drugi jon zawiera dwa atomy, jego górny indeks opisujący ładunek jest jednoznakowy, a przed miejscem na symbole atomów znajduje się miejsce na cyfrowy indeks liczby jonów będących rezultatem reakcji. W dolnej części okna aplikacji na tle zielonkawego prostokąta znajdują się koła z symbolami atomów oraz prostokąty z cyframi oraz znakami plus i minus. Symbole atomów to, licząc od lewej: Mg, Ca, O oraz H. Następujące po nich prostokąty oznaczone są cyframi: cztery, trzy, dwa oraz znakami plus oraz minus. Zadaniem użytkownika jest uzupełnienie właściwymi elementami zapisu reakcji poprzez wybranie odpowiednich i przeciągnięcie ich w przeznaczone dla nich miejsce. Weryfikacji ustawień dokonuje się naciskając przycisk Sprawdź w prawym dolnym rogu okna.
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 3

Zaznacz poprawnie zapisane równanie reakcji dysocjacji wodorotlenku wapnia.

RJ74KA96tuxOe
Możliwe odpowiedzi: 1. CaOH2H2OCa2++2 OH-, 2. CaOH2H2OCa++2 OH-, 3. CaOH2Ca2++2 OH-, 4. CaOH2H2OCa2++OH-
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 4
RIZVUxfiTk8Z5
zadanie interaktywne
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 5

Uzupełnij modelowy zapis dysocjacji wodorotlenku sodu. Wstaw poszczególne elementy we właściwe miejsca.

RGenzD7jBknHc
Aplikacja interaktywna w formie układanki. W górnej części znajduje się napis Dysocjacja wodorotlenku sodu. W centralnej części okna znajduje się równanie rozkładu na jony pod wpływem wody. Równanie przedstawione jest dwojako: u góry w formie tradycyjnego wzoru chemicznego, a u dołu w postaci schematu modelowego. W obu przypadkach równanie jest puste, znajdują się tam tylko znaki strzałki i plusa oraz miejsca do przeciągnięcia elementów z dolnego paska. W tradycyjnie zapisanym równaniu przewidziano po jednym miejscu dla symboli atomów, jonów i ładunków jonów. W zapisie modelowym każde miejsce odpowiada pełnemu modelowi. W dolnej części okna aplikacji, na tle szarego prostokąta znajdują się małe prostokąty z symbolami pierwiastków K, O, H i Na oraz symbolami plus i minus. Obok znajdują się następujące modele trójelementowy podpisany jako Na+OH-, trójelementowy model wody bez podpisów, jednoelementowy Na+, dwuelementowy OH- oraz pięcioelementowy bez podpisów. Zadaniem użytkownika jest uzupełnienie właściwymi elementami zapisu reakcji poprzez wybranie odpowiednich i przeciągnięcie ich w przeznaczone dla nich miejsce. Weryfikacji ustawień dokonuje się naciskając przycisk Sprawdź w prawym dolnym rogu okna.
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 5

Zaznacz poprawnie zapisane równanie reakcji dysocjacji wodorotlenku sodu.

R1JzWRPKv6vHu
Możliwe odpowiedzi: 1. CaOH2H2OCa2++2 OH-, 2. CaOH2H2OCa++2 OH-, 3. CaOH2Ca2++2 OH-, 4. CaOH2H2OCa2++OH-
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
2
Ćwiczenie 6
Rseva0vZ4zxQE
Źródło: GroMar Sp. z o. o., licencja: CC BY-SA 3.0.
ROFtCXH3t3b8v
Zaznacz, który rysunek w sposób prawidłowy przedstawia wygląd papierka uniwersalnego po zanurzeniu go w wodnych roztworach wodorotlenków.
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RGTWdhTrQq55m2
Ćwiczenie 6
Wybierz, jak zmieni się wygląd papierka uniwersalnego po zanurzeniu go w wodnych roztworach wodorotlenków. Możliwe odpowiedzi: 1. pozostanie bezbarwny, 2. zabarwi się na czerwono, 3. zabarwi się na niebiesko
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 7
R1QHLDw7qDEmw
Which of the following equations correctly describe the NaOH electrolytic dissociation process? Możliwe odpowiedzi: 1. NaOH(s) Na+(aq) + OH-(aq)
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
3
Ćwiczenie 8
Rwkaw3enQYTXT
Which of of compound presented below produces lots of OH- ions? Możliwe odpowiedzi: 1. Acids, 2. Bases, 3. Neutral Solution, 4. Halogens, 5. Salts
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Bibliografia

Kulawik J., Kulawik T., Litwin M., Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Warszawa 2020.

Łasiński D., Sporny Ł., Strutyńska D., Wróblewski P., Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Kielce 2020.

bg‑gray3

Notatnik

R1PpG6SjV8sPS
(Uzupełnij).
Źródło: Gromar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Svante Arrhenius-2Sztokholm-19Uppsala
R1CH66BAxuMHZ
Svante Arrhenius
Źródło: Photogravure Meisenbach Riffarth & Co. Leipzig, dostępny w internecie: commons.wikimedia.org, domena publiczna.

Svante Arrhenius

Szwedzki fizykochemik. Twórca teorii dysocjacji elektrolitycznej. Zajmował się badaniem wpływu ilości tlenku węgla(IV) w powietrzu atmosferycznym na temperaturę przy powierzchni Ziemi. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie chemii (w 1903 r.).