Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działalność morza

1. Cele lekcji

Wiadomości

Uczeń:

 • zna właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej,

 • wymienia typy wybrzeży,

 • umie zdefiniować pojęcia: brzeg, plaża, klif, mierzeja, wydma, delta, depresja,

 • rozumie potrzebę ochrony brzegów morskich przed niszcząca działalnością morza,

 • umie przedstawić charakterystykę Morza Bałtyckiego.

Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • sklasyfikować typy wybrzeży,

 • wskazywać na mapie różne typy wybrzeży,

 • określić typy wybrzeża Morza Bałtyckiego,

 • narysować główne typy wybrzeży,

 • wyjaśnić, na czym polega niszcząca i budująca działalność morza; opisać niszczącą i budującą działalność morza,

 • przewidzieć skutki działalności morza,

 • omówić sposoby ochrony wybrzeży przed niszczącą działalnością morza.

2. Metoda i forma pracy

Pogadanka, praca z całą klasą, prace indywidualne, praca z podręcznikiem, pokaz, ćwiczenia techniczne.

3. Środki dydaktyczne

Podręcznik, karta pracy ucznia, kserokopie materiałów dla ucznia, kolorowe pisaki, mapa fizyczna świata i Polski, atlas

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza

Nauczyciel przygotowuje kserokopie materiałów dla ucznia.

b) Faza realizacyjna

 1. Nauczyciel opisuje własności fizyczne i chemiczne wody morskiej. Nauczyciel podaje główne typy wybrzeży i omawia przebieg ich powstawania.

 2. Za pomocą przykładowych rysunków typów wybrzeży w atlasie uczniowie określają typy wybrzeża Morza Bałtyckiego.

 3. Nauczyciel omawia wyniki pracy uczniów.

 4. Nauczyciel i uczniowie definiują wspólnie pojęcia: brzeg, plaża, klif, mierzeja, wydma, delta, depresja.

 5. Uczniowie w parach rozwiązują zadanie 1 (załącznik 1).

 6. Nauczyciel z uczniami omawia niszczącą i budującą rolę morza.

 7. Uczniowie rozwiązują zadanie 2 (załącznik 1).

 8. Sposoby ochrony brzegu morskiego przed niszczącą działalnością morza. Uczniowie przy pomocy mapy lokalizują parki narodowe usytuowane przy brzegu Morza Bałtyckiego, próbują wymienić ich walory przyrodnicze, a następnie określają rolę parków i cel ich tworzenia.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel podsumowuje lekcje, zadając pytania wybranym uczniom:

 • Wymień właściwości fizyczne wody morskiej?

 • Wymień właściwości chemiczne wody morskiej?

 • Wymień typy wybrzeży?

Nauczyciel podaje treść zadania domowego (załącznik).

5. Bibliografia

 1. Atlas geograficzny, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im Eugeniusza Romera, Warszawa – Wrocław 1990.

 2. Flis J., Szkolny słownik geograficzny, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1985.

 3. Modzelewska B., Piełowska E., Podstawy geografii fizycznej i geologii dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, Toruń 1999.

 4. Stankowski W., Geografia fizyczna z geologią, Podręcznik dla szkoły średniej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia

Załącznik 1.

Zadanie 1.

Uzupełnij tekst:

„W wyniku działania fal rozwija się płaska powierzchnia zwana ..................................... . Jest ona łagodnie nachylona w stronę zbiornika. W strefie brzegu zwykle kończy ją nisza, przyśpieszająca obrywanie się materiału na wyżej usytuowanej stromej ścianie, zwanej ............... . Towarzyszy temu cofanie się brzegu”.

Zadanie 2.

Uzupełnij tabelę.

Tabela 1. Działalność morza

Działalność morza

budująca

niszcząca

b) Karta pracy nauczyciela

Zadanie 1.

Uzupełnij tekst:

„W wyniku działania fal rozwija się płaska powierzchnia zwana platformą abrazyjną. Jest ona łagodnie nachylona w stronę zbiornika. W strefie brzegu zwykle kończy ją nisza, przyśpieszająca obrywanie się materiału na wyżej usytuowanej stromej ścianie, zwanej klifem. Towarzyszy temu cofanie się brzegu”. Źródło bibliografia 4.

c) Zadanie domowe

Narysuj jeden z typów wybrzeży. Opisz jak takie wybrzeże powstaje.

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RAaph3TnGoOsQ

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 102.17 KB w języku polskim
RrsvfF0gapKTY

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 22.00 KB w języku polskim
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida