Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Działania w zbiorze liczb rzeczywistych

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń:

 • zna kolejność wykonywania działań,

 • zna sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków zwykłych,

 • zna sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych,

 • rozumie co wpływa na znak działania.

b) Umiejętności

Uczeń:

 • potrafi wykonywać działania na ułamkach zwykłych,

 • potrafi wykonywać działania na ułamkach dziesiętnych,

 • przestrzega kolejności wykonywania działań,

 • potrafi określić znak działania,

 • zdobywa umiejętność uzasadniania swoich odpowiedzi.

2. Metoda i forma pracy

Ćwiczenie, praca indywidualna.

3. Środki dydaktyczne

Karta pracy z przykładami i krzyżówką.

Durydiwka S., Łęski S., Od Pitagorasa do Euklidesa, podręcznik do kl. 1 gimnazjum, ADAM, Warszawa 2000.

Łęska W., Łęski S., Od Pitagorasa do Euklidesa, materiały pomocnicze do kl. 1 gimnazjum, ADAM, Warszawa 2000.

4. Przebieg lekcji

 1. Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji i uświadamia im cel zajęć. Rozdaje karty pracy (załącznik 1).

 2. Uczniowie czytają polecenie i wspólnie z nauczycielem wyjaśniają na czym polega zadanie.

 3. Uczniowie samodzielnie, w zeszytach przedmiotowych, wykonują poszczególne działania.

 4. Otrzymane wyniki uczniowie wpisują w odpowiednie miejsce w krzyżówce.

 5. Nauczyciel zadaje zadanie domowe (załącznik 2). Omawia je oraz uczniowie, jako przykład, rozwiązują pierwszy podpunkt. Pozostałe przykłady uczniowie wykonują samodzielnie w domu.

5. Bibliografia

 1. Durydiwka S., Łęski S., Od Pitagorasa do Euklidesa, podręcznik do kl. 1 gimnazjum, ADAM, Warszawa 2000.

 2. Łęska W., Łęski S., Od Pitagorasa do Euklidesa, materiały pomocnicze do kl. 1 gimnazjum, ADAM, Warszawa 2000.

6. Załączniki

a) Karta pracy ucznia - załącznik 1

Wykonaj podane działania i rozwiąż krzyżówkę.

POZIOMO: PIONOWO:

 1. 2,55 : ( 8,2 : 4 – 2 ) B) 12000+625558

 1. 48(0,5+16+4 : 8) C)500,15+90,01

 1. 10 (100,516,1:15) D) 330+13560

G) 334:151000 F) 3,6601,320
H) 100045:0,8
I) 37,1 : (4 – 3,9)

J) (7445)(1735+12,4)

 1. 0,232 : 0,4100

b) Zadanie domowe - załącznik 2

Czy liczba x jest dodatnia, czy ujemna? Odpowiedź uzasadnij.

a) (3)(2)(1)x123>0 ...................................................................

...............................................................................................

b) 212(212)312(312)x<0 ....................................................................

...............................................................................................

c) (3)x2,6(612)213(8,3)<0 ....................................................................

...............................................................................................

d) (3,1)(2,8)(418)(9,2)(614)x>0 ..................................................................

..............................................................................................

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

 1. Uczniowie mogą poszczególne działania wykonywać samodzielnie (indywidualnie) w zeszytach, albo nauczyciel może zastosować metodę „uczeń przy tablicy”, czyli wskazani lub chętni uczniowie rozwiązują poszczególne przykłady na tablicy.

 2. Nauczyciel omawiając zadania domowe zwraca szczególną uwagę na drugą część polecenia do zadania: „Odpowiedź uzasadnij”.

R9ppJX1MqNNoR

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 117.65 KB w języku polskim
ReRckev0dlKPC

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 54.50 KB w języku polskim